Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Abafowethu labodadewethu besemhlanganweni wezizwe ka-2014, e-New Jersey, e-U.S.A.

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO April 2016

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Amacebo okuhambisa i-Awake! kanye lebhuku elithi Okufundiswa LiBhayibhili. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Khuthaza Njalo Uqinise Abanye Ngamazwi Alomusa

Abangane bakaJobe abathathu kabazange bamduduze futhi abazange babe lomusa, kodwa bamzwisa ubuhlungu bemmangalela ngamanga. (UJobe 16-20)

IMPILO YAMAKHRISTU

Indlela Entsha Yokuqalisa Izingxoxo

Sebenzisa ingxenye ethi “Lithini IBhayibhili?” ukuze wethule intshumayelo yakho

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJobe Walwisana Lemicabango Engaqondanga

Khangela umehluko okhona phakathi kwamanga ahutshuzwa nguSathane kanye lendlela uJehova asithanda ngayo. (UJobe 21-27)

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJobe Wayeyisibonelo Esihle Endabeni Yobuqotho

UJobe wayezimisele ukulandela izimiso zikaJehova zokuziphatha futhi wayengakhethi. (UJobe 28-32)

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Umngane Weqiniso Upha Iseluleko Esakhayo

Lingisela u-Elihu owaphatha kuhle umngane wakhe uJobe. (UJobe 33-37)

ZINIKELE EMSEBENZINI WOKUTSHUMAYELA

Umkhankaso Wokuhambisa Izimemo Zomhlangano

Okumele likukhumbule nxa selihambisa izimemo zomhlangano wesabelo waboFakazi bakaJehova. Phurakithiza intshumayelo.

IMPILO YAMAKHRISTU

Izikhumbuzo Zomhlangano

Cabangisisa ukuthi ungatshengisa njani ukuthi uyabathanda abanye nxa ususemhlanganweni.