Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Amavidiyo Okwethula Amabhuku EBhayibhili

Thola ulwazi oluphathelane lebhuku ngalinye eliseBhayibhilini.

Isethulo Sebhuku Lika-Ezra

UJehova ugcina isithembiso sakhe sokukhulula abantu bakhe ekuthunjweni eBhabhiloni ukuze abuyisele ukukhonza kweqiniso eJerusalema.

Isethulo Sebhuku LikaNehemiya

Ibhuku likaNehemiya lilezifundo eziqakathekileyo ezinceda zonke izikhonzi zeqiniso lamuhla.

Isethulo Sika-Esta

Lokho okwenzakala ngezinsuku zika-Esta kuzaluqinisa ukholo lwakho ekuboneni ukuthi uJehova uyenelisa ukukhulula abantu bakhe nxa bephakathi kobunzima.

Isethulo SikaJobe

Bonke abathanda uJehova bazalingwa. Indaba kaJobe isenza siqiniseke ukuthi singenelisa ukuhlala siqotho kuJehova futhi sisekele ubukhosi bakhe.

Isethulo SamaHubo

AmaHubo asekela ubukhosi bukaJehova, ayabanceda futhi abaduduze labo abamthandayo njalo atshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzawuntshintsha njani umhlaba.

Isethulo SeZaga

Thola uncedo kukho konke okwenzakala empilweni okugoqela izindaba eziphathelane lezokuthengiselana lezemuli.

Isethulo SikamTshumayeli

Inkosi uSolomoni iveza izinto eziqakathekileyo empilweni ibisiziqathanisa lezinto eziphikisana lentando kaNkulunkulu.

Isethulo SeNgoma Yezingoma

Uthando umShulamithi alutshengisa umalusi luchazwa ngokuthi “lilangabi likaJah.” Kungenxa yani?

Isethulo Sebhuku Lika-Isaya

Ibhuku lika-Isaya lileziphrofetho ezingakwenza uthembe ukuthi uJehova uzazigcwalisa iziphrofetho zakhe futhi unguNkulunkulu wensindiso.

Isethulo SikaJeremiya

UJeremiya wanamathela emsebenzini ayewuphiwe lanxa kwakunzima. Cabanga ukuthi isibonelo sakhe siwafundisani amaKhristu lamuhla.

Isethulo SeZililo

Ibhuku leZililo elabhalwa ngumphrofethi uJeremiya liveza izililo ezabakhona ngenxa yokubhujiswa kweJerusalema njalo liyatshengisa ukuthi ukuphenduka kwenza sithethelelwe.

Isethulo SikaHezekheli

UHezekheli wayethobekile njalo elesibindi, wenza konke uNkulunkulu ayemthume khona lanxa kwakunzima. Singafunda okunengi kakhulu kuye.

Isethulo SikaDanyeli

UDanyeli labangane bakhe bahlala beqotho kuJehova. Isibonelo sabo kanye lokugcwaliseka kweziphrofetho kuyasinceda khathesi esikhathini sokucina.

Isethulo SikaHoseya

Isiphrofetho sikaHoseya sisifundisa isifundo esiqakathekileyo ngomusa uJehova awutshengisa labo abatshiya izono zabo kanye lokuthi ufuna simkhonze njani.

Isethulo SikaJoweli

UJoweli waphrofetha ‘ngosuku lukaJehova’ oseluseduze waphinda watsho okungasindisa abantu. Isiphrofetho sakhe siqakatheke kakhulu lamuhla.

Isethulo Sika-Amosi

UJehova wasebenza indoda le eyayithobekile ukuthi yenze umsebenzi oqakathekileyo. Singasilingisela njani isibonelo sika-Amosi?

Isethulo Sika-Obhadiya

Ibhuku leli lifitshane kulawo wonke amabhuku aseMibhalweni YesiHebheru. Lisinika ithemba njalo lilesithembiso sokuthi ubukhosi bukaJehova buzahlala bukhona kuze kube nini lanini.

Isethulo SikaJona

Umphrofethi lo wavuma ukuqondiswa, wenza umsebenzi ayethunywe ukuthi awenze njalo wafunda ukuthi uNkulunkulu ulothando lesihawu. Okwenzakala kuye kuzakunceda.

Isethulo SikaMikha

Isiphrofetho lesi esiphefumulelwe nguNkulunkulu singenza ukholwe sibili ukuthi uJehova kaceli ukuthi senze esingenelisi ukukwenza lokuthi lokho athi sikwenze kuyasinceda.

Isethulo SikaNahume

Ibhuku leli lisinika ithemba lokuthi uJehova uhlala ezigcwalisa izithembiso zakhe njalo uyabaduduza labo abafuna ukuthula lokukhululwa nguMbuso wakhe.

Isethulo SikaHabakhukhi

Silethemba lokuthi uJehova uhlala esazi isikhathi esiqondileyo kanye lendlela engcono kulazo zonke yokukhulula abantu bakhe.

Isethulo SikaZefaniya

Kungani kungamelanga sicabange ukuthi usuku lukaJehova lokwahlulela alusoze lufike?

Isethulo SikaHagayi

Isiphrofetho lesi siveza ukuthi kuqakathekile ukuthi sifake ukukhonza uNkulunkulu kuqala kulezinto zethu.

Isethulo SikaZekhariya

Abantu bakaNkulunkulu endulo baqiniswa yimibono kanye leziphrofetho. Iziphrofetho lezi zisitshengisa ukuthi uJehova uyasisekela lalamuhla.

Isethulo SikaMathewu

Zitholele ulwazi oluphathelane lebhuku leli elingelokuqala emaVangelini amane aseBhayibhilini.

Isethulo SikaMakho

IVangeli elifitshane kulawo wonke elabhalwa nguMakho litshengisa lokho uJesu azakwenza nxa esebusa njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu.

Isethulo SikaJohane

Ibhuku likaJohane litshengisa ukuthi uJesu ubathanda njani abantu lokuthi uthobeke njani, kanye lokuthi kukhanya njani ukuthi unguMesiya, iNkosi yoMbuso kaNkulunkulu.