●○○ NXA UQALA UKUFIKA

Umbuzo: UNkulunkulu wasidalelani?

Umbhalo: Gen 1:27, 28

Ongakutsho: Kuyini okwenza sikholwe ukuthi uNkulunkulu uzayigcwalisa inhloso yakhe?

○●○ UKUPHINDELA KOKUQALA

Umbuzo: Kuyini okwenza sikholwe ukuthi uNkulunkulu uzayigcwalisa inhloso yakhe?

Umbhalo: Jos 21:45

Ongakutsho: UNkulunkulu uthembisa ukuthi kuyini azakwenza esikhathini esizayo?

○○● UKUPHINDELA KWESIBILI

Umbuzo: UNkulunkulu uthembisa ukuthi kuyini azakwenza esikhathini esizayo?

Umbhalo: Sam 21:4

Ongakutsho: Singenzani ukuze sizibone izithembiso zikaNkulunkulu zigcwaliseka?