Yiliphi ithemba elikhona ngabantu abafileyo? Bazaphinda baphile yini?