“Ngangiwatshova kubi amakhasi. Ngangithandazela ukuwina inkalakatha yemali. Kodwa akuzange kwenzakale.”—USamuel * waseKenya.

“Esasikwenza esikolo yikuphindaphinda imithandazo esasifundiswa ukuyibamba ngekhanda.”—UTeresa wasePhilippines.

“Ngithandaza nxa izinto zingangihambeli kuhle. Ngithandazela lokuthi izono zami zithethelelwe kanye lokuthi ngibe ngumKhristu ongcono.”—UMagdalene waseGhana.

USamuel, uTeresa, loMagdalene batshengisa ukuthi abantu balezizatho ezitshiyeneyo zokuthandaza, futhi ezinye zilengqondo ukwedlula ezinye. Imithandazo yabanye ivela enhliziyweni, kodwa abanye baphongukhuleka nje. Lanxa kunjalo, izigidi zabantu ziyavuma ukuthi abantu kumele bathandaze kungelani lokuthi bathandazela ukuphumelela ezifundweni zesikolo, ukuthi iqembu lezemidlalo abalithandayo linqobe, ukuthi uNkulunkulu akhokhele imuli yabo loba ezinye izizatho ezinengi. Ukuchwayisisa kutshengisa lokuthi ngitsho labantu abangahambiyo emasontweni bayathandaza izikhathi ngezikhathi.

Wena uyathandaza yini? Nxa kunjalo, wandise ukuthandazelani? Kungelani lokuthi ukujayele ukuthandaza loba hatshi, mhlawumbe uyake uzibuze ukuthi: ‘Vele kuyanceda yini ukuthandaza? Kulomuntu oyabe elalele yini?’ Omunye umlobi wathi umthandazo “uyindlela yokwenza ukuthi uzizwe ngcono,” waze wakufanisa lomuntu okhuluma lomangoye wakhe. Ezinye ingcitshi zempilakahle ziyavumelana laye, ngoba zithi umthandazo “ungasetshenziswa njengephilisi” lokwehlisa ubuhlungu. Lokhu sekusitsho ukuthi abantu abakhulekayo benza into engelamsebenzi yini, loba ukuthi bakwenzela ukuthoba ubuhlungu?

IBhayibhili lona litshengisa ukuthi umthandazo kawusindlela yokuthoba ubuhlungu kuphela. Lithi ukhona sibili umuntu oyilalelayo imithandazo yethu nxa siyenza ngendlela eqondileyo futhi sithandazela izinto eziyizo. Kuliqiniso yini lokhu? Ake sikhangele ubufakazi obuseBhayibhilini.

^ ndima 3 Amanye amabizo antshintshiwe.