Umphrofethi uJona ukhetha ukungalaleli umlayo kaJehova wokuthi ayetshela ama-Asiriya ukuthi idolobho lawo iNineve lizabhujiswa; kodwa izinto ezenzakalayo zamenza wafunda ukuthi kutshoni sibili ukuba lesibindi kanye lesihawu.