Imibiko itshengisa ukuthi ukuhlulukelwa kwabasakhulayo sekwande kakhulu.

Ucabanga ukuthi kungenziwani ngohlupho lolu?

Imagazini le ikhuluma ngokunganceda abasakhulayo ukuthi banqobe ukuhlulukelwa kanye lendlela abazali abangabancedisa ngayo.