13:12, 48; 14:1, 21, 22

Lanxa babephikiswa kakhulu, uBhanaba loPhawuli basebenza nzima ukuze bancedise abantu abathobekileyo ukuthi babe ngamaKhristu

  • Batshumayeza abantu bonke

  • Bakhuthaza abafundi abatsha ukuthi “babambelele ekukholweni”