Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJohane 13:1-38

  • UJesu ugezisa inyawo zabafundi bakhe (1-20)

  • UJesu uthi uJudasi nguye ozamthengisa (21-30)

  • Umlayo omutsha (31-35)

    • “Nxa lithandana” (35)

  • UPhetro utshelwa ukuthi uzaphika uJesu (36-38)

13  UJesu wayevele ebathanda abangabakhe ababesemhlabeni futhi waqhubeka ebathanda kwaze kwaba sekucineni ngoba umkhosi wePhasika ungakafiki wayesekwazi ukuthi ihola lakhe lokuthi atshiye umhlaba lo aye kuYise laselifikile.  Babesidla ukudla kwantambama, njalo uDeveli wayesekufakile enhliziyweni kaJudasi Iskariyothi indodana kaSimoni ukuthi amthengise.  UJesu wayekwazi ukuthi uYise wayefake izinto zonke esandleni sakhe lokuthi yena wayevela kuNkulunkulu njalo wayesiya kuNkulunkulu.  Ngakho wasukuma besadla, wabeka eceleni izembatho zakhe zangaphandle. Wasethatha ithawulo wayithandela ekhalweni,  wathela amanzi enditshini waqalisa ukugezisa abafundi bakhe inyawo, ebesula ngethawulo ayeyithandele.  Wasefika kuSimoni Phetro. Yena wathi kuye: “Nkosi, kambe ungagezisa inyawo zami?”  UJesu wamphendula wathi: “Engikwenzayo kawukuzwisisi khathesi, kodwa uzakuzwisisa ngemva kwezinto lezi.”  UPhetro wathi kuye: “Kawusoze ugezise inyawo zami loba sekutheni.” UJesu wamphendula wathi: “Kawulasabelo lami ngaphandle ngingakugezisa.”  USimoni Phetro wasesithi kuye: “Nkosi, ungangigezisi inyawo kuphela, ngigezisa lezandla lekhanda.” 10  UJesu wathi kuye: “Ogeze umzimba kadingi kugeziswa okunye futhi ngaphandle kwenyawo, uyabe esehlanzeke waphelela. Lina madoda lihlanzekile, kodwa kayisini lonke elihlanzekileyo.” 11  Wayemazi umuntu owayezamthengisa, yikho wathi: “Kayisini lonke elihlanzekileyo.” 12  Wathi eseqedile ukubagezisa inyawo wagqoka izembatho zakhe zangaphandle waphinda wahlala etafuleni, wathi kubo: “Liyakuzwisisa yini lokhu engikwenze kini? 13  Lingibiza ngokuthi ‘Mfundisi’ langokuthi ‘Nkosi,’ njalo liqondile ngoba nginguye. 14  Yikho-ke nxa mina engiyiNkosi loMfundisi ngiligezise inyawo, lani kumele ligezisane* inyawo, 15  ngoba ngilitshiyele isibonelo ukuze lani lenze njengoba ngenzile kini. 16  Ngiqinisile sibili ngithi kini, inceku kayinkulu kulenkosi yayo, lalowo othunyiweyo kamkhulu kulalowo omthumileyo. 17  Nxa lizazi izinto lezi lizathokoza lingazenza. 18  Kangikhulumi ngani lonke, ngiyabazi engibakhethileyo. Kodwa lokhu kwenzakele ukuze kugcwaliseke okwatshiwo ngumbhalo othi: ‘Obesidla isinkwa sami usengiphakamisele isithende sakhe.’* 19  Kusukela khathesi ngilitshela kungakenzakali ukuze nxa sekusenzakala likholwe ukuthi nginguye. 20  Ngiqinisile sibili ngithi kini, loba ngubani owemukela lowo engimthumileyo uyangemukela lami njalo loba ngubani ongemukelayo wemukela laLowo ongithumileyo.” 21  UJesu wathi esekhulume lezizinto wakhathazeka emoyeni, wasefakaza esithi: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, omunye wenu uzangithengisa.” 22  Abafundi baqalisa ukukhangelana, sebephicwa yikuthi wayengabe esitsho bani. 23  Omunye wabafundi, lowo owayethandwa nguJesu, wayehlezi eduze kwakhe.* 24  USimoni Phetro wanqekuza ikhanda lakhe embiza, wathi kuye: “Akusitshele ukuthi ngubani akhuluma ngaye.” 25  Umfundi lo waseseyama esifubeni sikaJesu wathi kuye: “Nkosi, ngubani lowo?” 26  UJesu waphendula wathi: “Ngulowo engizamnika ucezu lwesinkwa engizasitsheba.” Wathi esesitshebile isinkwa leso, wasinika uJudasi indodana kaSimoni Iskariyothi. 27  UJudasi uthe esesithethe isinkwa, uSathane wangena kuye. Ngakho uJesu wathi kuye: “Okwenzayo kwenze masinyane.” 28  Lanxa kunjalo, kakho kulabo ababehlezi etafuleni owayekwazi ukuthi kungani wayemtshele lokho. 29  Abanye baze bacabanga ukuthi njengoba uJudasi wayegcina ibhokisi lemali, uJesu wayesithi kuye, “Thenga esizakufuna emkhosini,” kumbe wayemtshela ukuthi anike abayanga imali. 30  Eqeda ukwemukela ucezu lwesinkwa wahle waphuma; kwasekusebusuku. 31  Uthe esephumile, uJesu wathi: “Khathesi iNdodana yomuntu isikhazinyuliswa njalo uNkulunkulu usekhazinyuliswa ngayo. 32  NguNkulunkulu ozayikhazimulisa, futhi uzayikhazimulisa masinyane. 33  Bantwanyana, ngiseselani okwesikhatshana. Lizangidinga, futhi njengoba ngatshela amaJuda ngathi, ‘Lapho engiyakhona lingeke libuye,’ lani ngilitshela khonokho. 34  Ngilinika umlayo omutsha wokuthi lithandane. Thandanani ngendlela lami engilithande ngayo. 35  Nxa lithandana, abantu bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami.” 36  USimoni Phetro wathi kuye: “Nkosi uyangaphi?” UJesu waphendula wathi: “Lapho engiyakhona ungeke ungilandele khathesi, kodwa uzalandela ngokuhamba kwesikhathi.” 37  UPhetro wathi kuye: “Nkosi, kungani ngingeke ngikulandele khathesi? Ngizanikela ngokuphila* kwami ngenxa yakho.” 38  UJesu waphendula wathi: “Utsho ukuthi uzanikela ngokuphila* kwakho ngenxa yami? Ngiqinisile sibili ngithi kuwe, iqhude lingakakhali uzabe usungiphike kathathu.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “lilomlandu wokugezisana.”
Kumbe, “usengihlamukele.”
NgesiGrikhi, “esifubeni sikaJesu.”
Kumbe, “ngomphefumulo.”
Kumbe, “ngomphefumulo.”