Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

VUKANI!

Umbuzo: Lamuhla amafilimu kanye lenhlelo ze-TV kwandise ukukhipha izindaba eziphathelane lamasalamusi, ubuthakathi lamavampaya. Ubona angani lokhu yikuzilibazisa okungelangozi yini?

Ongakutsho: I-Vukani le ichaza ukuthi kungani abantu bezithanda kangaka izindaba lezi lokuthi yindaba ziyingozi.

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: UMbuso kaNkulunkulu uzaziqeda njani izinhlupho ezisemhlabeni?

Umbhalo: Mt 6:10

Iqiniso: UMbuso kaNkulunkulu uzakwenza kube lokuthula emhlabeni, ukumanyana kanye lokuvikeleka njengasezulwini.

UNGAWUCHAZA NJANI UMBUSO KANKULUNKULU? (Impindela)

Umbuzo: [Xoxani ngombuzo osekucineni kwephetshana.] Kuzaba sekunjani ukuphila nxa sesibuswa nguMbuso kaNkulunkulu?

Imibhalo: Hu 37:29; Isay 65:21-23

Ongakutsho: [Mtshengise ibhukwana elithi Izindaba Ezinhle.] Isifundo 7 sebhukwana leli sitshengisa ukuthi singenzani ukuze sithole izibusiso lezi. [Qalisa isifundo seBhayibhili usebenzisa ibhukwana leli.]

ZIBUMBELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa izibonelo eziphezulu ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.