Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

1 KwabaseThesalonika 5:1-28

  • Ukuza kosuku lukaJehova (1-5)

    • “Ukuthula lokuvikeleka!” (3)

  • Hlalani liphapheme, lizisebenzise kuhle izingqondo zenu (6-11)

  • Bayacetshiswa (12-24)

  • Amazwi okuphetha okubingelela (25-28)

5  Bafowethu, alidingi kubhalelwa lutho mayelana lezikhathi kanye lensuku ezibekiweyo,  ngoba lina likwazi kuhle ukuthi usuku lukaJehova luzafika njengesela lifika ebusuku.  Loba nini nxa besathi: “Ukuthula lokuvikeleka!” ukubhujiswa kuzabajuma masinyane njengemihelo yowesifazana ozithweleyo, futhi kabasoze baphunyuke ngitsho.  Kodwa lina bafowethu kalikho ebumnyameni, okokuthi usuku lolo selungaze lulijume njengokukhanya kokusa kujuma amasela,  ngoba lonke lingamadodana okukhanya lamadodana emini. Kasisibo abobusuku loba abobumnyama.  Yikho kasingalali njengabanye kodwa kasihlaleni siphapheme njalo sizisebenzise kuhle izingqondo zethu,  ngoba labo abalalayo balala ebusuku lalabo abadakwayo badakwa ebusuku.  Kodwa thina abemini kasizisebenziseni kuhle izingqondo zethu futhi sigqoke isivikelo sesifuba esilukholo lothando, sigqoke lengwane yokuzivikela elithemba lokusindiswa,  ngoba uNkulunkulu kasikhethelanga ulaka kodwa wasikhethela ukuthola insindiso ngeNkosi yethu uJesu Khristu. 10  Wasifela ukuze siphile laye kungelani lokuthi silele* kumbe siqhubeka siphapheme. 11  Ngakho qhubekani likhuthazana* futhi lisakhana, njengoba nje lisenza. 12  Siyalicela-ke bafowethu ukuthi libahloniphe abasebenza nzima phakathi kwenu, belikhokhela eNkosini futhi beleluleka; 13  libaqakathekise kakhulu njalo libathande ngenxa yomsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula. 14  Kodwa siyalincenga bafowethu ukuthi libaxwayise* abaphambukayo, liduduze abahlulukelweyo* njalo lisekele ababuthakathaka, libekezelele wonke umuntu. 15  Nanzelelani kungabi lobuyisela okubi ngokubi kuloba ngubani, kodwa hlalani lizama ngamandla wonke ukwenza okuhle komunye lomunye lakwabanye bonke. 16  Hlalani lithokoza. 17  Thandazani kokuphela. 18  Libe ngababongayo kukho konke. Le yiyo intando kaNkulunkulu ngani kuKhristu uJesu. 19  Lingawucitshi umlilo womoya kaNkulunkulu. 20  Lingazeyisi iziphrofetho. 21  Hlolisisani zonke izinto; ligagadlele kokuhle. 22  Xwayani loba kuyini okubi. 23  UNkulunkulu wokuthula kalingcwelise ngokupheleleyo, njalo umoya lomphefumulo* kanye lomzimba wenu bafowethu kakube ngokungelasici kukho konke, kulondolozwe kungasoleki ngesikhathi sokuba khona kweNkosi yethu uJesu Khristu. 24  Lowo olibizayo uthembekile futhi uzakwenza sibili lokho. 25  Bafowethu qhubekani lisithandazela. 26  Bingelelani bonke abafowethu ngokuqabuza okungcwele. 27  Ngilipha umlandu eNkosini wokuthi incwadi le liyibalele bonke abafowethu. 28  Umusa omkhulu weNkosi yethu uJesu Khristu kawube lani.

Amabala angaphansi

Kumbe, “sifile.”
Kumbe, “liduduzana.”
Kumbe, “libeluleke.”
Kumbe, “abadanileyo.”
Kumbe, “lokuphila.” Khangela iNgcazelo Yamabala.