Abafowethu labodadewethu basebenza nzima eBhetheli eWallkill eNew York

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO August 2019

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo zokutshumayela ezikhuluma ngalokho uNkulunkulu azasenzela khona esikhathini esizayo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“UNkulunkulu Kasiphanga Umoya Wobugwala”

Singathemba uNkulunkulu sizaba lesibindi lanxa siphakathi kwenhlupho.

IMPILO YAMAKHRISTU

Zinike Isikhathi Sokuba Labantu Abathanda UJehova

Abantu esitshona labo bangasikhuthaza ukuthi senze okuhle kumbe basitshelele eceleni sicine senze okubi.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Ubeke Abadala”

Labo abakhokhelayo ebandleni babekwa kulandelwa okwakusenziwa emabandleni okuqala

IMPILO YAMAKHRISTU

Lina Abasakhulayo​—‘Tshisekelani Imisebenzi Emihle’

Kuyini okungenziwa ngabasakhulayo ukuze benelise ukuba ngamaphayona asizayo loba awesikhathi sonke?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Thanda Ukulunga, Uzonde Ukungabi Lamthetho

Singatshengisa njani ukuthi sithanda ukulunga lokuthi sizonda ukungabi lamthetho?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Kasenzeni Konke Okusemandleni Ethu Ukuthi Singene Ekuphumuleni KukaNkulunkulu

Singenzani ukuze singene ekuphumuleni kukaNkulunkulu futhi sihlale khona?

IMPILO YAMAKHRISTU

Kasoze Awukhohlwe Umsebenzi Wenu

Kumele wenzeni ukuze uyesebenza eBhetheli?