Umnyaka ngamunye amaKhristu amanengi angasafezi kuhle inkonzo abakhona eSikhumbuzweni. Esikhathini esidlulileyo bebekhonza kuhle kodwa khathesi sebemadolonzima ngenxa yezizatho ezitshiyeneyo, ezinye zakhona kukhulunywa ngazo ebhukwaneni elithi Buyela KuJehova. (Heb 12:1) Lanxa kunjalo balokhu beligugu kuJehova ngoba wabathenga ngegazi leNdodana yakhe. (ImiSeb 20:28, NW; 1Phe 1:18, 19) Singabancedisa njani ukuthi baphenduke ebandleni?

Abadala bebandla kumele badinge futhi bancedise labo abangasafezi kuhle inkonzo njengomalusi odinga imvu edukileyo emhlambini. (Luk 15:4-7) Ukwenza njalo kuyabe kutshengisa ukuthi uJehova ulokhu ebathanda futhi ulendaba labo. (Jer 23:3, 4) Abadala ayisibo bodwa okumele bakwenze lokhu. Sonke ebandleni kumele sikhuthaze abangasafezi kuhle inkonzo. Imizamo esiyenzayo yokubatshengisa umusa lothando iyamthokozisa uJehova futhi uzasibusisa. (Zag 19:17; ImiSeb 20:35) Ukhona yini omcabangayo ongamncedisa ukuthi abuyele kuJehova? Nxa ekhona ungaphozisi amaseko!

BUKELA IVIDIYO ETHI KHUTHAZA ABANGASAFEZI INKONZO, UBUSUPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • U-Abbey wenzani lapho ehlangana loFakazi angamaziyo?

  • Kungani kumele siqale sikhulume labadala nxa sifuna ukusiza othile ongasafezi kuhle inkonzo?

  • Kuyini u-Abbey akwenzayo lapho elungiselela ukuyavakatshela uLaura okwesibili?

  • U-Abbey watshengisa njani ukuphikelela, ukubekezela lothando ngesikhathi ezama ukukhuthaza uLaura?

  • Sifundani emzekelisweni kaJesu okuLukha 15:8-10?

  • Yiziphi izibusiso ezabakhona ngenxa yemizamo eyenziwayo yokuncedisa uLaura?