Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Abamemezeli e-Azerbaijan bahambisa ibhukwana elithi Izindaba Ezinhle

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO August 2017

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo eziyisibonelo zokuhambisa iVukani! lokufundisa iqiniso mayelana lokuthi uNkulunkulu wadalelani abantu. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Wanika Isizwe Sabahedeni Umvuzo

AbaseBhabhiloni baphiwa umvuzo nguJehova ngemva kokuvimbezela iThire okweminyaka engu-13. UJehova utshengisa njani ukuthi uyabonga ngemisebenzi esiyenzayo kanye lokuzinikela kwethu?

IMPILO YAMAKHRISTU

Woba Lobuntu Obuthokozisa UNkulunkulu​—Ukuthobeka

Kungani kumele sizithobe? Singenzani ukuze sitshengise ukuthi sithobekile? Ukukhuleka lokulingisela uJesu kusinceda njani ukuthi sithobeke?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Umlindi Ulomlandu Omkhulu

Abalindi babelomlandu wokuxwayisa abantu ngengozi ezayo. Kungani uJehova wabeka uHezekheli ukuthi abe ngumlindi wendlu ka-Israyeli?

IMPILO YAMAKHRISTU

Woba Lobuntu Obuthokozisa UNkulunkulu​—Isibindi

Kungani kumele sinqobe ukwesaba abantu? Ukucabangisisa ngendlela uJehova asindisa ngayo abantu bakhe endulo, ukukhuleka lokumthemba kusinceda njani ukuthi sibe lesibindi?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Sekuseduze Ukuthi UGogi WaseMagogi Atshabalaliswe

IBhayibhili lisitshela ngalokho okuzakwenzakala uGogi waseMagogi engakabhujiswa lalokho okuzakwenzakala esebhujisiwe.

IMPILO YAMAKHRISTU

Woba Lobuntu Obuthokozisa UNkulunkulu​—Ukholo

Kumele silingisele u-Abhrahama ngokuba lokholo kuJehova uNkulunkulu lanxa kunzima ukwenza njalo. Singenzani ukuze sibe lokholo oluqinileyo njalo sibe qotho kuJehova?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Umbono Wethempeli Owabonwa NguHezekheli Usifundisani?

Umbono wethempeli owabonwa nguHezekheli usikhumbuza ukuthi uJehova ulezimiso eziphakemeyo zokukhonza kweqiniso. Umbono lo ungasinceda njani?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ngizakuba Liphayona Elisizayo Nini?

Enye indlela enhle esingenza ngayo umhlatshelo wokubonga yikuba ngamaphayona asizayo. Ungayithuthukisa yini inkonzo yakho ngokuba liphayona?