ILIZWE laseSpain lilemihlobo yabantu eminengi njalo lilezindawo ezinengi ezinhle. Kulinywa kakhulu ingqoloyi lamagilebusi lama-oliva. ISpain le-Africa kwehlukane ngamakhilomitha angu-14 njalo kwehlukaniswa lulwandle.

Imihlobo eminengi yabantu abavela eGreece, ePhoenicia laseCarthage yathuthela eSpain. AmaRoma athi esenqobile ngeminyaka yabo 200 B.C.E., * abiza indawo le ngokuthi yiHispania. Ilizwe leli lacina selihlalwa yimihlobo yabantu okuthiwa ngamaVisigoth lamaMoor njalo amasiko abantu laba alokhu elandelwa.

Ngo-2015, abantu abedlula 68 miliyoni bavakatshela eSpain. Abanengi balanda ilanga, ulwandle, lokubuka izakhiwo  lemidwebo eselizweni leli kanye lokufunda ngembali yalo. Ezinye izethekeli zihugwa yikudla kwakhonale okunjengamasaladi, imibhida ephekwe ngamafutha e-oliva, inyama yengulube, i-stew kanye lezinye izinto ezidliwayo ezitholakala elwandle (seafood). Indlela abakhanzinga ngayo amaqanda labapheka ngayo ukudla kwabo okuthiwa yi-paella le-tapas yaziwa ngabantu abanengi emhlabeni.

Okunye ukudla okuthandwa kakhulu yi-mariscada

Umgido okuthiwa yi-flamenco

Abantu beSpain balomusa kakhulu. Inengi lizithi lingamaKatolika, kodwa balutshwana abaya kuMasi. Ngeminyaka esanda kwedlula abantu abavela e-Africa lase-Asia laseLatin America bathuthela eSpain. Inengi liyakuthanda ukuxoxa ngamasiko abo lalokho abakukholwayo. OFakazi bakaJehova batshumayela izindaba ezinhle ebantwini laba.

Ngo-2015 oFakazi bakaJehova abedlula 10 500 bancedisa ekwakheni lasekulungiseni izindawo zabo zokukhonzela ezingu-70 okuthiwa ngamaWolu oMbuso. Iziphathamandla zabanika indawo ukuze kwakhiwe amanye amawolu la. Njengoba kulabantu abavela kwamanye amazwe njalo abakhuluma izindimi ezitshiyeneyo abathuthela eSpain, oFakazi bakaJehova benza imihlangano yabo ngeSpanish langezinye izindimi ezedlula 30. Ngo-2016 abantu abedlula 186 000 babekhona emhlanganweni oqakathekileyo owenziwa ngoFakazi bakaJehova bekhumbula ukufa kukaJesu Khristu.

^ indima 4 U-B.C.E., umela ukuthi “Before the Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni.