17:2, 3, 17, 22, 23

Singasilingisela njani isibonelo sikaPhawuli?

  • Singasebenzisa iMibhalo ukuze sibonisane labantu njalo sizame ukucabanga njengabo

  • Kumele sinanzelele ukuthi abantu batholakala ngaphi njalo sikhathi bani

  • Kumele sidinge imicijo esivumelana ngayo sibe sesixoxa ngayo