Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

INqabayokulinda  |  May 2015

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UKUPHELA SEKUSEDUZE YINI?

Ukuphela Sekuseduze Yini?

Ukuphela Sekuseduze Yini?

Kambe uNkulunkulu uzavumela ukuthi kube labaqhubeka bebusa abanye njalo besenza izinto ezingatshabalalisa abantu? Lokho akungeke kwenzakale ngoba sibonile ukuthi uNkulunkulu uzaqeda lonke usizi lokuhlukuluzwa kwabantu osekuleminyaka kukhona. UMdali wabantu kanye lomhlaba ufuna sikwazi ukuthi ukuphela sekuseduze. UNkulunkulu uluveze njani ulwazi lolu oluqakathekileyo?

Nanku umzekeliso ongasinceda ukuthi sizwisise. Ake sithi ufuna ukuthatha uhambo ngemota. Mhlawumbe ungaqala ukhangele imephu njalo ubuze labanye abakwaziyo lapho oya khona. Nxa usubona izimpawu ezihambelana lalokho okuqanjwe emephini kumbe okutsheliweyo ngesikhathi ulayelwa indlela, uba lethemba lokuthi usuzafika. Ngakho-ke uNkulunkulu laye usinike iLizwi lakhe elichaza izinto ezenzakala emhlabeni. Nxa sibona izinto lezi zigcwaliseka kuhle kusicacele ukuthi ukuphela sekuseduze.

IBhayibhili lichaza ukuthi kwakuzafika isikhathi lapho okwakuzakuba lontshintsho olukhulu emhlabeni njalo isikhathi leso sasizacina lapho kufika ukuphela. Ngalesosikhathi kwakuzakuba lezehlakalo ezitshiyeneyo njalo umumo womhlaba wawuzantshintsha ngendlela engakaze ibonakale. Ake sixoxe ngolunye untshintsho iLizwi likaNkulunkulu elathi lwaluzakuba khona.

1. IZIPHITHIPHITHI EMHLABENI Isiphrofetho esilotshwe kuMathewu isahluko 24 siqamba izinto ezenzakalayo emhlabeni eziluphawu lokuthi siphila kusiphi isikhathi. lzinto lezi zitshengisa ukuthi sesiphila ‘ekucineni kwesikhathi’ njalo zizaqhubeka zisenzakala kuze [“kufike ukuphela,” The Holy Bible in Ndebele.] (Amavesi 3, 14) Zigoqela izimpi ezinkulu, indlala, ukuzamazama komhlaba ezindaweni ezitshiyeneyo, ukwanda kobubi, abafundisi bezinkolo abakhohlisa abantu kanye lokuphela kothando ebantwini. (Amavesi 6-26) Sekuyisikhathi eside ezinye izinto eziqanjwe emavesini la zikhona kodwa khathesi sezisenzakala zonke njengoba ukuphela kusondela.

2. ISIMILO SABANTU IBhayibhili lakhuluma ukuthi “ezinsukwini zokucina,” okutsho isikhathi okuzafika ngaso ukuphela, abantu babezaqhubeka besiba babi kakhulu. Lathi: “Abantu bazakuba ngabazithandayo, labathanda imali, labazikhukhumezayo, labazigqajayo, labathukayo, labangalaleli abazali babo, labangabongiyo, labangcolileyo, abangelathando, labangathetheleliyo, labahlebayo, labangazikhuziyo, labalesihluku, labangakuthandiyo okuhle, labalamacebo amabi, labacaphuka ngeze, labaziphakamisayo, labathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu.” (2 Thimothi 3:1-4) Lakudala lokhu kwakukhona sibili, kodwa sekumemetheke kakhulu ‘ngalezinsuku zokucina’ okokuthi zingabizwa ngokuthi ‘yizikhathi ezinzima.’ Wena usukunanzelele yini ukuthi abantu baqhubeka besiba babi?

3. UKUCHITHWA KOMHLABA IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu ‘uzachitha labo abachitha umhlaba.’ (ISambulo 11:18) Abantu bawuchitha njani umhlaba? Abakwenzayo kuhambelana lokwakusenzakala ngesikhathi sikaNowa. IBhayibhili lithi: “Umhlaba wawuxhwalile phambi kukaNkulunkulu njalo ugcwele ubudlwangudlwangu. UNkulunkulu wabona ukuthi umhlaba wawusuxhwale njani.” Wabenzani abantu labo? Wathi: “Ngizababhubhisa.” (UGenesisi 6:11-13) Uyabona yini ukuthi ubudlwangudlwangu bulokhu bugcwala emhlabeni? Abantu sebengenelisa lokutshabalalisa wonke umuntu osemhlabeni ngoba sebelazo izikhali zokwenza lokhu. Kodwa akupheleli khonapho. Abantu bachitha lezinto ezinceda ukuthi izidalwa ezisemhlabeni ziqhubeke ziphila. Bangcolisa umoya esiwuphefumulayo kanye lezilwandle, batshabalalise amahlathi kanye lezinyamazana.

Eminyakeni ephezu kwengu-100 eyadlulayo, abantu  bebengelawo ngitsho amandla okudala umonakalo ongatshabalalisa abantu bonke abasemhlabeni. Kodwa khathesi sebelawo ngoba sebelungise izikhali ezinengi eziyingozi njalo sebewutshaphaze bawutshaphaza umhlaba. Lanxa ezempucuko ziqhubeka zisanda kusa kwamalanga, izinhlupho ezilethwa yizinto lezi ziyabakhulela kakhulu abantu njalo kabenelisi lokuzizwisisa. Kodwa abantu kabasoze bawutshabalalise umhlaba. UNkulunkulu uzabhubhisa abachitha umhlaba bengakazitshabalalisi zonke izinto eziphilayo emhlabeni. Lokhu yikho asithembisa khona!

4. UMSEBENZI WOKUTSHUMAYELA OWENZIWA EMHLABENI WONKE Okunye okutshengisa ukuthi ukuphela sekuseduze ngumsebenzi wokutshumayela okwaphrofethwa ukuthi uzakwenziwa ngendlela engakaze ibonakale. IBhayibhili lithi: ‘Leli vangeli loMbuso lizatshunyayelwa emhlabeni wonke kube yibufakazi ezizweni zonke, andubana kufike ukuphela.’ (UMathewu 24:14, The Holy Bible in Ndebele) Umsebenzi lo wawuzatshiyana kakhulu lokwenziwa zinkolo ezinengi ezizama ukufunza abantu izimfundiso zazo. Ngezinsuku zokucina abantu babezatshelwa umlayezo oqakathekileyo omayelana ‘levangeli loMbuso.’ Ikhona yini inkolo oyaziyo elamalunga atshumayela ivangeli loMbuso? Lanxa bekhona abakhanya angani bayakwenza lokhu, sebelitshumayelile yini ivangeli ‘emhlabeni wonke kwaba yibufakazi ezizweni zonke,’ kumbe batholakala lapho ohlala khona kuphela?

Emhlabeni wonke kutshunyayelwa ngoMbuso kaNkulunkulu ngezindimi ezinengi kakhulu

IWebhusayithi okuthiwa yi-www.jw.org imumethe izinto eziphathelane ‘levangeli loMbuso.’ Ilamabhuku lamamagazini achasisa ivangeli leli ngezindimi ezedlula 700. Ikhona yini enye iWebhusayithi oyaziyo etshela abantu emhlabeni wonke izindaba ezinhle zoMbuso ngezindimi ezinengi kangaka? Lakudala i-Inthanethi ingakabi khona, oFakazi bakaJehova bebesaziwa ngokutshumayela izindaba ezinhle ezimayelana loMbuso kaNkulunkulu. Kusukela ngo-1939, ikhasi elingaphandle lemagazini le belibhalwe amabala athi, “Ebika NgoMbuso KaJehova.” Elinye ibhuku elikhuluma ngezinkolo lathi phose akula enye inkolo ekhuthele emsebenzini wokutshumayela njengoFakazi bakaJehova njalo eqhube umsebenzi lo ezindaweni ezinengi kakhulu njengabo. Umsebenzi lo wokutshumayela utshengisa ukuthi sekuseduze kakhulu ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ulethe ‘ukuphela.’

ISIKHATHI ESILONTSHINTSHO OLUNGAKAZE LUBE KHONA

Uyakubona yini ukuthi izinto ezine esikhulume ngazo ziyagcwaliseka? Sekuleminyaka edlula engu-100 imagazini le itshela abantu okwenzakala emhlabeni njalo lokhu kubanceda ukuthi bazibonele  ngawabo ukuthi ukuphela sekuseduze. Kodwa abanye kabavumi ukuthi ukuphela sekuduze. Bama ngelokuthi okukhulunywayo mayelana lendaba le akusiloqiniso njalo yimibono yabantu nje. Kanti njalo bathi intuthuko kwezokukhulumisana yiyo eyenza kukhanye angani izinto zilokhu zisonakala ngoba khathesi sekulula ukuthi abantu bazwe ngobubi obenzakala kwezinye izindawo emhlabeni. Lanxa kunjalo ubufakazi bokuthi sesisemaphethelweni ezinsuku zokucina bulokhu busanda.

Ezinye izingcitshi zicabanga ukuthi kuzakuba lezinguquko ezinkulu kakhulu emhlabeni. Ngokwesibonelo, ngo-2014 abezesayensi bakhuphe umbiko kumagazini okuthiwa yi-Bulletin of the Atomic Scientists bexwayisa ugatsha lwe-United Nations olubona ngokulondoloza ukuthula kanye lokuvikeleka emhlabeni wonke. Batshela ugatsha lolu ngezingozi ezingatshabalalisa abantu. Bathi: “Ukuhlolisisa ngezingozi lezi kwenza siphethe ngokuthi izimpilo zabantu ziqhubeka zisiba sengozini enkulu ngenxa yempucuko ekhona esibangele ukuthi kwenziwe izinto eziyingozi kakhulu.” Abantu abanengi kabasathandabuzi ukuthi umumo womhlaba usuntshintshile sibili. Abadinda imagazini le kanye labanengi abayibalayo bayavuma ukuthi sesiphila kuzo izinsuku zokucina kanye lokuthi ukuphela sekuseduze. Lokhu kumele kukuthokozise kulokuthi kukwethuse. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi ungasinda!