Nxa ufuna ukwazi kuhle umuntu kuqakathekile ukwazi izinto aphumelele ukuzenza kanye lobunzima adlule phakathi kwabo. Ngendlela efananayo nxa ufuna ukumazi kuhle uNkulunkulu kuqakathekile ukufunda ngalokho asekwenzile. Ngesikhathi ufunda ngaye uzathola ukuthi izinto azenzayo ziyasinceda khathesi njalo zenza sibe lethemba lokuthola ukuphila okungcono esikhathini esizayo.

UNKULUNKULU WADALA IZINTO ZONKE UKUZE ZISINCEDE

UJehova uNkulunkulu unguMdali futhi ‘ubuntu bakhe buyabonakala ngendlela ecacileyo kusukela ekudalweni komhlaba kusiya phambili. Buyazwisiseka nxa kukhangelwa izinto azidalayo.’ (KwabaseRoma 1:20) “UNkulunkulu wenza umhlaba ngamandla akhe; wawumisa umhlaba ngokuhlakanipha kwakhe njalo wanweba amazulu ngokuqedisisa kwakhe.” (UJeremiya 10:12) Indalo iyasitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda.

UJehova watshengisa ukuthi uyasiqakathekisa kakhulu yikho wasidala “ngesimo sakhe.” (UGenesisi 1:27) Lokhu kutsho ukuthi wasenza senelisa ukuba lezimpawu zobuntu ezinjengezakhe kanye lethuba lokuba ngabangane bakhe. Wasidala ngendlela yokuthi siyenelisa ukuzwisisa izimiso zakhe lendlela abona ngayo izinto. Nxa singenza lokho asitshela khona sizathokoza kakhulu empilweni.

Izinto ezidalwe nguNkulunkulu ziyibufakazi bokuthi uyasithanda. Amazwi omphostoli uPhawuli atshengisa ukuthi uNkulunkulu “wafakaza ngokwenza izinto ezinhle, elinika izulu elivela ezulwini kanye lezikhathi zenala, elisuthisa ngokudla njalo egcwalisa izinhliziyo zenu ngentokozo.” (ImiSebenzi 14:17) UNkulunkulu kasinikanga izinto esizidingayo kuphela, kodwa usinike lezinye izinto ezinengi ezenza sikholise ukuphila. Konke lokhu kuyinzwisa nje yalokho ayefuna ukusinika khona.

UJehova wadala umhlaba ukuze siphile kuwo nini lanini. IBhayibhili lithi: “Umhlaba wawunika umuntu,” futhi “kawudalanga ukuba ungabi lalutho,  kodwa wawenza ukuba kuhlalwe kuwo.” (IHubo 115:16; U-Isaya 45:18) Ngabantu abanjani abazahlala kuwo futhi okwesikhathi esingakanani? “Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.”​—IHubo 37:29.

UJehova wadala abantu bokuqala wababeka esivandeni esilipharadayisi ‘ukuthi basisebenze njalo basinakekele.’ (UGenesisi 2:8, 15) UNkulunkulu wabanika umsebenzi okabili. Wathi: “Zalani lande ngobunengi; wugcwaliseni umhlaba, liwubuse.” (UGenesisi 1:28) Yikho-ke u-Adamu lo-Eva babelethuba lokuphila phakade. Okudanisayo yikuthi bakhetha ukungalaleli uNkulunkulu basebelahlekelwa lithuba lokuba phakathi kwabantu “abalungileyo” ‘abazazuza ilifa lelizwe.’ Kodwa njengoba sizabona, izenzo zabo azizange ziyintshintshe inhloso kaNkulunkulu ngomhlaba. Ake siqale sibone lokho uNkulunkulu asekwenzile.

UNKULUNKULU USINIKE ILIZWI LAKHE

IBhayibhili laziwa ngokuthi yiLizwi likaNkulunkulu. Kungani uJehova wasinika iBhayibhili? Isizatho esiqakathekileyo yikuthi ufuna sifunde ngaye. (IZaga 2:1-5) Alikho ibhuku elingaba lazo zonke izimpendulo, yikho-ke iBhayibhili alingeke liphendule yonke imibuzo esingaba layo mayelana loNkulunkulu. (UmTshumayeli 3:11) Lanxa kunjalo elikutshoyo kuyasinceda ukuthi simazi uNkulunkulu. IBhayibhili liyasitshengisa ukuthi unguNkulunkulu onjani ngendlela aphatha ngayo abantu. Liyasitshela lokuthi uthanda abantu abanjani kanye lokuthi ngabanjani angabathandiyo. (IHubo 15:1-5) Liyasifundisa ukuthi ufuna simkhonze njani, siziphathe njani futhi siyibone njani inotho. IBhayibhili lichasisa lokho okwakhulunywa njalo kwenziwa nguJesu futhi lokhu kwenza sizwisise ngcono ukuthi uJehova unjani.​—UJohane 14:9.

Esinye isizatho esenza uJehova wasinika iBhayibhili yikuthi wayefuna sikwazi ukuthi kuyini okungasenza sithokoze empilweni. EBhayibhilini uyasitshela ukuthi kuyini okungenza imuli ithokoze lokuthi kuyini okungenza sisuthiseke kanye lokuthi singalwisana njani lokukhathazeka. Njengoba sizabona kumagazini le, iBhayibhili lilezimpendulo zemibuzo eqakathekileyo empilweni enjengethi: Kungani sihlupheka kangaka? Ikusasa lisiphatheleni? Liyachasisa lalokho okwenziwe nguNkulunkulu ukuze agcwalise injongo yakhe.

Kulokunye futhi okutshengisa ukuthi iBhayibhili alifanani lamanye amabhuku kanye lokuthi umlobi walo nguNkulunkulu. Kwathatha iminyaka engu-1 600 ukuthi libhalwe futhi labhalwa ngabantu abangaba ngu-40. Lanxa kunjalo likhuluma okufananayo ngoba uNkulunkulu nguye uMlobi walo. (2 KuThimothi 3:16) Litshiyene lamanye amabhuku endulo ngoba umlayezo walo awuzange untshintshe lanxa sekudlule iminyaka eminengi lilotshiwe. Imizamo yokuthi lingahunyutshwa njalo lingatholakali ebantwini ayizange iphumelele. Lamuhla abantu abanengi balalo iBhayibhili njalo lihunyutshwe ngezindimi ezinengi ukwedlula loba yiliphi ibhuku. Khonokho ukuthi iBhayibhili lilokhu likhona kutshengisa ukuthi “ilizwi likaNkulunkulu limi kuze kube nininini.”​—U-Isaya 40:8.

UNKULUNKULU UZAYIGCWALISA INJONGO YAKHE

Okunye uNkulunkulu asekwenzile yikusiqinisekisa ukuthi uzagcwalisa lokho ayekuhlosile. Njengoba kukhulunyiwe uNkulunkulu wayefuna abantu baphile emhlabeni kuze kube nini lanini. Lanxa kunjalo u-Adamu wenza isono ngokungalaleli uNkulunkulu njalo ngenxa yalokhu yena kanye lesizukulwane sakhe balahlekelwa lithuba lokuphila okungapheliyo. “Njengoba isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa, lokufa kwangena ngesono, ngaleyondlela ukufa kwafika ebantwini bonke ngenxa yokuthi bonke bonile.” (KwabaseRoma 5:12) Ukungalaleli kuka-Adamu kwenza kwakhanya angathi inhloso kaNkulunkulu yayingeke igcwaliseke. UJehova wayiphatha njani indaba le?

UJehova wenza ngokuvumelana lobuntu bakhe. Wajezisa u-Adamu lo-Eva ngokungalaleli kwabo kodwa ngenxa yomusa wenza inzalo yabo yaba lethemba lekusasa. Inhlakanipho yakhe yenza  wabona ukuthi ayiphathe njani indaba le futhi wahle watsho ukuthi uzayilungisa njani. (UGenesisi 3:15) UJehova wayezasebenzisa iNdodana yakhe ukuthi asikhulule esonweni lasekufeni. Wayezakwenza njani lokhu?

UJehova wathuma uJesu emhlabeni ukuze afundise abantu indlela yokuthola ukuphila lokuthi ‘anikele ukuphila kwakhe kube yinhlawulo yabanengi’ ukuze akhulule abantu esonweni esabangelwa ngu-Adamu. * (UMathewu 20:28; UJohane 14:6) UJesu wayesenelisa ukuhlawulela abantu ngenxa yokuthi laye wayengelasono njengo-Adamu. Kodwa uJesu yena wayetshiyene lo-Adamu ngoba yena wahlala ethembekile waze wayakufa. UJehova wamvusa uJesu ukuthi ayephila ezulwini ngoba wayengonanga lutho. Yikho uJesu wenelisa ukwenza ukuthi abantu babelethemba lokuphila kuze kube nini lanini. U-Adamu wehluleka ukukwenza lokhu. “Njengoba nje abanengi benziwa baba yizoni ngokungalaleli komuntu oyedwa, abanengi kuzathiwa balungile ngokulalela komuntu oyedwa.” (KwabaseRoma 5:19) UJehova uzasebenzisa umhlatshelo kaJesu Khristu ukuthi agcwalise injongo yakhe yokuthi abantu baphile phakade emhlabeni.

Sifunda okunengi ngoNkulunkulu endleleni alungisa ngayo izinhlupho ezalethwa ngu-Adamu. Kuyakhanya ukuthi akulalutho olungenza uJehova ehluleke ukuqedisa lokho ayevele esekuqalisile; ilizwi lakhe ‘lizaphumelela.’ (U-Isaya 55:11) Siyafunda lokuthi uJehova uyasithanda kakhulu. “Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokhu: UNkulunkulu wathuma iNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi ize emhlabeni ukuze sithole ukuphila ngayo. Nanku okutshiwo luthando lolu: Kakusikho ukuthi thina yithi esamthandayo uNkulunkulu, kodwa yena nguye owasithandayo wathuma iNdodana yakhe ukuthi ibe ngumhlatshelo wezono zethu owenza sibuyisane laye.”​—1 UJohane 4:9, 10.

UNkulunkulu ‘kazange athikaze ukunikela ngeNdodana yakhe kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke,’ yikho sileqiniso lokuthi ‘uzasinika ngesihle zonke ezinye izinto’ asithembise zona. (KwabaseRoma 8:32) Kuyini uNkulunkulu athembise ukuthi uzasenzela khona? Qhubeka ubala.

KUYINI UNKULUNKULU ASEKWENZILE? UJehova wadala abantu ukuthi baphile phakade emhlabeni. Wasinika iBhayibhili ukuze sifunde ngaye. UJehova wathumela iNdodana yakhe uJesu Khristu ukuthi isifele ukuze aqinisekise ukuthi injongo yakhe izagcwaliseka

^ indima 16 Ukuze uthole okunengi mayelana lenhlawulo khangela isahluko 5 sebhuku elithi IBhayibhili Lisifundisani? elidindwe ngoFakazi bakaJehova futhi liyatholakala laku-www.jw.org.