40:10, 14, 16

  • Izindlwana zabalindi lezinsika ezinde zisikhumbuza ukuthi uJehova ulezimiso eziphakemeyo zokukhonza kweqiniso

  • Zibuze, ‘Yiziphi izindlela engingalandela ngazo izimiso zikaJehova eziphakemeyo futhi eziqondileyo?’