UMUNTU OZIBAMBAYO NGONJANI?

Umuntu ozibambayo

  • kajahi ukuthola akufisayo kumbe akufunayo

  • kenzi ulutho engazange acabangisise ngalo

  • wenza lokho okumele akwenze lanxa engakuthandi

  • uqakathekisa okufunwa ngabanye

KUNCEDA NGANI UKUZIBAMBA?

Abantwana abazibambayo bayenelisa ukunqoba isilingo lanxa singakhanya angani singabathokozisa okwesikhatshana. Kodwa kulula ukuthi abantwana abangazibambiyo

  • babelolaka

  • bahlale bedanile

  • babheme, badakwe kumbe basebenzise izidakamizwa

  • baphongudla loba yini lanxa ingakhi umzimba

Okunye ukuhlola okwenziwayo kutshengisa ukuthi abantwana abakhula bezibamba kabajayelanga ukubanjwa yimikhuhlane eminenginengi, bayenelisa ukusebenzisa kuhle imali futhi kabenzi izinto ezingekho emthethweni. Ngemva kokuhlola lokhu, isikhwicamfundo se-University of Pennsylvania u-Angela Duckworth sathi ukuzibamba kuyanceda ngaso sonke isikhathi.

FUNDISA UMNTANAKHO UKUZIBAMBA

Uhatshi wakho kabe nguhatshi.

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Ilizwi lenu elithi ‘Yebo’ kalibe nguyebo, lelithi ‘Hatshi’ kalibe nguhatshi.”​—UMathewu 5:37.

Abantwana bangakhala kumbe baklabalale besenzela ukuthola abakufunayo. Lokhu bangakwenza lanxa bephakathi kwabantu. Umzali okuvumelayo lokhu ujayeza umntanakhe umkhuba omubi.

Kodwa umzali ongavumeli ukukhala loba ukuklabalala komntwana kumntshintshe ingqondo uyabe emfundisa ukuthi empilweni kawusoze uhlale uthola okufunayo. Omunye udokotela okuthiwa nguDavid Walsh wathi: “Sicabanga ukuthi abantu abathola konke ekuphileni bayathokoza kodwa akunjalo. Siyabe singabathandi abantwabethu nxa sibatshela ukuthi bazahlala bethola loba kuyini abakufunayo.” *

Ukufundisa umntanakho ukuzibamba khathesi kuzamnceda  nxa esemdala. Ngokwesibonelo kuzabalula ukuthi ale ukusebenzisa izidakamizwa, ukuya emacansini engakatshadi kanye lokubalekela imikhuba eyingozi.

Cacisela abantwabakho ngesiphetho saloba yini abangayenza.

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Loba yini umuntu ayihlanyelayo uzavuna yona futhi.”​—KwabaseGalathiya 6:7.

Abantwabakho kumele bakwazi ukuthi konke abakwenzayo kulempumela. Ukungazibambi kulempumela emibi. Ngokwesibonelo, nxa umntanakho ephongucaphuka nje kungelasizatho abantu bazahlala bembalekela. Kodwa kuqakathekile ukuthi afunde ukuzibamba lanxa abanye bemcaphulile ngoba lokhu kuzakwenza ukuthi abantu bamthande. Nceda umntanakho azwisise ukuthi ukuzibamba kulesiphetho esihle.

Fundisa umntanakho izinto eziqakathekileyo.

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Libe leqiniso lokuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu.”​—KwabaseFiliphi 1:10.

Umuntu ozibambayo kacini ngokungenzi okubi kuphela kodwa uphinda enze okuhle lanxa kungaba nzima ukwenza njalo. Kumele umntanakho azazi izinto eziqakathekileyo futhi kube yizo azenza kuqala. Ngokwesibonelo, kumele aqale ngokwenza umsebenzi wesikolo engakayidlala.

Woba yisibonelo esihle.

ISIMISO ESISEBHAYIBHILINI: “Ngoba ngilitshiyele isibonelo ukuze lani lenze njengoba ngenzile kini.”​—UJohane 13:15.

Umntanakho uzabona ukuthi wenzanjani nxa kungenzakala into ekucaphulayo. Woba yisibonelo esihle endabeni leyi ukuze kukhanye ukuthi ukuzibamba kuyanceda. Ngokwesibonelo, uvuka ngolaka yini kumbe uyazibamba nxa umntanakho angenza into embi?

^ indima 20 Ithethwe ebhukwini elithi No: Why Kids​—of All Ages​—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It.