“Yenzani ukukhanya kwenu kukhanye phambi kwabantu ukuze . . . badumise uYihlo osezulwini.”​—MAT. 5:16.

IZINGOMA: 77, 59

1. Kuyini okuthokozisa abantu bakaJehova?

KUYASITHOKOZISA kakhulu ukuzwa imibiko emihle ephathelane lomsebenzi owenziwayo enhlanganisweni. Ngomnyaka ophelileyo sifunde iBhayibhili labantu abedlula 10 miliyoni. Lokhu kutshengisa ukuthi abantu bakaJehova bazimisele ukwenza ukukhanya kwabo kukhanye. Kanti njalo izigidi zabantu zahlanganyela kanye lathi embuthanweni wokunanza iSikhumbuzo sokufa kukaJesu. Ukuba khona kwabo eSikhumbuzweni kwabanika ithuba lokufunda ngothando uNkulunkulu asitshengisa lona lapho enikela ngeNdodana yakhe.​—1 Joh. 4:9.

2, 3. (a) Kuyini okungeke kusivimbe ukuthi senze ukukhanya kwethu kukhanye? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 Emhlabeni jikelele oFakazi bakaJehova bakhuluma indimi ezitshiyeneyo. Kodwa lokhu akusivimbi ukuthi sinikele umhlatshelo wokubonga kuBaba wethu uJehova simanyene. (Isam. 7:9) Kungelani lokuthi sikhuluma limi bani kumbe ukuthi sihlala ngaphi siyenelisa ukuqhubeka sicwebezela “njengezinkanyezi emkhathini.”​—Flp. 2:15.

 3 Ukukhuthala enkonzweni lokumanyana kwethu kanye lokuhlala silindile kuletha udumo kuJehova njalo kukhange abantu ukuthi bafunde iqiniso. Ngakho esihlokweni lesi sizaxoxa ngalokho esingakwenza ukuze ukukhanya kwethu kukhanye ngamandla ezingxenyeni lezi ezintathu.​—Bala uMathewu 5:14-16.

NCEDA ABANYE BAKHONZE UJEHOVA

4, 5. (a) Ngaphezu kokutshumayela kuyini okunye esingakwenza ukuze ukukhanya kwethu kukhanye? (b) Kunceda ngani ukuba lomusa lobungane? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

4 Isihloko esithi “Light in the Darkness” esaphuma ku-Nqabayokulinda kaJune 1 ngo-1925 sathi: “Akulamuntu ongahlala ethembekile eNkosini ezinsukwini zokucina ngaphandle kokuthi azimisele ukwenza ukukhanya kwakhe kukhanye. Lokhu angakwenza ngokutshela abanye izindaba ezinhle kanye lokuphila ngendlela yokukhanya.” Lokhu kuliqiniso sibili ngoba ukutshumayela lokwenza abafundi kwenza ukukhanya kwethu kukhanye phambi kwabantu. (Mat. 28:19, 20) Okunye okuqakathekileyo okungenza sidumise uJehova yindlela esiziphatha ngayo. Abantu esihlala labo emphakathini bayakunanzelela konke esikwenzayo. Nxa sihlala sibobotheka njalo sibabingelela ngomusa bazafunda okunengi mayelana lathi kanye loNkulunkulu wethu esimkhonzayo.

5 UJesu watshela abafundi bakhe wathi: “Akuthi nxa lingena kulowomuzi liwunxusele ukuthula,”okutsho ukuthi libingelele. (Mat. 10:12) Endaweni uJesu ayetshumayela kuyo labaphostoli bakhe kwakujayelekile ukuthi abaninimizi bemukele umuntu wemzini lanxa bengamazi. Kodwa lokhu akusajayelekanga kulezinsuku. Ezindaweni ezinengi abantu bayethuka kumbe bacaphuke nxa kungathutsha umuntu abangamaziyo emizini yabo. Kodwa ukuba lomusa lobungane nxa sizethula kubo njalo sibatshela esihamba ngakho kungabenza bakhululeke. Sewake wananzelela yini ukuthi ukubobotheka lokubingelela abantu ngomusa nxa utshumayela ngenqola kwenza basondele eduze njalo bakhululeke ukuthatha amabhuku? Ukuba lomusa lobungane kuyakusiza lokuthi wenelise ukuqala ingxoxo.

6. Kuyini okwenziwe ngabanye asebekhulile ukuze bengezelele inkonzo yabo?

6 Omunye umzalwane odabuka e-England lomkakhe abasenelisi ukuyatshumayela endlini ngendlu ngenxa yokuguga lokungaphili kuhle emzimbeni. Yikho babona kungcono ukuthi benze ukukhanya kwabo kukhanye ngokutshumayela phambi kwendlu yabo. Abazali abanengi badlula phambi kwendlu le nxa besiyathatha abantwababo esikolo esiseduze. Yikho nxa isikhathi abadlula ngaso sesizatshaya umzalwane lo lomkakhe bayafaka itafula yamabhuku phambi kwendlu yabo. Abanengi bayasondela etafuleni bathathe amabhuku kuhlanganisa lebhuku elithi, “Intsha Iyabuza​—Izimpendulo Ezisebenzayo,” Umqulu 1 lo-2. Omunye udade oliphayona ebandleni abakulo ujayele ukutshumayela labo. Abamemezeli laba babaphatha ngomusa abantu abadlulayo futhi lokhu kwenza omunye umzali wavuma ukuthi bafunde laye iBhayibhili.

7. Ungabancedisa njani abantu abavela kwezinye indawo?

7 Kulezinsuku banengi abantu abasuka ezindaweni abahlala kuzo besiyaphephela kwamanye amazwe. Ungenzani ukuze uncede abantu laba bafunde ngoJehova kanye lenjongo yakhe? Okokuqala okungakusiza yikufunda indlela ababingelelana ngayo ngolimi lwabo lomdabuko. Ukuhlola i-JW Language lakho kungakusiza ukuthi ufunde izindlela zokubingelela ngendimi ezithile. Okunye ongakwenza yikufunda imitsho emfitshane ukuze wenelise ukuxoxa labo. Nxa ungakwenza lokhu kuzakuba lula lokuthi ubatshengise amavidiyo atshiyeneyo lamabhuku atholakala ku-jw.org ngolimi lwabo.​—Dute. 10:19.

8, 9. (a) Umhlangano wethu waphakathi kweviki usinceda ngani? (b) Kuyini okufanele kwenziwe ngabazali ukuze basize abantwababo?

 8 UJehova wahlela ukuthi kube loMhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu ukuze asisize sibe zingcitshi ekutshumayeleni. Izifundo esizithola emhlanganweni lo ziyasinceda ukuthi sibe lesibindi sokuyaphindela ebantwini kanye lesokufunda labo iBhayibhili.

9 Abantu abanengi abasivakatshelayo emihlanganweni yethu bayathokoza nxa bebona abantwana bephendula. Bazali fundisani abantwabenu ukuphendula ngamazwi abo ukuze benze ukukhanya kwabo kukhanye. Phela abanye abantu bafunda iqiniso ngemva kokuzwa izimpendulo zabantwana ezilula futhi ezivela enhliziyweni.​—1 Khor. 14:25.

QINISA UKUMANYANA KWETHU

10. Ukukhonza kwemuli kungayisiza njani imuli ukuthi imanyane?

10 Enye indlela yokwenza ukukhanya kwakho kukhanye yikuqinisa ukumanyana emulini yakho lasebandleni. Ngokwesibonelo nxa ungumzali kufanele uhlele ukuthi libe loKukhonza Kwemuli maviki wonke. Abanengi bajayele ukubukela i-JW Broadcasting nxa besenza ukukhonza kwemuli. Kungaba kuhle ukuthi nxa seliqedile ukubukela uhlelo lolu lixoxe ngokuthi lizazisebenzisa njani izifundo elizitholileyo. Nxa umzali eqhuba ukukhonza kwemuli kumele akhumbule ukuthi izifundo ezinganceda abantwana emulini ziyatshiyana kusiya ngeminyaka yabo. Ngakho ingxoxo yenu kufanele incede bonke emulini kungelani lokuthi bangakanani.​—Hubo. 148:12, 13.

Ukuba lobungane labafowethu labodadewethu asebekhulile kuyaluqinisa ukholo (Khangela indima 11)

11-13. Kuyini esingakwenza ukuze ibandla limanyane njalo sincede abanye benze ukukhanya kwabo kukhanye?

11 Abasakhulayo bangenzani ukuze baqinise ukumanyana kwebandla njalo bakhuthaze abanye ukuthi benze ukukhanya kwabo kukhanye? Nxa ungosakhulayo zama ukuba lobungane labafowethu labodadewethu asebekhulile. Bacele ukuthi bakuxoxele izinto ezinhle abahlangane lazo okweminyaka eminengi bekhonza uJehova. Le yindlela enhle yokukhuthazana futhi engalenza libe lesifiso sokwenza ukukhanya kweqiniso kukhanye. Sonke ebandleni singenelisa ukwamukela abantu abazongena imihlangano kanye lathi eWolu yoMbuso. Lokhu singakwenza ngokubabingelela ngomusa langokubadingela izindawo zokuhlala kanye lokubethula kwabanye ukuze bangabi yindlubu ewele ephokweni. Nxa sisenza njalo siyabe siqinisa ukumanyana  kwethu njalo sikhuthaza abasivakatshelayo ukuthi benze ukukhanya kwabo kukhanye.

12 Nxa uphathiswe umsebenzi wokuqhuba umhlangano wenkonzo yasensimini kunengi ongakwenza ukuze usize asebekhulile bahlanganyele ekutshumayeleni. Zibuze: ‘Balayo yini insimu abazatshumayela kuyo?’ Kwesinye isikhathi ungacela osakhulayo ukuthi ahambe lomzalwane loba udade osegugile ukuze amsize. Abanye okufanele ubazwisise ngabafowethu labodadewethu abangasenelisi ukwenza okunengi enkonzweni ngenxa yokugula. Zimisele ukunceda bonke abazalwane ukuthi batshumayele ngentshiseko kungelani lokuthi ngabasakhulayo, abagugileyo loba abangaphilanga emzimbeni.​—Levi. 19:32.

13 Endulo abako-Israyeli babehlangana ndawonye ukuze bakhonze uJehova. Umhubi wahlabela wathi: “Bheka kuhle, kuyabukeka kangakanani nxa abazalwane behlezi ndawonye ngokuzwana!” (Bala iHubo 133:1, 2.) Wafanisa ukumanyana kwabo lamafutha alephunga elimnandi futhi enza ukuthi ijwabu libe butshelezi. Lathi lamuhla singaqinisa abafowethu labodadewethu ngokuba lomusa kanye lothando. Nxa singenza njalo siyabe sisenza ibandla limanyane. Ngakho ‘yivule ngokupheleleyo inhliziyo yakho’ ukuze uncede abanye.​—2 Khor. 6:11-13.

14. Ungenzani ukuze wenze ukukhanya kwakho kukhanye emphakathini ohlala kuwo?

14 Ungenzani ukuze ukukhanya kweqiniso kukhanye emphakathini ohlala kuwo? Nxa ungumuntu wabantu omakhelwane bakho bazakuba lesifiso sokufunda iqiniso. Ngakho zibuze: ‘Abantu emphakathini bangazi njengomuntu onjani? Umuzi wami ngiwugcina uhlanzekile futhi ucocekile yini? Umuzi wami uyisibonelo esihle yini emphakathini? Ngiyabanceda yini abanye?’ Nxa uxoxa labanye oFakazi babuze ukuthi isibonelo sabo esihle sibancede njani omakhelwane, izihlobo, abasebenza labo loba abafunda labo esikolo.​—Efe. 5:9.

HLALA ULINDILE

15. Kungani kuqakathekile ukuthi sihlale silindile?

15 Ukunanzelela isikhathi esikuso kuzasisiza ukuthi sigcine ukukhanya kwethu kukhanya bha! UJesu wakhuluma labafundi bakhe kanengi ebakhuthaza ukuthi bahlale belindile. (Mat. 24:42; 25:13; 26:41) Kuzakuba nzima ukuthi sihlale sikhuthele emsebenzini wokutshumayela nxa sizitshela ukuthi ‘ukuhlupheka okukhulu’ kusesekhatshana lokuthi kakusoze kufike sisaphila. (Mat. 24:21) Kanti njalo ukukhanya kwethu kuzakwehla kancane kancane kuze kucine kucitsha.

16, 17. Kuyini okungakunceda ukuthi uhlale ulindile?

16 Kuqakathekile ukuthi sihlale siphapheme njengoba sibona izinto ziqhubeka zisiba zimbi kakhulu emhlabeni. Asithandabuzi ukuthi uJehova uzathatha inyathelo ngesikhathi esifaneleyo. (Mat. 24:42-44) Okwakhathesi kumele sibekezele njalo siqhubeke silindile. Kufanele sibale iBhayibhili nsuku zonke njalo singayekeli ukuthandaza zikhathi zonke. (1 Phet. 4:7) Okunye esingakwenza yikulingisela izibonelo zabafowethu labodadewethu asebeleminyaka eminengi belindile futhi besenza ukukhanya kwabo kukhanye. Ezinye izibonelo zabazalwane abanjalo ziyatholakala esihlokweni esithi, “Indaba Yokuphila.” Esinye ngesithi, “Iminyaka Engu-70 Yokubambelela Emphethweni Wengubo YomJuda” esiku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-April 15, 2012, amakhasi 18-21.

17 Hlala ukhuthele ekukhonzeni, wenzele abanye okuhle njalo uzinike isikhathi sokuba ndawonye labafowethu labodadewethu. Lokhu kuzakwenza uhlale uthokoza njalo ube ledlabuzane lokuqhubeka ulindile. (Efe. 5:16) Kunengi okwenziwe yizinceku zikaJehova eminyakeni engu-100 edlulileyo. Kodwa lamuhla senza umsebenzi omkhulu okumangalisayo njalo siyakubona ukuthi uJehova nguye osiqondisayo. Umsebenzi kaJehova usukhule ngendlela esasingayicabangeli  njalo ukukhanya kwethu sekukhanya ngendlela enkulu.

Umsebenzi wokwalusa owenziwa ngabadala wenza sithole inhlakanipho eseLizwini likaNkulunkulu (Khangela indima 18 lo-19)

18, 19. Nika isibonelo esitshengisa ukuthi abadala bangasinceda ukuthi sihlale siphapheme njalo sikhuthele ekukhonzeni.

18 Kusiqinisa ukholo ukwazi ukuthi uJehova uyasivumela ukuthi simkhonze lanxa silesono. Ngakho uyasisiza ukuthi senze njalo esebenzisa abadala bebandla. IBhayibhili libachaza ngokuthi ‘yizipho ebantwini.’ (Bala u-Efesu 4:8, 11, 12.) Nxa abadala bangakuvakatshela zimisele ukufunda kubo ukuze uthole inhlakanipho njalo usebenzise amacebo abakunika wona.

19 Omunye umzalwane lomkakhe abahlala e-England babelezinhlupho, ngakho bacela abadala ababili ukuthi babavakatshele. Inkosikazi yayicabanga ukuthi idonsa yodwa ezindabeni zokukhonza. Umkayo laye wavuma ukuthi kenelisi ukufundisa kuhle njalo uyehluleka ukuhlela ukuthi babe lokukhonza kwemuli maviki wonke. Abadala basiza imuli le ukuthi icabange ngesibonelo sikaJesu. UJesu wayenakekela abafundi bakhe ngakho konke ababekudinga. Ngakho bakhuthaza indoda ukuthi ilingisele isibonelo sikaJesu njalo basiza lodade ukuthi ambekezelele umkakhe. Okunye okwenziwa ngabadala yikunika umzalwane lo lomkakhe amacebo angabasiza ukuthi benze ukukhonza kwemuli ndawonye labantwababo ababili. (Efe. 5:21-29) Ngemva kwalokho indoda yasebenza nzima ukuze ithuthukise indlela ekhokhela ngayo imuli yayo. Abadala bayincoma ngalokhu eyayikwenza, basebeyikhuthaza ukuthi iqhubeke icela umoya ongcwele kuJehova. Lokhu okwenziwa ngabadala kwayinceda kakhulu imuli le.

20. Ukwenza ukukhanya kwakho kukhanye kuzakuba lempumela bani?

20 Umhubi wahlabela wathi: “Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova, abahamba ngezindlela zakhe.” (Hubo. 128:1) Ngeqiniso ukwenza ukukhanya kwethu kukhanye kuletha intokozo enkulu. Ngakho zimisele ukusiza abanye bamazi uNkulunkulu, uqinise ukumanyana emulini yakho lasebandleni njalo uhlale ulindile. Ungenza njalo abanye bazalingisela isibonelo sakho esihle njalo badumise uBaba wethu osezulwini uJehova.​—Mat. 5:16.