Sewake wazibuza yini ukuthi ezulwini kunjani lokuthi ngobani abahlala khona? Nxa kunjalo kawuwedwa. Sekulezinkulungwane zeminyaka abantu bebindana lodaba lolu. Abanye bakholwa ukuthi okhokho bahlala emoyeni njalo kumele bahlonitshwe. Abanye bathi izulu yindawo engcwele elokuthula ehlala izingilosi kanye labantu abalungileyo abafayo. Kanti njalo abanye bathi ezulwini kuhlala izigidi lezigidi zabonkulunkulu.

Abantu abanengi bathi akulalutho esingaba lwazi ngezulu ngoba akulamuntu owavela khonale ezositshela ukuthi kunjani. Lo ngumcabango oliphutha. Phela uJesu Khristu wake waphila ezulwini engakabuyi lapha emhlabeni. Wakuveza egcekeni lokhu ngesikhathi etshela abakhokheli benkolo bekhulu lokuqala ukuthi: “Ngokuba ngehlile ezulwini, hatshi ukuzakwenza eyami intando kodwa ukwenza intando yalowo ongithumileyo.” Ngakho uJesu wayekhuluma into ayaziyo lapho etshela abaphostoli bakhe ukuthi: “Emzini kaBaba kulezindlu ezinengi.”UJohane 6:38; 14:2.

UBaba kaJesu nguNkulunkulu olebizo elithi Jehova njalo ‘umuzi’ wakhe usezulwini. (IHubo 83:18) Lokhu kutsho ukuthi akula omunye umuntu ongasichazela ngcono ngezinto ezisezulwini ukudlula uJehova uNkulunkulu loJesu Khristu. Basembulele okunengi ngezulu besebenzisa imibono emangalisayo abayitshengisa izinceku zabo.

Isihloko esilandelayo sixoxa ngezingxenye zeBhayibhili ezichaza lokho okwabonwa ngamadoda athile emibonweni. Nxa ubala ngemibono leyo, khumbula ukuthi izulu kalifanani lomhlaba, kalilazinto ongazibamba kumbe uzibone ngamehlo. Kulokuthi asichazele ngezulu esebenzisa izinto esingazaziyo ezisezulwini kuphela, uNkulunkulu wenza imibono leyo yaba lezinto esizaziyo ukuze sizwisise ukuthi khonale kungabe kunjani. Imibono le izakunceda uzwisise ukuthi ngobani abahlala ‘ezindlini ezinengi’ ezisezulwini.