Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

INqabayokulinda  |  December 2015

Lilula, Liyazwisiseka Futhi Liyathophela Enhliziyweni

Lilula, Liyazwisiseka Futhi Liyathophela Enhliziyweni

“Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila.”HEB. 4:12.

IZINGOMA: 37, 116

1. (a) UNkulunkulu wanika u-Adamu umsebenzi wokwenzani? (b) Kusukela ngalesosikhathi abantu bakaNkulunkulu bebesisebenzisa njani isipho sokukhuluma?

UJEHOVA UNKULUNKULU wanika abantu isipho sokukhuluma. Ngemva kokufaka u-Adamu ensimini yase-Edeni, uNkulunkulu wamnika umsebenzi owawugoqela ukuthi asebenzise isipho lesi. Umsebenzi lo wawungowokupha izinyamazana amabizo. U-Adamu wasebenzisa ubuciko lokukhalipha kwakhe ukuze anike inyamazana ngayinye ibizo eliyifaneleyo. (Gen. 2:19, 20) Kusukela ngalesosikhathi abantu bakaNkulunkulu bebelokhu besebenzisa isipho lesi ukuze badumise uJehova njalo batshele abanye ngentando yakhe. Eminyakeni esanda kwedlula basisebenzise lokuthi bahumutshe iBhayibhili ukuze abantu abanengi bafunde ngoJehova.

2. (a) Yiziphi izimiso ebezilandelwa yiKhomithi ye-New World Translation lapho isenza umsebenzi wayo? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 Lamuhla kulezinkulungwane zamaBhayibhili, kodwa umehluko okhona yikuthi abanye abahumutshi bawo abazange bathembeke lapho behumutsha imiqondo eyayisemibhalweni yakuqala. Ngakho-ke ngabo-1940 iKhomithi ye-New World Translation yasungula izimiso okumele zilandelwe nxa kuhunyutshwa iBhayibhili. Izimiso lezi zasetshenziswa lapho kuhunyutshwa iBhayibhili ngezindimi ezedlula 130.  Nanzi izimiso zakhona: Esokuqala, ukuhlonipha ibizo likaNkulunkulu ngokulifaka kuwo wonke amavesi okumele litholakale kuwo eMibhalweni. (Bala uMathewu 6:9.) Esesibili, ukuhumutsha kunjengoba kunjalo emibhalweni yakuqala nxa kuvuma, kodwa nxa ukuhumutsha ibala ngebala kungalahla umcijo oyiwo kumele kuhunyutshwe umqondo. Esesithathu, ukusebenzisa ulimi oluzwisisekayo olwenza umuntu akholise nxa ebala. * (Khangela amabala angaphansi.) (Bala uNehemiya 8:8, 12.) Asihloleni-ke ukuthi izimiso lezi zasetshenziswa njani lapho kuhunyutshwa i-New World Translation eyaphuma ngo-2013, lokuthi zasebenza njani lapho ihunyutshelwa kwezinye izindimi.

UKUHLONIPHA IBIZO LIKANKULUNKULU

3, 4. (a) Itholakala ngaphi i-Tetragrammaton? (b) Kuyini okwenziwe ngabahumutshi bamaBhayibhili amanengi?

3 Abahlola imibhalo yesiHebheru yasendulo bayamangala nxa bebona indlela ibizo likaNkulunkulu elitholakala ngayo kanengi kuyo, ikakhulu kuleyo okuthiwa ngama-Dead Sea Scrolls. Emibhalweni le ibizo likaNkulunkulu libhalwe ngongwaqa abane besiHebheru ababizwa ngokuthi yi-Tetragrammaton. Kanti njalo ibizo likaNkulunkulu liyatholakala lakwezinye izingxenye ze-Septuagint yesiGiriki ezahunyutshwa kusasele iminyaka engu-200 ukuthi uJesu abuye emhlabeni lakulezo ezahunyutshwa ngemva kweminyaka engu-100 esukile emhlabeni.

4 Lanxa kulobufakazi obusegcekeni bokuthi ibizo likaNkulunkulu kumele libe khona eBhayibhilini, abahumutshi abanengi kabalifaki ibizo leli elingcwele. Ngokwesibonelo kwathi sekwedlule iminyaka emibili kwethulwe i-New World Translation of the Christian Greek Scriptures ngo-1950, kwaphuma i-American Standard Version eyayisihunyutshwe kutsha. Abahumutshi beBhayibhili leli abazange balifake ibizo likaNkulunkulu lanxa kwelidala lakhona elika-1901 lalikhona. Bakwenzelani lokhu? Isethulo salo sithi: “Ukusebenzisa ibizo eliqondileyo likaNkulunkulu onguye yedwa . . . akuqondanga okholweni lwesonto yesiKhristu.” Labanye njalo abahumutshi bamaBhayibhili esiNgisi lawezinye izindimi babengasalifaki ibizo likaNkululnkulu.

5. Kungani kuqakathekile ukufaka ibizo likaNkulunkulu eBhayibhilini?

5 Kungani kuqakathekile ukufaka ibizo likaNkulunkulu eBhayibhilini? Umhumutshi owaziyo umsebenzi wakhe uyakwazi ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuzwisisa inhloso yomlobi futhi lokhu kuyamnceda ukuthi enze izinqumo ezinhle nxa ehumutsha. Manengi amavesi aseBhayibhilini aveza ukuthi ibizo likaNkulunkulu liqakathekile lokuthi kumele lingcweliswe. (Eks. 3:15; Hubo. 83:18; 148:13; Isaya. 42:8) UJehova uNkulunkulu waphefumulela abalobi beBhayibhili ukuthi bakhululeke ukusebenzisa ibizo lakhe. (Bala uHezekheli 38:23.) Ngakho ukulikhipha ibizo leli elitholakala izikhathi ezinengi kangaka emibhalweni yasendulo kutshengisa ukumdelela uMlobi walo.

6. Kungani ibizo likaNkulunkulu lafakwa kwamanye amavesi ayisithupha ku-New World Translation ka-2013?

6 Bunengi ubufakazi obutshengisa ukuthi ibizo likaNkulunkulu kumele libe khona eBhayibhilini. Ku-New World Translation ka-2013 ibizo leli litholakala ka-7 216, okutsho ukuthi litholakala kanengi ukwedlula kuleyo eyaphuma ngo-1984. Selitholakala lasemavesini amahlanu alandelayo: u-1 Samuyeli 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Labuyiselwa emavesini la ngoba kwatholakala ukuthi kuma-Dead Sea Scrolls ibizo leli likhona. Okunye yikuthi imiqulu le midala ngeminyaka edlula 1 000 kulaleyo ebizwa ngokuthi yi-Hebrew Masoretic. Kanti njalo selitholakala lakuBahluleli 19:18 ngoba ukuhlolisiswa kwemiqulu yasendulo kuveza ukuthi lalikhona evesini le.

7, 8. Litshoni ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova?

 7 AmaKhristu eqiniso ayaliqakathekisa kakhulu ibizo likaJehova. Isengezo se-New World Translation ka-2013 simumethe ulwazi olutsha oluphathelane lebizo likaNkulunkulu. IKhomithi ye-New World Translation ikholwa ukuthi ibizo leli lilomqondo osebaleni lesiHebheru eliyisenzo elithi ha·wah elitsho ukuthi “Wenza Ukuthi Kube Khona.” * (Khangela amabala angaphansi.) Kuqala amabhuku ethu ayehlobanisa ingcazelo le lo-Eksodusi 3:14 (nwt) othi: “Ngizakuba Yilokho Engikhetha Ukuba Yikho.” Ngenxa yalokhu kwaphethwa ngokuthi ibizo likaNkulunkulu litsho ukuthi uyenelisa “ukuba yilokho akhetha ukuba yikho ukuze agcwalise izithembiso zakhe.” * (Khangela amabala angaphansi.) Kodwa kusengezo A4 se-New World Translation ka-2013 kuthiwa: “Lanxa ibizo likaJehova lingaba lomqondo lo, ingcazelo yalo kayipheleli kulokho akhetha ukuba yikho kuphela. Igoqela lalokho abangela ukuthi kube khona ngokuphathelane lendalo yakhe kanye lokugcwalisa injongo yakhe.”

8 Nanzi ezinye izibonelo ezitshengisa ukuthi uJehova wenza njani ukuthi indalo yakhe ibe yilokhu akhetha ukuthi ibe yikho. Esenza lokho okutshiwo libizo lakhe, uNkulunkulu wenza ukuthi uNowa abe ngumakhi womkhumbi, uBhezaleli abe ngumbazi oyingcitshi, uGidiyoni abe liqhawe lamaqhawe, lokuthi uPhawuli abe ngumphostoli ezizweni. Akuthandabuzwa ukuthi ibizo likaNkulunkulu litsho okukhulu kakhulu ebantwini bakhe. Yikho iKhomithi eyahumutsha i-New World Translation yalifaka ibizo leli eliqakatheke kangaka.

9. Yisiphi isizatho esenza inhlanganiso yethu ihumutshe iBhayibhili ngezinye izindimi?

9 I-New World Translation seyahunyutshwa ngezindimi ezedlula 130 njalo bonke abahumutshi balihlonipha ibizo likaNkulunkulu ngokulifaka kuzo zonke izindawo elalitholakala kuzo emibhalweni engcwele. (Bala uMalaki 3:16.) Lokhu kutshiyene kakhulu lalokho okwenziwa ngabahumutshi bamaBhayibhili ngoba bayalikhupha ibizo likaNkulunkulu, esikhundleni salo bafake elithi “Nkosi.” Lesi yiso isizathu esikhulu esenza iQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova libe leqiniso lokuthi abantu abanengi bayalithola iBhayibhili elihlonipha ibizo likaNkulunkulu.

LIYAZWISISEKA FUTHI LIKHUPHA UMQONDO OYIWO

10, 11. Abahumutshi bezinye izindimi babehlangana labuphi ubunzima lapho behumutsha i-New World Translation?

10 Abahumutshi bezinye izindimi ezinengi babehlangana lobunzima lapho behumutsha i-New World Translation. Ngokwesibonelo, kudala iBhayibhili leli lesiNgisi lalisebenzisa ibala lesiHebheru elithi “Shiyoli” kumTshumayeli 9:10 lakwamanye amavesi. Lokhu babekwenza belandela amanye amaBhayibhili esiNgisi. Ivesi le yayihunyutshwe ngalindlela: “Akula msebenzi lamacebo, lalwazi, lakuhlakanipha eShiyoli indawo oya kuyo.” Ivesi le yaba luhlupho kakhulu kubahumutshi bezinye izindimi: Ngoba ibala elithi “Shiyoli” alijayelekanga kubo njalo alithokakali kuzichazamazwi zabo futhi lizwakala angathi libizo lendawo ethile. Ngakho abahumutshi banikwa imvumo yokuthi nxa behlangana lebala lesiHebheru elithi “Shiyoli” ngesiGiriki elithi “Hayidesi” basebenzise ibala elizwakalayo elithi “iNgcwaba.”

11 Elinye njalo ibala elalibathwalisa nzima abahumutshi bezinye izindimi ngelesiHebheru elithi neʹphesh ngesiGiriki elithi, psy·kheʹ elijayele ukuhunyutshwa ngokuthi “umphefumulo.” Kungani? Kwezinye izindimi ibala leli lisetshenziswa nxa kukhulunywa ngezipoko njalo abanye  bathi nxa umuntu esifa umzimba yiwo ofayo kodwa “umphefumulo” uyaphuma. Ngakho abahumutshi bezinye izindimi banikwa imvumo yokuthi bahumutshe umqondo oyabe uvezwa kuleyondaba. Okunengi okumayelana lokuthi ibala leli lisetshenziswe njani eBhayibhilini kukhona kusengezo se-New World Translation of the Holy Scriptures—With References. Okwakuqakatheke kakhulu yikuthi babhale ngendlela ecacileyo njalo besekuchasiswa ngamabala angaphansi.

12. Yiluphi untshintsho olwenziwayo lapho kuhunyutshwa i-New World Translation ephume ngo-2013? (Khangela lesihloko esithi “The 2013 Revision of the New World Translation,” esiku-Nqabayokulinda efundwayo yesiNgisi kaDecember 15 2015.)

12 Imibuzo eyayithunyelwa ngabahumutshi bezinye izindimi yenza ikhomithi yeBhayibhili yananzelela ukuthi ubunzima lobu babungaba khona lasesiNgisini. Yikho-ke ngoSeptember 2007 iQula Elibusayo lavuma ukuthi i-New World Translation yesiNgisi ilungisiswe kutsha. Ngesikhathi iBhayibhili leli lilungisiswa kwahlolisiswa izinkulungwane zemibuzo eyayithunyelwe ngabahumutshi bezinye izindimi. Amabala esiNgisi amadala akhutshwa njalo kwenziwa umzamo omkhulu kakhulu ukuze libhalwe ngendlela elula futhi ezwisisekayo kungantshintshwanga umqondo. Ukusebenzisa lokho okwakwenziwe kwezinye izindimi kwalola iBhayibhili lesiNgisi.Zaga. 27:17.

BAYABONGA ABANTU

13. Abantu bathini ngeBhayibhili lesiNgisi elaphuma ngo-2013?

13 Abantu bathini ngeBhayibhili lesiNgisi elaphuma ngo-2013? Abafowethu abasemawofisini ethu amakhulu eBrooklyn bamukela izincwadi ezinengi kakhulu ezazivela kubazalwane bebonga. Nanku okwatshiwo ngomunye udade: “IBhayibhili libhokisi eligcwele amagugu adulayo. Ukubala ilizwi likaJehova usebenzisa i-New World Translation ka-2013 kungafaniswa lokuhlola igugu linye ngalinye, ubone indlela elenziwe ngayo, ukucazimula kwalo, umbala walo kanye lobuhle balo. IBhayibhili leli libhalwe ngendlela ezwisisekayo njalo lokhu kungincede ukuthi ngisondele eduze kukaJehova, ofana lobaba oyabe engigonile engibalela amazwi akhe aduduzayo.”

14, 15. Kuyini okutshengisa ukuthi abantu bayayithakazelela i-New World Translation ehunyutshwe ngezinye izindimi?

14 I-New World Translation yesiNgisi ehunyutshwe kutsha kayisiyo yodwa ethakazelelwe ngabantu.  Nanku okwatshiwo ngomunye umzalwane oseluphele ohlala eSofia eBulgaria mayelana lenguqulo ehunyutshwe ngesiBulgaria: “Sengileminyaka eminengi ngilibala iBhayibhili kodwa angikaze ngibale elizwisiseka kangaka futhi elithinta inhliziyo ngalindlela.” Kanti njalo omunye udade wathi esamukela i-New World Translation egcweleyo ngesi-Albania wathi: “Laze labamnandi iLizwi likaNkulunkulu ngesi-Albania bakithi! Kuyisibusiso ukuthi uJehova akhulume lathi ngolimi lomdabuko wethu!”

15 Ezindaweni ezinengi amaBhayibhili kawatholakali njalo intengo yawo yemba eqolo, yikho ukulithola iBhayibhili kuyisibusiso esimangalisayo. Umbiko owawuvela elizweni laseRwanda wawusithi: “Izifundo zabazalwane bezingathuthuki okwesikhathi eside ngoba bezingelawo amaBhayibhili. Bezingenelisi lokuthenga amaBhayibhili athengiswa ngamanye amasonto. Njalo bekusiba nzima lokuthi izifundo zizwisise kuhle imiqondo yamanye amavesi, lokhu bekusenza ukuthi abantu baphuze ukubamba iqiniso.” Izinto zantshintsha lapho i-New World Translation isitholakala ngolimi lomdabuko wabo. Enye imuli yaseRwanda yathi: “Siyambonga kakhulu uJehova kanye lenceku ethembekileyo lehlakaniphileyo ngokusinika iBhayibhili leli. Siyazidubekela njalo sasingelayo imali yokuthenga amaBhayibhili asenelayo sonke emulini. Kodwa khathesi wonke umuntu emulini uselelakhe iBhayibhili. Nsuku zonke siyabuthana sibale iBhayibhili siyimuli ukuze sitshengise ukuthi siyambonga uJehova.”

16, 17.(a) Kuyini uJehova akufunayo mayelana labantu bakhe? (b) Kuyini okumele sizimisele ukukwenza?

16 Ngokuhamba kwesikhathi i-New World Translation entsha izabe isitholakala langezinye izindimi ezinengi. USathane ulwa ubusuku lemini ehlose ukuthi lokhu kungaphumeleli, kodwa silethemba lokuthi uJehova ufuna ukukhuluma labo bonke abantu bakhe ngendlela elula langolimi abaluzwisisayo. (Bala u-Isaya 30:21.) Siyeza isikhathi lapho “umhlaba uzakuba usugcwele ulwazi lukaJehova njengamanzi egcwele ulwandle.”Isaya. 11:9.

17 Sonke kasizimiseleni ukusebenzisa zonke izipho ezivela kuJehova, okugoqela leBhayibhili leli elihlonipha ibizo lakhe. Asimvumeleni ukuthi akhulume lathi nsuku zonke esebenzisa iLizwi lakhe. Ubukhulu bakhe obubabazekayo benza enelise ukulalelisisa yonke imithandazo yethu. Ukukhulumisana lokhu kuzasenza simazi ngcono uJehova njalo kuzenza simthande kakhulu.Joh. 17:3.

“Kuyisibusiso ukuthi uJehova akhulume lathi ngolimi lomdabuko wethu!”

^ ndima 2 Khangela isengezo A1 ku-New World Translation ehunyutshwe kutsha kanye lesihloko esithi: “Ungayikhetha Kanjani Inguqulo YeBhayibheli Engcono Kakhulu?” ku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-May 1, 2008.

^ ndima 7 Eminye imithombo yolwazi ivumelana lengcazelo le lanxa abanye bengavumelani lakho.

^ ndima 7 Khangela isihloko esithi: “The Divine Name in the Hebrew Scriptures,” kusengezo 1A ku-New World Translation of the Holy Scriptures—With References yesiNgisi ekhasini 1561.