OKUBONAYO
Text
Umfanekiso

U-Elihu wathi ewuvula owakhe, iseluleko sakhe sasingafanani ngitsho lesika-Elifazi, uBhilidadi kanye loZofari. Amazwi kanye lendlela aphatha ngayo uJobe yayitshiyene khatshana lalokho okwenziwa ngamadoda la. Kwakhanya ukuthi ungumngane weqiniso lokuthi ungumeluleki olosizo lathi okumele sizame ukumlingisela.

UKHANYA NGANI UMELULEKI OLOSIZO?

U-ELIHU WASIBEKELA ISIBONELO ESIHLE

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • ISINEKE

 • UKULALELISISA

 • UKUHLONIPHA

 
 • U-Elihu walinda ngesineke, wasevula owakhe amadoda amadala eseqedile ukukhuluma

 • Waqala ngokulalelisisa engakaphosi elakhe, lokhu kwamsiza waluzwisisa kakuhle udaba olwaluhlafunwa lapha

 • Wamgagula ngebizo uJobe njalo wakhuluma laye ngendlela elomusa

 

33:6, 7, 32

 

 • UKUTHOBEKA

 • UKUNGENEKA

 • UZWELO

 
 • U-Elihu wayethobekile njalo elomusa, wavuma lokuthi laye ungumuntu olesono

 • Wamzwela usizi uJobe njengoba wayebona ukuthi uphakathi kwelitshe lembokodo

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • UKUZWISISA

 • UMUSA

 • UKUHLONIPHA UNKULUNKULU

 
 • U-Elihu watshengisa uJobe ngomusa ukuthi wayelomcabango ongaqondanga

 • U-Elihu wanceda uJobe wananzelela ukuthi ukulunga kwakhe kwakungayisikho okuqakatheke kakhulu

 • Iseluleko sika-Elihu sacanda indlela yokuthi uJobe amukele leseluleko esasivela kuye ngokwakhe uJehova