Kusukela ngo-January 2016 ikhasi lokucina le-Nqabayokulinda kazulu wonke belilokhu lisiba lengxenye ethi “Lithini IBhayibhili?” Ingxenye le ngeyokusincedisa ukuthi siqale izingxoxo ezisekelwe eBhayibhilini. Ibhalwe ngendlela efanana leyamaphetshana ethu. Kulombuzo ongawuphosela umninimuzi, impendulo esekelwe eBhayibhilini kanye leminye imicijo elingaxoxa ngayo.

Izingxoxo ezisekelwe eBhayibhilini zingakusiza uzitholele izifundo ezinengi. Yikho sebenzisa ingxenye le ukuze usize abanengi bathole izimpendulo zemibuzo ebahluphayo empilweni.—Mt 5:6.

ONGAKWENZA:

  1. Cela umninimuzi azame ukuphendula umbuzo owodwa

  2. Lalela njalo ubonge impendulo yakhe

  3. Bala umbhalo ongaphansi kwesihlokwana esithi “Okutshiwo LiBhayibhili” bese umcela ukuthi atsho akuzwileyo. Nxa umninimuzi elesikhathi lingaxoxa langomcijo owodwa ongaphansi kwesihlokwana esithi “Okunye Okutshiwo LiBhayibhili”

  4. Mnike imagazini

  5. Hlela ukuphindela ukuze lixoxe ngombuzo wesibili