Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

INqabayokulinda  |  February 2015

UJehova Uqondisa Umsebenzi Wokufundisa Emhlabeni Wonke

UJehova Uqondisa Umsebenzi Wokufundisa Emhlabeni Wonke

“Mina nginguJehova, uNkulunkulu wakho, okufundisa lokho okuhle kakhulu kuwe, ekutshengisa indlela okumele uhambe ngayo.”—ISAYA. 48:17.

1. Yiziphi izinto ezazisenza ukuthi umsebenzi wamaKhristu wokutshumayela ubenzima?

EMINYAKENI ephezu kwengu-130 eyadlulayo aBafundi beBhayibhili * bahlangana lezinto ezinengi ezazibathwalisa nzima. NjengamaKhristu ekhulu lokuqala, babememezela izindaba ezazingakhwabitheki ebantwini abanengi. Babebalutshwana njalo inengi labantu lalibabona bengabantu abangafundanga kangako. Okubi kakhulu yikuthi ngokuya kwesikhathi babezahlaselwa nguSathane uDeveli ‘ogcwele intukuthelo.’ (Isam. 12:12) Kanti njalo umsebenzi wabo wokutshumayela babezawenza “ezinsukwini zokucina” lapho okwakuzabe ‘kulezikhathi ezinzima.’2 Tim. 3:1.

2. UJehova wenzeni ukuze umsebenzi wokutshumayela uphumelele lamuhla?

2 Lamuhla uJehova uhlose ukuthi abantu bakhe batshumayele izindaba ezinhle kuwo wonke umhlaba njalo akulalutho olungavimba ukuthi akuhlosileyo kuphumelele. Endulo wakhulula isizwe sako-Israyeli eBhabhiloni. Lalamuhla ukhulule izinceku zakhe ‘eBhabhiloni eNkulu’ okutsho izinkolo zamanga ezisemhlabeni wonke. (Isam. 18:1-4) Usifundisa izinto ezisincedayo njalo wenza sihlalisane  kuhle labanye, aphinde asiqeqetshe lokuthi singabafundisa njani. (Bala u-Isaya 48:16-18.) Lanxa uJehova elamandla okubona izinto zingakenzakali, kayisikho ukuthi lamuhla uhlala ewasebenzisa ukuthi abone njalo aqondise konke okwenzakala emhlabeni ukuze umsebenzi wokutshumayela ngoMbuso uphumelele. Kulezinye izinto ebezisenzakala emhlabeni ezibangele ukuthi kube lula ukutshumayela. Lanxa kunjalo, uJehova nguye osipha amandla okubekezelela ukuhlukuluzwa kanye lezinye izinhlupho ezenza kube nzima ukufeza umsebenzi wethu wokutshumayela, emhlabeni lo obuswa nguSathane.Isaya. 41:13; 1 Joh. 5:19.

3. Sigcwaliseke njani isiphrofetho sikaDanyeli?

3 UJehova waphefumulela uDanyeli ukuthi alobe ukuthi ezinsukwini zokucina ‘abahlakaniphileyo babezazwisisa’ ulwazi lweqiniso. (Bala uDanyeli 12:9, 10.) Ngakho-ke uJehova wanceda aBafundi beBhayibhili ukuthi bazwisise iqiniso eliqakathekileyo eliseMibhalweni elaselilesikhathi eside ligqitshelwe zimfundiso zamasonto. Khathesi usebenzisa abantu bakhe ukuze ulwazi lweqiniso lufikiswe emhlabeni wonke. Lamuhla siyakubona ukugcwaliseka kwesiphrofetho sikaDanyeli. Kulabantu abangaba yi-8 000 000 abamukele iqiniso eliseBhayibhilini njalo balimemezela kuzo zonke izizwe. Pho yiziphi ezinye izinto ezisisiza ukuthi senelise ukutshumayela emhlabeni wonke?

UKUHUNYUTSHWA KWEBHAYIBHILI KUSINCEDE NJANI?

4. IBhayibhili laselitholakala ngezindimi ezingaki ngeminyaka yabo-1900?

4 Ukutholakala kweBhayibhili ebantwini abanengi kusisize kakhulu ukuthi sitshumayele izindaba ezinhle. Kwadlula iminyaka eminengi kakhulu abafundisi bamasonto bengafuni ukuthi abantu balibale iBhayibhili. Babehlukuluza ababelibala njalo bebulala labanye ababelihumutsha. Kodwa ngeminyaka yabo-1900 kwaba lezinhlanganiso ezaqala ukuhumutsha iBhayibhili lonke kumbe ingxenye yalo, okokuthi laselitholakala ngezindimi ezingaba ngu-400. Kwathi sekusiya ekupheleni kweminyaka le, abantu abanengi basebelalo iBhayibhili kodwa babelokhu bengalizwisisi iqiniso eliseMibhalweni.

5. OFakazi bakaJehova benze msebenzi bani ekuhumutsheni iBhayibhili?

5 ABafundi beBhayibhili babekwazi ukuthi kwakungumlandu wabo ukutshumayela njalo basebenza gadalala becacisa iqiniso eliseBhayibhilini. Abantu bakaJehova bake basebenzisa amaBhayibhili atshiyeneyo njalo benza lemizamo yokuthi abantu abanengi bawathole. Kusukela ngo-1950 badinde i-New World Translation of the Holy Scriptures egcweleyo kumbe ingxenye yayo ngezindimi ezedlula 120. Sikhuluma nje sekulentsha eyesiNgisi edindwe ngo-2013 njalo kuzakuba lula ukuyihumutshela kwezinye izindimi. Kanti njalo ukusebenzisa iBhayibhili elicacileyo njalo elilula ukulibala kuyasiphathisa kakhulu ekutshumayeleni.

UKUTHULA KUSINCEDE NJANI?

6, 7. (a) Chaza ukuthi yiziphi izimpi ezike zabakhona eminyakeni engu-100 edlulileyo. (b) Ukuthula obekukhona kwamanye amazwe kusincede njani emsebenzini wokutshumayela?

6 Mhlawumbe uyazibuza ukuthi kambe kwake kwaba lokuthula sibili emhlabeni. Ngokwesibonelo eminyakeni engu-100 eyadlulayo izimpi zibulele amamiliyoni abantu, ikakhulu iMpi Yomhlaba Yokuqala leYesibili. Kodwa kwathi iMpi Yomhlaba Yesibili isidla ubhedu ngo-1942, uNathan Knorr, owayekhokhela kuboFakazi bakaJehova ngaleso sikhathi, wenza inkulumo emhlanganweni eyayilesihloko esithi, “Peace—Can It Last?” (“Ukuthula—Kungahlala Kukhona Yini?”) Inkulumo le yacacisa ukuthi iSambulo isahluko 17 sitshengisa ukuthi impi eyayikhona yayingasoze ilandelwe yi-Amagedoni kodwa yayizalandelwa yisikhathi sokuthula.Isam. 17:3, 11.

7 Ukuphela kweMpi Yomhlaba Yesibili akuzange kuhle kuqede zonke izimpi emhlabeni. Kwathi kuhlolisiswa kwatholakala ukuthi kusukela ngo-1946 kusiya ku-2013, kwaba lezimpi ezingu-331. Amamiliyoni abantu aphela  ezimpini lezi. Kodwa bekulokuthula emazweni amanengi njalo abantu bakaJehova basebenzise ithuba leli ukuthi batshumayele izindaba ezinhle. Kube lawuphi umpumela? Ngo-1944 kwakulabamemezeli boMbuso abangaphansi kwe-110 000 emhlabeni jikelele. Kodwa lamuhla kulabamemezeli abangaba yi-8 000 000! (Bala u-Isaya 60:22.) Izikhathi zokuthula zenza senelise ukutshumayela izindaba ezinhle sikhululekile. Akuthandabuzwa ukuthi sonke siyakubonga kakhulu lokhu.

IZINDLELA EZILULA ZOKUHAMBA ZISINCEDE NJANI?

8, 9. Kube lentuthuko bani kwezokuhamba, njalo lokhu kusinceda njani emsebenzini wethu?

8 Intuthuko ebe khona kwezokuhamba yenze ukuthi umsebenzi wokutshumayela utshelele. Ngo-1900 kwasekudlule iminyaka engaba ngu-21 kudindwe iNqabayokulinda yakuqala, kodwa kwakulezimota ezingaba ngu-8 000 kuphela kulo lonke elase-United States njalo yayimilutshwana imigwaqo emihle. Khathesi emhlabeni wonke sekulezimota ezedlula 1, 5 bhiliyoni futhi kulemigwaqo emihle eminengi kakhulu. Izimota lezi kanye lemigwaqo kusinceda ukuthi sisakaze izindaba ezinhle lasemaphandleni. Lanxa kumele sihambe immango emide ngenyawo ngenxa yokuthi siyabe singelakho okungasinceda ukuthi sihambe lula, siyazama ngamandla onke ukwenza abafundi.Mat. 28:19, 20.

9 Kulezinye njalo izinto zokuhambisa ezisisize kakhulu emsebenzini wethu, njengezimota ezinkulu, imikhumbi lezitimela. Izinto lezi zenza ukuthi kuthathe amaviki kuphela ukuthi amabhuku ethu, amamagazini lokunye nje okusekelwe eBhayibhilini kuyefika ezindaweni ezikhatshana kakhulu. Izindiza zinceda ababonisi beziqinti, amalunga amaKhomithi eGatsha, abanali kanye labanye ukuthi bafike emihlanganweni emikhulu ngesikhatshana nje lokuthi bayekwenza imisebenzi yenkonzo. Kanti njalo amalunga eQula Elibusayo labanye abazalwane abavela emawofisini ethu amakhulu bahamba ngezindiza besiya emazweni amanengi ukuze bakhuthaze abazalwane njalo babafundise. Kuyazikhanyela-ke ukuthi ingqubelaphambili kwezokuhamba isiza abantu bakaJehova ukuthi bahlale bemanyene.Hubo. 133:1-3.

ULIMI LUSINCEDE NJANI?

10. Kungani kuthiwa isiNgisi lulimi olusetshenziswa emhlabeni wonke?

10 Ngekhulu lokuqala uhlobo lolimi lwesiGiriki okwakuthiwa yisiKoine lwalukhulunywa ngabantu abanengi eMbusweni weRoma. Lamuhla yiluphi ulimi olukhulunywa ngabantu abanengi emhlabeni? Abanengi bangahle bathi  yisiNgisi. Ibhuku elikhuluma ngokusetshenziswa kolimi lolu emhlabeni wonke lithi abantu abangaba yi-1,7 bhiliyoni basikhipha ngamakhala njalo bayasizwisisa. Emazweni amanengi ulimi olufundiswa kakhulu ezikolo yisiNgisi, njalo yiso esisetshenziswa kakhulu kwezamabhizimusi, kwezombusazwe, kwezesayensi lakwezempucuko.

11. Ulimi lwesiNgisi lusincede njani ukuthi sithuthukise ukukhonza kweqiniso?

11 Ukusetshenziswa kwesiNgisi ezindaweni ezinengi kusincede ukuthi sithuthukise ukukhonza kweqiniso. Kwahlala iminyaka iNqabayokulinda kanye lamanye amabhuku ethu asekelwe eBhayibhilini edindwa ngesiNgisi kuphela. Yilo ulimi olusetshenziswa emawofisini amakhulu aboFakazi bakaJehova. Kanti njalo luyasetshenziswa nxa kufundiswa abafowethu labodadewethu ezikolo zethu ezisePatterson, edolobheni laseNew York, e-U.S.A.

12. Izinceku zikaJehova zihumutshe amabhuku asekelwe eBhayibhilini ngezindimi ezingaki, njalo intuthuko kwezamakhompiyutha isincede njani?

12 Sesihumutshe amabhuku ethu ngezindimi ezingaba yi-700 ngenxa yokuthi silesibusiso sokutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso ebantwini bezizwe zonke. Intuthuko kwezamakhompiyutha isincedile kakhulu emsebenzini wokuhumutsha. Ngokwesibonelo kwasungulwa uhlelo oluthiwa yi-MEPS (Multilanguage Electronic Publishing System) olusinceda ukuthi sihumutshe amabhuku ngezindimi ezinengi. Lokhu kusisize ukuthi sitshele abantu abanengi izindaba ezinhle zoMbuso lokuthi sihlale simanyene labazalwane abasemhlabeni wonke. Kodwa okwenza simanyane kakhulu yikuthi sikhuluma ulimi ‘oluhlambulukileyo,’ okutsho iqiniso eliseMibhalweni.Bala uZefaniya 3:9.

IMITHETHO ISINCEDE NJANI?

13, 14. Imithetho lezinqumo ebezisenziwa emithethwandaba kuwasize njani amaKhristu lamuhla?

13 Esihlokweni esidlulileyo sibonile ukuthi umthetho owawusebenza kuzo zonke izindawo ezazingaphansi kombuso weRoma wawasiza kakhulu amaKhristu okuqala. Lalamuhla imithetho ekhona iyawanceda amaKhristu. Ngokwesibonelo iSisekelo Sombuso selizwe lase-United States, lapho okulamawofisi ethu amakhulu, sinika abantu inkululeko yokukhuluma, yokukhonza leyokwenza imihlangano. Lokhu kusize abazalwane bakulelo ukuthi batshumayele emphakathini njalo bangene imihlangano bekhululekile. Lanxa kunjalo kwezinye izikhathi kwakumele baqale baye emithethwandaba ukuze bathole amalungelo okwenza ezinye izinto eziphathelane lenkonzo. (Flp. 1:7) Lapho abantu bakaJehova e-United States bemangalelwa, babedlulisela amacala la  emithethwandaba ephezulu futhi imithethwandaba le yaqhubeka isekela ilungelo labo lokutshumayela ngoMbuso.

14 Lakwamanye amazwe imithethwandaba inika oFakazi inkululeko yokukhonza kanye lelungelo lokutshumayela emphakathini. Kwezinye izindawo, sike sadliwa emithethwandaba kodwa sadlulisela amacala la ezinkundleni eziphezulu. Ngokwesibonelo, kusiyafika uJune 2014 besesinqobe amacala angu-57 eMthethwandaba wase-Europe olwela amalungelo abantu (European Court of Human Rights), njalo izinqumo ezenziwa yinkundla le zihlonitshwa ngamazwe amanengi ase-Europe. Lanxa ‘sizondwa yizizwe zonke,’ imithethwandaba yamazwe amanengi isekela ilungelo lethu lokukhonza.Mat. 24:9.

EZINYE IZINTO EZISINCEDILEYO EMSEBENZINI WOKUFUNDISA

Umsebenzi esiwenzayo unceda ukuthi abantu emhlabeni wonke bathole amabhuku asekelwe eBhayibhilini

15. Yiyiphi intuthuko ebe khona kwezokudinda, futhi isincede njani?

15 Ukusungulwa kwemitshina yokuprinta lakho kusiphathise kakhulu emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle. Kwadlula iminyaka eminengi kakhulu kusetshenziswa umtshina wokudinda owasungulwa nguJohannes Gutenberg ngabo-1450, kodwa kawuzange uwuthuthukise kangako umsebenzi wokudinda. Lanxa kunjalo, eminyakeni engu-200 edlulileyo kube lenguquko enkulu kwezokudinda amabhuku. Sekulemitshina emikhulu enza umsebenzi masinya njalo ekhipha amabhuku alohlonzi. Akusaduli kangako ukulungisa amabhuku lokwenza amaphepha. Kanti njalo kwasungulwa indlela yokudinda engafanani leyakudala osekusenza ukuthi ngesikhatshana nje kudindwe amabhuku amanengi njalo alemifanekiso emihle. Lokhu kusiphathise ngezindlela ezinengi emsebenzini wethu. Ngokwesibonelo iNqabayokulinda yakuqala yadindwa ngo-July 1879. Kwadindwa ezingu-6 000 njalo zazingelamifanekiso, zibhalwe ngolimi lwesiNgisi kuphela. Kodwa lamuhla sekudindwa ezedlula 50 000 000 inyanga ngayinye beseziphiwa abantu. INqabayokulinda iphuma ilemifanekiso elemibala emihle njalo itholakala ngezindimi ezedlula 200.

16. Yiziphi izinto ezasungulwayo ezisinceda ukuthi sitshumayele emhlabeni wonke? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

16 Kulezinto ezinengi ezasungulwa phakathi kweminyaka engu-200 edlulileyo ezisetshenziswe ngabantu bakaNkulunkulu ekutshumayeleni izindaba ezinhle. Sike sakhuluma ngezitimela, izimota lezindizamtshina. Kodwa kwasungulwa lamabhayisikili, amathayiphurayitha, imitshina yokwenza amabhuku asetshenziswa ngabangaboniyo, amathelegirafi, amathelefoni, amakhamera, imitshina yokurekhoda amavidiyo lezinye izinto ezilalelwayo, amarediyo, amathelevizhini, amabhayisikopo, amakhompiyutha kanye le-Intanethi. Konke lokhu kusisize ngendlela ezitshiyeneyo ukuthi senze umsebenzi esawuphiwayo wokwenza abafundi. Abantu bakaJehova basebenzise impucuko ekhona ezizweni ukuze benelise ukudinda iBhayibhili kanye lamabhuku ngezindimi ezinengi. Lokhu kutshengisa ukuthi sigcwalisekile isiphrofetho esikhuluma ngokuthi ‘sizanatha uchago lwezizwe.’Bala u-Isaya 60:16.

17. (a) Intuthuko esiyibonayo itshengisani? (b) Kungani uJehova esivumela ukuthi sibe ‘yizisebenzi kanye’ laye?

17 Konke lokhu okwenzakalayo yibufakazi bokuthi uNkulunkulu uyawubusisa sibili umsebenzi wokutshumayela. Siyakwazi ukuthi uJehova kathembelanga kithi ukuthi izinhloso zakhe zigcwaliseke. Lanxa kunjalo, uBaba wethu osezulwini olothando uyasivumela ukuthi sibe ‘yizisebenzi kanye’ laye, njalo lokhu kusinika ithuba lokutshengisa ukuthi siyamthanda lokuthi siyabathanda omakhelwana. (1 Khor. 3:9; Mak. 12:28-31) Kasisebenziseni wonke amathuba esiwatholayo ukuze sitshumayele ngoba lo ngumsebenzi oqakatheke kulayo yonke emhlabeni. Kasizameni ngamandla wonke ukutshengisa ukuthi siyambonga kakhulu uJehova ngokuthi uyawuqondisa umsebenzi wokufundisa emhlabeni wonke njalo uyawubusisa!

^ ndima 1 ABafundi beBhayibhili baqala ukubizwa ngokuthi bangoFakazi BakaJehova ngo-1931.Isaya. 43:10.