Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

INqabayokulinda  |  No. 2 2017

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | SIQAKATHEKISE ISIPHO ESIKHULU ESIVELA KUNKULUNKULU

Uzakwenzani Ngesipho Esikhulu Esisiphiwe NguNkulunkulu?

Uzakwenzani Ngesipho Esikhulu Esisiphiwe NguNkulunkulu?

“Uthando lukaKhristu luyasifuqa . . . Wafela abantu bonke ukuze abaphilayo bangaziphileli bona ngokwabo, kodwa lowo owabafelayo.”2 KwabaseKhorinte 5:14, 15.

ISIPHO esikhulu osiphiwa ngomunye umuntu siyakufuqa ukuthi umbonge. UJesu wakuveza ukuthi kuqakathekile ukubonga, ngemva kokwelapha amadoda alitshumi ayelomkhuhlane owawungelapheki ngalesosikhathi. Omunye wamadoda la ‘wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu.’ UJesu wasesithi: “Kanti kabahlanjululwanga bonke abalitshumi yini? Bangaphi abanye abayisificamunye na?” (ULukha 17:12-17) Lokhu kwenza sibone ukuthi siyaphangisa ukukhohlwa okuhle abanye abasenzela khona.

Inhlawulo iqakatheke kakhulu ukwedlula loba yisiphi isipho esingasiphiwa. Ungatshengisa njani ukuthi uyabonga ngesipho lesi uNkulunkulu akuphe sona?

  • Woba mazi okunike isipho. Akumelanga uhlale ugoqe izandla kodwa kulokuthile okumele ukwenze ukuze uthole ukuphila okungapheliyo. UJesu wakhuleka wathi: ‘Manje-ke yilokhu ukuphila okungapheliyo: ukuthi bakwazi wena, onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso, loJesu Khristu omthumileyo.’ (UJohane 17:3) Nxa ungezwa ukuthi indoda ethile yasindisa ukuphila kwakho usesengumntwana, ubungeke yini uthande ukwazi okunengi ngendoda le lokuthi yindaba yakusindisa? UJehova wakunika isipho esiqakathekileyo senhlawulo, ufuna ube mazi ngcono njalo ube ngumngane wakhe. IBhayibhili lithi, “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.”UJakhobe 4:8.

  •  Woba lokholo emhlatshelweni kaJesu. ‘Loba ngubani obeke ithemba lakhe kumbe olokholo eNdodaneni ulokuphila okungapheliyo.’ (UJohane 3:36) Kutshoni ukuba lokholo emhlatshelweni kaJesu? Ukholo lukhanya ngezenzo, okwenzayo yikho okuzatshengisa ukuthi ulokholo. (UJakhobe 2:17) Kuyini okumele ukwenze? Isipho siba ngesakho nxa ungasamukela. Yikho kumele usamukele isipho senhlawulo. Njani? Ngokufunda ukuthi uNkulunkulu ufunani, ubusuphila ngendlela afuna uphile ngayo. * Khuleka kuNkulunkulu ucele ukuthi akuthethelele lokuthi ube lomzwangedwa omuhle. Ungaba lokholo emhlatshelweni kaJesu uzathola ukuphila okungapheliyo okulokuthula, ukuvikeleka lenhlalakahle.KumaHebheru 11:1.

  • Woba khona eSikhumbuzweni sokufa kukaJesu. UJesu wasungula umbuthano oqakathekileyo owenziwa kanye ngomnyaka osikhumbuza ukufa kwakhe. Watshela abafundi bakhe wathi: “Kwenzeni lokhu kube yisikhumbuzo sami.” (ULukha 22:19) OFakazi bakaJehova bazabe bebuthene ezindaweni ezitshiyeneyo ngoLwesibili mhlaka 11 April 2017 ngemva kokutshona kwelanga bekhumbula ukufa kukaJesu. Umbuthano lo ungathatha phose ihola futhi kuzabe kulentshumayelo echasisa ngokuqakatheka kokufa kukaJesu. Kuzakhulunywa ukuthi ukufa kwakhe kusinceda njani khathesi lokuthi yiziphi izibusiso esizazithola esikhathini esizayo. Ngomnyaka ophelileyo bekulabantu abangaba ngu-20 miliyoni eSikhumbuzweni. Siyakunxusa ukuthi ube khona kulowo mbuthano ukuze sitshengise ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngesipho esikhulu asinika sona.

^ indima 7 Ukufunda iLizwi likaNkulunkulu iBhayibhili kuzakunceda ukuthi ube mazi ngcono njalo usondele kuye. Cela oFakazi bakaJehova ukuthi bazofunda lawe iBhayibhili kumbe ungene kuwebhusayithi yethu, i-www.jw.org.

Funda Okunengi

IBHAYIBHILI LIFUNDISANI SIBILI?

Inhlawulo—Isipho Esiqakatheke Ukwedlula Zonke Esivela KuNkulunkulu

Inhlawulo kuyini? Ingakunceda njani?