“Wobani ngabalingiseli bakaNkulunkulu, njengabantwana abathandwa kakhulu.”EFE. 5:1.

1. Kuyini okungasinceda ukuthi silingisele uNkulunkulu?

UJEHOVA usidale saba ngabantu abenelisa ukuzifaka esikhundleni sabanye besesizwisisa indlela abazizwa ngayo. Singenelisa ukuzwisisa uhlupho umuntu angabe ephakathi kwalo lanxa lungakaze lusehlele. (Bala u-Efesu 5:1, 2.) Isipho lesi esisiphiwe nguNkulunkulu singasisebenzisa njani ngendlela eqondileyo? Singenzani ukuze singacini sesiyingozi kithi?

2. UJehova uzwa njani nxa esibona sihlupheka?

2 Kuyasithokozisa ukuthi uNkulunkulu uthembisa abagcotshiweyo abathembekileyo impilo engapheliyo ezulwini njalo “ezinye izimvu” zikaJesu ezithembekileyo lazo zithenjiswa ukuthi zizaphila emhlabeni kuze kube nini lanini. (Joh. 10:16; 17:3; 1 Khor. 15:53) Siyakwazi ukuthi abazaphila phakade ezulwini loba emhlabeni abasoze bakubone futhi ukuhlupheka. UJehova uyabuzwisisa ubuhlungu esiphakathi kwabo. Lasendulo wayekubona ukuhlupheka kwama-Israyeli ngesikhathi eyizigqili eGibhithe. “Kukho konke ukuhlupheka kwabo laye waba losizi.” (Isaya. 63:9) Ngemva kwamakhulu eminyaka, kwakulezitha ezazingafuni ukuthi abakoJuda bakhe kutsha  ithempeli njalo lokhu kwenza ukuthi besabe. Kodwa uNkulunkulu wathi: “Loba ngubani othinta lina uthinta inhlamvu yelihlo lami.” (Zek. 2:8, NW) UJehova uyabahlenga abantu bakhe ngenxa yokuthi uyabathanda njengomama othanda usana lwakhe ngenhliziyo yonke. (Isaya. 49:15) Siyabona-ke ukuthi uJehova uyenelisa ukuzwisisa ubuhlungu abantu abaphakathi kwabo futhi lathi singazicabanga siphakathi kobuhlungu obuzwiwa ngabanye.Hubo. 103:13, 14.

UJESU WATSHENGISA NJANI UKUTHI ULOTHANDO NJENGONKULUNKULU?

3. Kuyini okutshengisa ukuthi uJesu wayelesihawu?

3 UJesu wayezwisisa ukuthi abantu abasebunzimeni babesizwa njani lanxa yena wayengakaze ehlelwe yibunzima obunjalo. Ngokwesibonelo, abantu abanengi babengahlalisekanga ngenxa yabakhokheli benkolo ababebaqila futhi ababebathwalise amagabha avuzayo ngenxa yemithetho ababezifakela yona. (Mat. 23:4; Mak. 7:1-5; Joh. 7:13) UJesu yena wayengabesabi abakhokheli benkolo njalo babengakaze bamqile kodwa wayeluzwisisa uhlupho abantu laba ababephakathi kwalo. Yikho wathi “ebona izixuku zabantu wabazwela usizi ngokuba babehlukuluzekile bephelelwe, benjengezimvu ezingelamelusi.” (Mat. 9:36) UJesu wayelothando futhi elesihawu njengoYise.Hubo. 103:8.

4. UJesu wayesizwa njani nxa ebona abantu bethwele nzima?

4 Lapho uJesu ebona abantu behlupheka, wabanceda ngenxa yokuthi wayebathanda. Lokhu kutshengisa ukuthi ulothando njengoYise. Ngelinye ilanga yena labaphostoli bakhe basebelungiselela ukuya endaweni ethuleyo ukuze bayephumula ngoba basebehambe umango omude betshumayela. Lanxa kunjalo, uJesu wabazwela isihawu abantu abanengi ababemlindele wasezinika isikhathi ‘sokubafundisa izinto ezinengi.Mak. 6:30, 31, 34.

SINGATSHENGISA NJANI UKUTHI SILOTHANDO NJENGOJEHOVA?

5, 6. Nxa sifuna ukuba lothando njengoNkulunkulu kumele simphathe njani umakhelwana wethu? Nika isibonelo. (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

5 Singatshengisa ukuthi silothando olunjengolukaNkulunkulu ngokuphatha kuhle abanye. Ake sithi kulomunye umKhristu osakhulayo okuthiwa ngu-Alan. U-Alan ucabanga ngomunye umfowethu oseluphele njalo obala nzima ngenxa yokuthi usebona kalufifi. Kunzima lokuthi umfowethu lo ayetshumayela endlini ngendlu. U-Alan ukhumbula amazwi kaJesu athi: “Yenza kwabanye lokho ofuna ukuthi bakwenze kuwe.” (Luk. 6:31) Ngemva kwalokhu uyazibuza ukuthi yena ufuna abanye bamenzeleni abesebona ukuthi okungamthokozisa yikuthi badlale laye ibhola. Kodwa umfowethu lo oseluphele ngeke enelise ukudlala ibhola. Ngakho-ke amazwi kaJesu atshengisa ukuthi kumele sizibuze umbuzo lo othi, ‘Ngabe bekuyimi engilohlupho olunjengolomfowethu lo, kuyini ebengingafuna ukuthi abanye bakwenze kimi?’

6 U-Alan usesemutsha kodwa uyenelisa ukucabangisisa ngezinhlupho ezehlela asebeluphele. Uyakubona ukuthi umfowethu lo oseluphele uthwele nzima abesemlalelisisa nxa ekhuluma. Kancane kancane u-Alan uyabe elokhu ekuzwisisa ukuthi umuntu olupheleyo uzwa njani nxa esesehluleka ukulibala kuhle iBhayibhili kumbe sekunzima ukuthi ayetshumayela endlini ngendlu. Ukuluzwisisa kuhle uhlupho lomfowethu lo kuzakwenza ukuthi abone indlela angamphathisa ngayo futhi uyabe esezimisele ukumncedisa. Lathi singenelisa ukukwenza lokhu. Nxa sifuna ukuba lothando njengoNkulunkulu kumele sizifake esikhundleni somKhristu osebunzimeni, sicabange ngokuthi uyabe esizwa njani.1 Khor. 12:26NW.

Woba lothando njengoJehova (Khangela indima 7)

7. Kuyini okungasinceda ukuthi senelise ukuzwisisa ubuhlungu obuzwiwa ngabanye?

7 Kwezinye izikhathi kunzima ukuzwisisa  ubuhlungu omunye ayabe ephakathi kwabo. Abantu abanengi balezinhlupho ezingakaze zisehlele. Ukulimala, imikhuhlane kanye lokuluphala kwenza ukuthi abanye bahlale bengaphilanga kuhle. Abanye bakhathazwa yikuhlala bedanile, abanye balohlupho lokuphongufikelwa yikwesaba njalo abanye basezinhlungwini ngenxa yokuthi bake bahlukuluzwa. Kanti njalo kulabahlala lamalunga emuli angayisiwo boFakazi futhi ezinye izimuli zilomzali oyedwa. Wonke umuntu ulohlupho alwisana lalo njalo kanengi thina luyabe lungakaze lusehlele. Pho singatshengisa njani ukuthi silothando njengoNkulunkulu? Kumele silalelisise nxa umuntu ekhuluma lathi futhi siqhubeke sizama ukuzwisisa indlela azizwa ngayo. Lokhu kuzakwenza ukuthi senelise ukumnceda ngalokho okumkhathazayo njalo kuzatshengisa ukuthi silothando njengoJehova. Lanxa abantu behlutshwa yizinto ezitshiyeneyo, singenelisa ukubakhuthaza sisebenzisa iMibhalo kumbe ukubanceda ngokunye.Bala uRoma 12:15; 1 Phetro 3:8.

WOBA LOMUSA NJENGOJEHOVA

8. Kuyini okwanceda uJesu ukuthi abe lomusa?

8 INdodana kaNkulunkulu yathi: “OPhezukonke . . . ulomusa kwabangabongiyo labayizigangi.” (Luk. 6:35) UJesu laye wayelomusa njengoNkulunkulu. Kuyini okwamnceda ukuthi abe lomusa? Yikuthi wayeqala acabange ngokuthi amazwi akhe kanye lezenzo zakhe kwakuzabaphatha njani abanye. Ngokwesibonelo omunye owesifazana owayeyisoni wafika kuJesu ekhala wamanzisa izinyawo zakhe ngezinyembezi. UJesu wananzelela ukuthi wayesephendukile njalo wabona lokuthi owesifazana lo wayezakuzwa ubuhlungu obukhulu ngabe wamxotsha. Yikho wamncoma njalo wamthethelela. Lapho omunye umFarisi ekubona lokhu waba lensolo kodwa uJesu wakhuluma laye ngomusa umFarisi lo.Luk. 7:36-48.

9. Singenzani ukuze sibe lomusa njengoNkulunkulu? Nika isibonelo.

9 Singenzani ukuze lathi sibe lomusa njengoNkulunkulu? Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Inceku yeNkosi kumele ixwaye ingxabano; kodwa kumele ibe lomusa ebantwini bonke.” (2 Tim. 2:24) Nxa kuyikuthi kulokunye okungahambi kuhle, umuntu olomusa uyacabangisisa ngokuthi amazwi akhe lezenzo zakhe kuzabaphatha njani abanye ukuze angabazwisi ubuhlungu. Singatshengisa njani ukuthi silomusa? Ngokwesibonelo, ake sithi usemsebenzini ubusubona ukuthi lowo olikhokhelayo kawenzi kuhle umsebenzi wakhe. Ungenzani? Kumbe usemihlanganweni ubusubona thutshu umzalwane oselenyanga ezimbili engalugxobi eWolu. Uzathini kuye? Kusekutshumayeleni umninimuzi abesesithi, “Ngibambekile angingeke ngikhulume lani khathesi.” Uzamzwisisa yini? Usemzini wakho umkakho abesesithi, “Kungani ungangitshelanga lokho okade uhlele ukuthi uzakwenza ngoMgqibelo?” Uzamphendula kuhle yini? Ukuzifaka esikhundleni sabanye sibazwisise, kanye lokuqala sicabange ngokuthi esikukhulumayo kungabaphatha njani kuzasinceda ukuthi sibe lomusa njengoJehova ezintweni esizenzayo lesizikhulumayo.Bala iZaga 15:28.

LINGISELA UKUHLAKANIPHA KUKANKULUNKULU

10, 11. Kuyini okungasinceda ukuthi sibe lenhlakanipho njengoNkulunkulu? Nika isibonelo.

10 Ukunakana ngezinto ezingakaze zisehlele kungasinceda ukuthi silingisele ukuhlakanipha kukaJehova njalo sicabangisise ngokuthi esiyabe sikhethe ukukwenza kuzaphetha ngani. Inhlakanipho ngolunye lwezimpawu zobuntu bukaJehova eziqakatheke kakhulu njalo nxa ethanda angenelisa ukubona yonke impumela yezenzo zethu. Thina kasenelisi ukubona konke njengaye kodwa kungaba kuhle ukuthi sicabangisise ngokuthi esesifuna ukukwenza kuzaphetha ngani. Abako-Israyeli kabazange bacabange ngokuthi kuyini okwakuzakwenzakala nxa bengalaleli uNkulunkulu.  UMosi wayekwazi ukuthi babezakwenza izinto ezimbi lanxa kwakukunengi okuhle uJehova ayebenzele khona. Ngesikhathi lonke ibandla lako-Israyeli libuthene, watsho ingoma eyayilamazwi la athi: “Bayisizwe esingelangqondo, akukho ukuqedisisa kubo. Ngabe kodwa bahlakaniphile njalo bezwisise lokhu, babe lokuqedisisa ukuthi sizakuba yini isiphetho sabo!”Dute. 31:29, 30; 32:28, 29.

11 Nxa sifuna ukuba lenhlakanipho njengoNkulunkulu kungaba kuhle ukuthi sicabangisise ngokuthi kuzakwenzakalani nxa singakhetha ukwenza okuthile, size siyibone ngelihlo lengqondo impumela engabakhona. Ngokwesibonelo, abantu abathandanayo kumele bananzelele ukuthi kulula ukuwela esonweni sokuziphatha kubi kwezemacansini ngoba imizwa yothando ilamandla. Ubuhlobo bethu loJehova buligugu. Yikho-ke akumelanga sivumele ukuthi esikuhlelayo kumbe esikwenzayo kubuphambanise. Kodwa kumele senze lokhu okutshiwo emazwini la aphefumulelwayo athi: “Umuntu olengqondo uthi ebona ingozi acatshe, kodwa isithutha siyaphikelela singena enkathazweni.”Zaga. 22:3.

UNGANAKANI IZINTO EZINGCOLILEYO

12. Kungani kumele sinanzelele imicabango yethu?

12 Umuntu olengqondo uyananzelela ukuthi imicabango ingaba njengomlilo. Nxa umlilo usetshenziswa kuhle uyanceda kakhulu, ngokwesibonelo sipheka ngawo. Kodwa ungaba yingozi nxa singawuyekela ulavuke, utshise indlu kanye labantu abaphakathi kwayo. Ngakho-ke ukunakana ngezinto ezinhle kungasinceda ukuthi silingisele uJehova. Kodwa kungaba yingozi nxa kuyikuthi sinakana ngezinto zemacansini loba okunye nje okubi. Ngokwesibonelo, nxa siqhubeka sicabanga ngezinto lezi ezimbi singacina sisenza lezozinto esiyabe sizicabanga. Kuyakhanya-ke ukuthi ukuhlala sicabanga ngezinto ezingcolileyo kungenza ukuthi singabi lobuhlobo obuhle loNkulunkulu.Bala uJakhobe 1:14, 15.

13. U-Eva angabe wazibona esephila impilo enjani?

13 Owesifazana wokuqala, u-Eva, wadla “isihlahla sokwazi okuhle lokubi.” (Gen. 2:16, 17) Kuyini okwamenza waba lesifiso sokudla isithelo ayelaywe ukuthi angasidli? Inyoka yamtshela yathi: “Kalisoze life ngempela. Ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi lingasidla amehlo enu azavuleka, beselisiba njengoNkulunkulu, lazi okuhle lokubi.” U-Eva ‘wabona ukuthi izithelo zesihlahla leso zaziyikudla okuhle njalo zibukeka emehlweni.’ Kwaphetha ngani? ‘Wakha ezinye wadla. Wapha njalo ezinye indoda yakhe, layo yadla.’ (Gen. 3:1-6) Kusegcekeni ukuthi emazwini kaSathane kukhona okwakhanga u-Eva. Phela ngokutsho kukaSathane, akula owayesengatshela u-Eva okokwenza kodwa  wayesengazikhethela ukuthi okuhle lokubi yikuphi. Ayekucabanga kwakuyingozi sibili. Umkakhe u-Adamu wona njalo lokhu kwabangela ukuthi ‘isono singene emhlabeni lokufa ngesono.’Rom. 5:12.

14. IBhayibhili lisinceda njani ukuthi singaweli esonweni sokuziphatha kubi kwezemacansini?

14 Isono esenziwa ngu-Eva esivandeni sase-Edeni kayisikho kuziphatha kubi kwezemacansini. Lanxa kunjalo, uJesu waxwayisa ukuthi akumelanga sicabange ngezinto zokuziphatha kubi kwezemacansini. Wathi: “Lowo okhangela owesifazana amfise usephinge laye enhliziyweni yakhe.” (Mat. 5:28) Kanti njalo uPhawuli waxwayisa wathi: “Lingacabangi ngokuthokozisa inkanuko yemvelo yenu yokona.”Rom. 13:14.

15. Kumele sizibuthele yiphi inotho, njalo kungani kumele senze njalo?

15 Esinye isifiso esiyingozi ngesokuba lenotho size sicine sikhohlwa ngoNkulunkulu. Phela impahla yesinothi “injengomthangala ophakemeyo ekuboneni kwaso.” (Zaga. 18:11, The Holy Bible in Ndebele) UJesu walandisa enye indaba ukuze atshengise ukuthi umuntu “ozibekela inotho kodwa enganothanga kuNkulunkulu” uyabe ezikhohlisa. (Luk. 12:16-21) UJehova uyajabula nxa sisenza izinto ezimthokozisayo. (Zaga. 27:11) Nxa singazibuthela “inotho ezulwini” sizathokoza kakhulu ngoba siyabe sikwazi ukuthi senza lokho akufunayo. (Mat. 6:20) Kambe yiphi enye inotho engaba ligugu ukwedlula ubuhlobo bethu loJehova?

UNGAVUMI UKUNQOTSHWA YIKUKHATHAZEKA

16. Kuyini esingakwenza ukuze singakhathazeki kakhulu?

16 Ukusebenza gadalala sizama ukuzibuthela “inotho emhlabeni” kungenza ukuthi sikhathazeke kakhulu. (Mat. 6:19) UJesu wasebenzisa umzekeliso lapho echaza ukuthi ‘izinhlupheko zale impilo lenkohliso yenotho’ kungaliminyanisa ilizwi loMbuso. (Mat. 13:18, 19, 22) Abanye abantu bahlala bekhathazeka ngokuthi mhlawumbe kungavuka kwenzakale into embi, kungaba luhlupho lwemali kumbe okunye nje. Kodwa nxa singahlala sikhathazeka kakhulu singacina sesigula kumbe singasamkhonzi kuhle uNkulunkulu. Kasimethembeni uJehova njalo sihlale sikhumbula ukuthi “inhliziyo ekhathazekileyo iyamcakisa umuntu, kodwa ilizwi elilomusa liyamthokozisa.” (Zaga. 12:25) Amazwi amahle avela emuntwini osizwisisayo angasikhuthaza. Ukukhuluma labazali bakho, loba umkakho kumbe umngane omthembayo osebenzisa izimiso zikaNkulunkulu kungakunceda ukuthi ungakhathazeki kakhulu.

17. UJehova usincedisa njani ukuthi silwisane lokukhathazeka?

17 Akulamuntu ozwisisa ukukhathazeka kwethu njengoJehova. UPhawuli wabhala wathi: “Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, bekani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu kuKhristu uJesu.” (Flp. 4:6, 7) Yikho-ke uJehova loJesu bayasincedisa ukuthi sihlale silokholo oluqinileyo njalo abanye abasisizayo ngabazalwane, abadala, izingilosi kanye lenceku ethembekileyo.

18. Ukucabanga ngokuthi abanye bangabe bezizwa njani kungasinceda ngani?

18 Sesibonile ukuthi ukucabanga ngokuthi abanye bangabe bezizwa njani kungasinceda ukuthi silingisele uNkulunkulu futhi sibe lothando njengaye. (1 Tim. 1:11; 1 Joh. 4:8) Ukuthanda abanye ngenhliziyo yonke, ukucabanga ngokuthi esikwenzayo kuzaphetha ngani kanye lokungakhathazeki kakhulu kuzakwenza ukuthi sithokoze. UNkulunkulu wasinika isipho sokuzibona ngelihlo lengqondo izinto asithembisa zona. Ngakho-ke kasisisebenziseni kuhle njalo sibe lothando lomusa lenhlakanipho kanye lentokozo njengaye.Rom. 12:12.