WONKE umuntu uyakufuna ukwaziwa njengomuntu omuhle. Kodwa lamuhla kunzima ukwenza okuhle ngoba abantu abanengi ‘abakuthandi okuhle.’ (2 Tim. 3:3) Abafuni ukulandela lokho uJehova akutshoyo. Lokho athi kuhle bona bathi ‘kubi’ njalo lokho athi kubi bona bathi ‘kuhle.’ (Isaya. 5:20) Okunye okungenza kube nzima ukwenza okuhle yisono esilaso kanye lendlela esake saphila ngayo. Ngakho lathi singacabanga njengo-Anne, * oseleminyaka eminengi ekhonza uJehova owathi: “Angiziboni ngisiba ngumuntu omuhle.”

Okuthokozisayo yikuthi sonke singenelisa ukuba lobuhle. Ubuhle buyingxenye yezithelo zomoya ongcwele kaNkulunkulu futhi umoya lowo yiwo ongasinceda ukuthi singalandeli okwenziwa ngabantu bomhlaba lo. Kanti njalo uyasisiza ukuthi silwisane lesono esilaso lokuthi singabuyeli ezintweni ezimbi esasizenza kudala. Asixoxeni ngokuthi buyini ubuhle lokuthi singenzani ukuze sibe labo.

BUYINI UBUHLE?

Umuntu olobuhle ulesimilo, uziphethe kuhle futhi uxwaya ukwenza okubi. Uhlala edinga izindlela zokunceda abanye futhi ubenzela izinto ezinhle.

UJehova ngeke asibone njengabantu abahle nxa sisenzela abangakithi labangane kuphela izinto ezinhle. Kodwa kasingeke senelise ukwenza okuhle sonke isikhathi ngoba iBhayibhili lithi “akulamuntu loyedwa olungileyo emhlabeni owenza okulungileyo [“okuhle,” NW] ongazake enze isono.” (UmTshu. 7:20) Umphostoli uPhawuli wakuvuma lokho wathi: “Ngiyakwazi ukuthi akulalutho oluhle oluhlala ngaphakathi kwami, okutsho ukuthi enyameni yami.” (Rom. 7:18) Kuyakhanya ukuthi nxa sifuna ukuba lobuhle kumele sifunde kuJehova ngoba ubuhle bonke buvela kuye.

“UJEHOVA MUHLE”

Ubuhle bubuzwa kuJehova uNkulunkulu. IBhayibhili lithi ngaye: “Umuhle njalo okwenzayo kuhle; ngifundisa izimiso zakho.” (Hubo. 119:68, NW.) Asixoxeni ngemicijo emibili esevesini le.

UJehova muhle. UJehova muhle okokuthi akusoze kwenzakale ukuthi enze into engalunganga. Ezinye izimpawu zobuntu bakhe ziveza ubuhle bakhe. Akucabange ngalokho okwenzakala lapho uJehova esithi kuMosi: “Ngizakwenza ubuhle bami budlule phambi kwakho.” UJehova watshengisa uMosi inkazimulo yakhe kanye lobuhle bakhe futhi uMosi wezwa ilizwi lisithi: “UJehova, UJehova; uNkulunkulu olesihawu lomusa, ophuzayo ukuthukuthela, ogcwele uthando lobuqotho, olothando olungapheliyo kuzinkulungwane ethethelela ububi, iziphosiso lezono. Ikanti abalamacala kabayekeli bengajeziswanga.” (Eks. 33:19; 34:6, 7) Amazwi la enza kucace ukuthi uJehova muhle kukho konke akwenzayo. Lanxa uJesu wayesedlula bonke abantu emhlabeni ngokwenza okuhle wathi: “Kakho omuhle ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela.”​—Luk. 18:19.

Indalo iveza ubuhle bukaJehova

Lokho uJehova akwenzayo kuhle. Yonke into uJehova ayenzayo itshengisa ukuthi muhle. IBhayibhili lithi: “UJehova muhle kubo bonke;  ulesihawu kukho konke akwenzayo.” (Hubo. 145:9, NW.) Ubuhle bukaJehova benza angabandlululi. Upha bonke abantu ukuphila kanye lezinto abazidingayo ukuze baqhubeke bephila. (ImiSeb. 14:17) Uphinda atshengise ukuthi muhle ngokusithethelela. Umhubi wabhala wathi: “Wena Jehova, umuhle njalo uyathethelela.” (Hubo. 86:5, NW.) Ngakho sileqiniso lokuthi uJehova “kancitshani langaluphi ulutho oluhle kulabo ozinyathelo zabo zingelansolo.”​—Hubo. 84:11.

“FUNDANI UKWENZA OKUHLE”

Sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, ngakho siyenelisa ukuba ngabantu abahle abenza izinto ezinhle. (Gen. 1:27) Kodwa lokhu akuzenzakaleli nje. UJehova uthi kumele ‘sifunde ukwenza okuhle.’ (Isaya. 1:17, NW.) Pho singakufunda njani? Ake sixoxe ngezinto ezintathu esingazenza.

Okokuqala, kumele sithandaze sicela umoya ongcwele. Yiwo ongasinceda ukuthi sibe bahle emehlweni kaNkulunkulu. (Gal. 5:22) Ungasisiza sifunde ukuthanda okuhle njalo senyanye okubi. (Rom. 12:9) IBhayibhili lithi uJehova ‘uyasiqinisa ukuze senze konke okuhle futhi sikhulume okuhle.’​—2 Thes. 2:16, 17.

Okwesibili, kumele sibale iLizwi likaNkulunkulu eliphefumulelweyo. Nxa sibala iBhayibhili, uJehova uyabe esifundisa “zonke izindlela ezinhle” futhi esenza siyilungiselele “yonke imisebenzi emihle.” (Zaga. 2:9; 2 Tim. 3:17) Ukubala lokucabangisisa ngalokho esikubalayo kuyagcwalisa izinhliziyo zethu ngezinto ezinhle ezimayelana loNkulunkulu kanye lentando yakhe. Izinhliziyo zethu zifanana lebhokisi elilamagugu. Nxa sibala iBhayibhili futhi sicabangisisa ngesikubalayo siyabe sifaka izinto ezinhle ezinhliziyweni zethu. Lokhu kufanana lokugcwalisa ibhokisi lethu elilamagugu ngezinto ezinhle ezizasinceda esikhathini esizayo.​—Luk. 6:45; Efe. 5:9.

Okwesithathu, kumele senze konke okusemandleni ethu ukuze ‘silingisele okuhle.’ (3 Joh. 11) Lanxa uJehova loJesu beyizibonelo ezinhle kulazo zonke esingazilingisela, bakhona abanye ababesaziwa ngokwenza okuhle okukhulunywa ngabo eBhayibhilini. Abanye babo nguThabitha loBhanabha. (ImiSeb. 9:36; 11:22-24) Ukubala ngokuhle abakwenzayo nxa utaditsha iBhayibhili kuzakunceda kakhulu. Ngesikhathi utaditsha, nanzelela ukuthi benzani ukuze basize abanye. Cabanga ngokuthi lawe ungenzani ukuze uncede abanye emulini yangakini kumbe ebandleni. Nanzelela lokuthi uThabitha loBhanabha bancedakala njani ngokwenzela abanye okuhle. Lawe ungancedakala njengabo.

 Bakhona abanye abenza okuhle lamuhla. Ngokwesibonelo, kulabadala abasebenza nzima ebandleni futhi ‘abathanda okuhle.’ Abanye okungamelanga sibakhohlwe ngodadewethu abathembekileyo ‘abafundisa okuhle’ ngabakutshoyo labakwenzayo. (Tit. 1:8; 2:3) Omunye udadewethu okuthiwa nguRoslyn wathi: “Umngane wami wenza konke okusemandleni akhe ukuthi asize njalo akhuthaze abanye ebandleni. Uyacabanga ngezimo abakuzo futhi ujayele ukubapha izipho ezincane ezingaduliyo loba abasize ngezinye izindlela. Ngicabanga ukuthi ungumuntu omuhle sibili.”

UJehova ukhuthaza abantu bakhe ukuthi ‘badinge okuhle.’ (Amos. 5:14) Singenza njalo sizakuthanda lokho uJehova athi kuhle njalo sizazimisela ukukwenza.

Siyazama ukuba ngabantu abahle abenza okuhle

Ukwenza okuhle akutsho ukuthi sekumele senzele abanye izinto ezimangalisayo loba sibathengele izipho ezidulayo. Ngokwesibonelo, ukuze isihlahla sikhule asisitheleli kanye kuphela ngamanzi amanengi kodwa siyasithelela kanenginengi ngamanzi alingeneyo. Nxa lathi sisenzela abanye izinto ezincane kanenginengi siyabe sitshengisa ukuthi singabantu abahle.

IBhayibhili lithi kumele ‘sikulungiselele’ futhi ‘sihlale sikulungele’ ukwenza okuhle. (2 Tim. 2:21; Tit. 3:1) Nxa singananzelela izimo zabanye, sizabona izindlela esingabanceda ngazo ukuze ‘sibenzele okuhle okuzabakha.’ (Rom. 15:2) Lokho kungatsho ukuthi sibaphe okuthile esilakho. (Zaga. 3:27) Ngokwesibonelo, singanxusa omunye ukuthi azokudla loba azokwejisa lathi, sixoxe ngezinto ezikhuthazayo. Nxa singezwa ukuthi omunye uyagula singamvakatshela loba simfonele kumbe singamthumela imeseji loba simnike ikhadi. Manengi amathuba esingawathola okukhuluma “okuhle futhi okwakhayo kusiya ngokuthi kuyini okufunakalayo, ukuze abalaleleyo bancedakale.”​—Efe. 4:29.

Kumele senzele abantu bonke okuhle njengoJehova. Akumelanga sibe lobandlululo. Enye indlela enhle kakhulu esingatshengisa ngayo ukuthi asibandlululi yikutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kubo bonke abantu. UJesu wasilaya ukuthi senzele lalabo abasizondayo okuhle. (Luk. 6:27) Akukubi ukuba lomusa kwabanye lokubenzela okuhle ngoba “awukho umthetho ophikisana lezinto lezi.” (Gal. 5:22, 23) Abanye bangalamukela iqiniso futhi badumise uNkulunkulu nxa sisenza okuhle ngitsho lalapho sihlukuluzwa loba sisebunzimeni.​—1 Phet. 3:16, 17.

KUYANCEDA UKWENZA OKUHLE

IBhayibhili lithi: ‘Umuntu omuhle uzathola umvuzo wezenzo zakhe.’ (Zaga. 14:14, NW.) Yiphi eminye imivuzo esiyitholayo? Nxa sisenzela abanye okuhle, labo bazasenzela okuhle. (Zaga. 14:22) Lanxa abanye bengasiphathi kuhle kumele siqhubeke sibenzela okuhle. Singenza njalo bangantshintsha bacine besiphatha kuhle.​—Rom. 12:20, amabala angaphansi.

Kanti njalo kuyasinceda thina ngokwethu ukutshiya ukwenza okubi senze okuhle. Abafowethu labodadewethu abanengi bayakuvuma lokho. UNancy uthi: “Ngakhula ngingukhanda limtshela okwakhe, ngingaziphathanga njalo ngingahloniphi. Kodwa ngathi sengifunda iBhayibhili futhi sengisebenzisa engangikufunda, ngaqalisa ukuthokoza. Khathesi ngizwa ngilesithunzi.”

Isizatho esikhulu kulazo zonke sokwenza okuhle yikuthi sifuna uJehova athokoze. Lanxa abanye bengakuboni esikwenzayo, uJehova uyakubona. Uhlala ekubona okuhle esikwenzayo njalo uyayazi imicabango emihle esilayo. (Efe. 6:7, 8) Yiwuphi umvuzo esiwutholayo? IBhayibhili lithi: “Umuntu omuhle uyathandwa nguJehova.” (Zaga. 12:2, NW.) Ngakho asiqhubekeni sisenza okuhle. UJehova uthembisa ukuthi “wonke umuntu owenza okuhle uzathola inkazimulo lodumo kanye lokuthula.”​—Rom. 2:10.

^ indima 2 Amanye amabizo antshintshiwe.