20:28, 31, 35

Abadala bapha umhlambi ukudla, bawuvikele futhi bawunakekele ngoba bayakwazi ukuthi imvu ngayinye yathengwa ngegazi likaKhristu eliligugu. AmaKhristu ayabathanda futhi ayababonga abadala ngokuzinikela kwabo.