IBhayibhili livela kuNkulunkulu yini kumbe limumethe imicabango yabantu?

“IVukani” le iveza imicijo emithathu etshengisa ukuthi iBhayibhili liLizwi likaNkulunkulu.