USathane usebenzisa amanga ukuze adanise izinceku zikaJehova. Khangela umehluko okhona phakathi kwamanga ahutshuzwa nguSathane leqiniso esilifunda embhalweni kaJobe elisitshengisa indlela uJehova azithanda ngayo izinceku zakhe. Bhala amanye amavesi aseBhayibhilini afakazela ukuthi uJehova ulendaba lawe.

AMANGA AHUTSHUZWA NGUSATHANE

INDLELA UJEHOVA ASITHANDA NGAYO

UNkulunkulu ukhangelele okunengi ezincekwini zakhe okokuthi akula ngitsho lokukodwa ezikwenzayo akubonayo. Akulalutho aludalayo olungamthokozisa (Job 4:18; 25:5)

UJehova kakuthontisi okuncane esikwenzayo (Job 36:5)

Abantu kabalancedo kuNkulunkulu (Job 22:2)

UJehova uyayamukela futhi ayibusise inkonzo esiyenzayo (Job 33:26; 36:11)

UNkulunkulu kalandaba lokuthi ulungile (Job 22:3)

UJehova uyazivikela izinceku zakhe ezithembekileyo (Job 36:7)