Abalindi bakudala babelinda bephezu kwemiduli yedolobho loba phezu kwemiphotshongo ukuze baxwayise abantu ngengozi ezayo. UJehova wabeka uHezekheli ukuthi abe ‘ngumlindi wendlu ka-Israyeli.’

  • 33:7

    UHezekheli waxwayisa ama-Israyeli ukuthi ayezabhujiswa nxa engayekela ukuphenduka ezindleleni zawo ezimbi

    Yiwuphi umlayezo ovela kuJehova esiwutshumayelayo?

  • 33:9, 14-16

    UHezekheli wayezasindisa ukuphila kwakhe lokwabanye nxa engabaxwayisa

    Kuyini okumele kusifuqe ukuthi senze umsebenzi oqakathekileyo esiwuphiwe nguJehova?