“Ungesabi, ngoba ngilawe; ungakhathazeki, ngoba nginguNkulunkulu wakho. Ngizakuqinisa, ngikusize.”​—ISAYA. 41:10.

INGOMA 7 UJehova Ungamandla Ethu

ESIZAKUFUNDA *

1-2. (a) Amazwi aku-Isaya 41:10 amnceda njani udadewethu okuthiwa nguYoshiko? (b) Kungani uJehova walondoloza amazwi la eLizwini lakhe?

OMUNYE udadewethu okuthiwa nguYoshiko wemukela indaba ezibuhlungu. Udokotela wakhe wamtshela ukuthi usesalelwe zinyanga ezilutshwana ukuthi afe. Manje wenzani uYoshiko? Wakhumbula umbhalo awuthanda kakhulu oka-Isaya 41:10. (Bala.) Wasetshela udokotela ukuthi kesabi ngoba uJehova umbambe ngesandla. * Ivesi le yamduduza udadewethu njalo yamnceda ukuthi athembe uJehova ngenhliziyo yonke. Lathi ingasisiza ukuthi singakhathazeki kakhulu lanxa siphakathi kwenhlupho ezinkulu. Kodwa kuyini okwenza uJehova watshela u-Isaya ukuthi abhale amazwi la?

2 Wayefuna ukududuza amaJuda ayezathunjwa ahanjiswe eBhabhiloni. Kanti njalo waphinda wawalondoloza eLizwini lakhe ukuze ancede abantu bakhe ngesikhathi esizayo. (Isaya. 40:8; Rom. 15:4) Ngakho ibhuku lika-Isaya lizasiqinisa kakhulu njengoba sesiphila ‘ezikhathini ezinzima.’​—2 Tim. 3:1.

3. (a) Yiziphi izithembiso esizithola embhalweni womnyaka ka-2019? (b) Kungani kumele sizizwisise iziqinisekiso eziku-Isaya 41:10?

3 Ku-Isaya 41:10 kulezithembiso zikaJehova ezintathu eziqinisa ukholo. Okokuqala, uyasiqinisekisa ukuthi uzakuba lathi; okwesibili, uthi unguNkulunkulu wethu; ikanti okwesithathu, uthi uzasisiza. Kumele sizwisise ukuthi iziqinisekiso *  lezi zitshoni ngoba lathi sehlelwa zinhlupho njengoYoshiko njalo siphila emhlabeni omubi kakhulu. Sikhuluma nje abanye abafowethu labodadewethu bayahlukuluzwa ngohulumende emazweni abahlala kuwo. Yikho-ke kasihlolisiseni isithembiso ngasinye esisembhalweni womnyaka ka-2019.

“NGILAWE”

4. (a) Kuyini uJehova asiqinisekisa ngakho? (Khangela lamabala angaphansi.) (b) Chasisa ukuthi uJehova usithanda kangakanani. (c) Amazwi kaJehova akuthinta njani?

4 Okokuqala, uJehova uyasiqinisekisa esithi: “Ungesabi, ngoba ngilawe.” * UJehova ulathi sibili ngoba konke akwenzayo kutshengisa ukuthi uyasithanda kakhulu futhi ulendaba lathi. Siqakathekile kuye, yikho esithi: ‘Wena uligugu njalo udumile ebusweni bami, futhi ngiyakuthanda.’ (Isaya. 43:4) Kasoze abalahle abantu abamkhonzayo njalo uzahlala ebathanda kumnyama kubomvu. (Isaya. 54:10) Ukwazi ukuthi uyasithanda lokuthi ungumngane weqiniso kwenza sibe lesibindi njalo sihlale silethemba lokuthi uzasivikela. Lokho yikho kanye akwenza kumngane wakhe u-Abhrama (u-Abhrahama). Wathi kuye: “Ungesabi, Abhrama. Ngiyisihlangu sakho.”​—Gen. 15:1.

UJehova uzasinceda ukuthi sidabule phakathi kwenhlupho ezinjengomfula othelayo loba ezivutha njengamalangabi omlilo (Khangela indima 5 lo-6) *

5-6. (a) Sikwazi njani ukuthi uJehova uzimisele ukusincedisa nxa siphakathi kwenhlupho? (b) Indaba kaYoshiko isifundisani?

5 Siyakwazi ukuthi uJehova uzimisele ukusincedisa nxa siphakathi kwenhlupho ngoba usithembisa ukuthi uzasisekela. Uthi: “Lapho udabula phakathi kwamanzi ngizakuba lawe; lalapho udabula emifuleni, kayiyikukukhukhula. Lapho uhamba phakathi komlilo, kawuyikutsha; amalangabi kawayikukubhebhisa.” (Isaya. 43:2) Atshoni amazwi la?

6 UJehova katsho ukuthi uzasusa konke okusikhathazayo kodwa uthembisa ukuthi kasoze avume ukuthi sikhukhulwe zinhlupho ezilamandla angathi ngamanzi ‘omfula’ othelayo. Lanxa singaze sibe phakathi  kwendubo ezivutha ‘njengamalangabi’ omlilo, ngeke avumele ukuthi zisitshabalalise. Usiqinisekisa ukuthi uzakuba lathi, asisize ‘sidabule’ phakathi kwenhlupho ezinjalo. Uzakwenza njani lokho? Uzasipha amandla ukuze singakhathazeki kakhulu njalo siqhubeke sithembekile kuye lanxa sesikhangelane lokufa. (Isaya. 41:13) Lokhu yikho okwenzakala kuYoshiko. Indodakazi yakhe ithi: “Okwasimangalisayo yikuthi umama wayehlala echelesile lanxa wayesebuhlungwini. Sabona sibili ukuthi uJehova nguye owayemnceda ukuthi angakhathazeki. Umama waqhubeka etshela amanesi lezinye izigulane ngoJehova langezithembiso zakhe kwaze kwaba lilanga afa ngalo.” Indaba kaYoshiko isifundisani? Isifundisa ukuthi nxa sithemba ukuthi uJehova ‘uzakuba lathi,’ sizakuba lesibindi lamandla okubekezelela loba yibuphi ubunzima obusehlelayo.

“NGINGUNKULUNKULU WAKHO”

7-8. (a) UJehova waphinda wabaqinisekisa ngamazwi athini abantu bakhe njalo atshoni lawomazwi? (b) Kungani uJehova watshela amaJuda ayeseBhabhiloni ukuthi ‘angakhathazeki’? (c) Yiwaphi amazwi aku-Isaya 46:3, 4 angabe aqinisa abantu bakaNkulunkulu?

7 Okwesibili, uJehova usiqinisekisa ngamazwi athi: “Ungakhathazeki, ngoba nginguNkulunkulu wakho.” Atshoni amazwi la? Ibala elasetshenziswa ngu-Isaya evesini le elichaza ‘ukukhathazeka’ lingatsho “ukuhamba unyemukula ngoba usesaba ukuthi ungahlaselwa” kumbe “ukuthalathalaza okwenziwa ngumuntu owethukileyo.”

8 Manje kuyini okwenza uJehova watshela amaJuda ayezathunjwa asiwe eBhabhiloni ukuthi ‘angakhathazeki’? Wayesazi ukuthi abantu baseBhabhiloni babezafikelwa yikwesaba okukhulu sebehlaselwa ngamabutho amaMede lamaPhesiya. Lokhu kwakuzakwenzakala sekusiyaphela iminyaka engu-70 amaJuda eyizithunjwa eBhabhiloni. UJehova wayezasebenzisa amabutho la alamandla ukuthi akhulule abantu bakhe. (Isaya. 41:2-4) Lakanye lokho kwenzakala. AbaseBhabhiloni labantu bezinye izizwe ezazikhona ngalesosikhathi bathi bebona isitha sisiza singasadlanga nkotshana, bazama ukuqinisana besithi: “Yiba lesibindi!” Benza lezithombe ezinengi bazikhonza belethemba lokuthi zizabavikela. (Isaya. 41:5-7) Kodwa uJehova yena waqinisa amaJuda wathi: ‘Wena we Israyeli, nceku yami, ungakhathazeki, ngoba nginguNkulunkulu wakho.’ (Isaya. 41:8-10) Kungani uJehova wathi: “NginguNkulunkulu wakho”? Wayefuna ukuqinisekisa abantu bakhe abathembekileyo ukuthi wayengabakhohlwanga. Phela wayelokhu enguNkulunkulu wabo futhi bona babelokhu bezinceku zakhe. Waphinda wathi kubo: ‘Ngizalithwala ngilihlenge.’ Kumele ukuthi isithembiso lesi sawaqinisa amaJuda ayethunjiwe.​—Bala u-Isaya 46:3, 4.

9-10. Kungani kungamelanga sesabe nxa siphakathi kwenhlupho? Chasisa usebenzisa umzekeliso.

9 Abantu abanengi lamuhla bakhathazeke kakhulu ngenxa yokuthi izinto ziqhubeka zisiba zimbi emhlabeni. Lathi sithwele nzima kodwa akumelanga sesabe ngoba uJehova uthi: “NginguNkulunkulu wakho.” Amazwi la ayasiqinisa futhi enza sihlaliseke.

10 Nanku umzekeliso ongasinceda sikuzwisise lokho. Ake sithi uJim loBen bahamba ngendizamtshina. Khonokho nje indizamtshina iqala ukuzunguzeka isiya le lale kuze kube angathi izakuwa itshayeke phansi. Kusenjalo bazwa umtshayeli wendizamtshina  esithi: “Bophani amabhanti enu, indawo esesikuyo ilesiphepho.” UJim uthi esizwa lokho abe lomhedehede kodwa azwe umtshayeli eqhubeka esithi: “Yimi umtshayeli wenu okhulumayo, lingakhathazeki.” UJim unyikinya ikhanda abesesithi, “Kambe sizaphuma siphila khonapha?” Lanxa kunjalo, unanzelela ukuthi uBen kakhathazekanga, abesesithi kuye: “Kanti wakhanya uchelesile kangaka awuboni ukuthi kwenzakalani?” UBen uyabobotheka athi: “Ngubaba otshayela indizamtshina leyi, yikho kangethuki ngoba ngiyamazi. Ngabe lawe ubumazi ubungasoze ukhathazeke ngoba ubaba uyawazi umsebenzi wakhe.”

11. Sifundani emzekelisweni wendizamtshina?

11 Sifundani emzekelisweni lo? Lathi kwezinye izikhathi sehlelwa zinhlupho ezinjengesiphepho esilamandla kodwa silesibindi njengoBen njalo kasesabi ngoba simazi kuhle uJehova uBaba wethu osezulwini. Siyakwazi ukuthi uzasinceda sibekezelele zonke inhlupho esihlangana lazo kulezinsuku zokucina. (Isaya. 35:4) Lanxa abanye bedlela evalweni thina kasesabi ngoba sithembele kuJehova. (Isaya. 30:15) Kanti njalo silingisela uBen ngokutshela omakhelwane bethu ukuthi kuyini okwenza simthembe uNkulunkulu. Lokho kwenza labo babe lethemba lokuthi uJehova uzabasekela kungelani lokuthi behlelwa yibuphi ubunzima.

“NGIZAKUQINISA, NGIKUSIZE”

12. (a) UJehova waphefumulela u-Isaya ukuthi abhale amazwi athini? (b) Amazwi athi “isandla sakhe” asikhumbuzani?

12 Okwesithathu, uJehova waphefumulela u-Isaya ukuthi abhale amazwi athi: “Ngizakuqinisa, ngikusize.” U-Isaya wayesevele echasisile ukuthi uJehova uzabaqinisa njani abantu bakhe, wathi: “UJehova uNkulunkulu uza elamandla, isandla sakhe sizabusa.” (Isaya. 40:10) EBhayibhilini  ibala elithi “isandla” lingatsho amandla. Ngakho amazwi athi “isandla sakhe sizabusa” asikhumbuza ukuthi uJehova uyiNkosi elamandla. Wawasebenzisa amandla akhe amakhulu ukuthi asekele futhi avikele izinceku zakhe zasendulo njalo uyaqhubeka ewasebenzisa ukuthi aqinise abantu bakhe lamuhla.​—Dute. 1:30, 31; Isaya. 43:10.

Akulasikhali esizaphumelela ukulwisana lesandla sikaJehova esilamandla (Khangela indima 12-16) *

13. (a) Kunini lapho uJehova asiqinisa khona kakhulu? (b) Yiwaphi amazwi kaJehova enza sibe lesibindi lamandla?

13 UJehova ‘uyasiqinisa’ ikakhulu nxa sihlukuluzwa. Kwamanye amazwe izitha zethu zizama ngamandla wonke ukuvimbela umsebenzi wokutshumayela loba ukuvala inhlanganiso yethu. Lanxa kunjalo, kasikhathazeki kakhulu ngoba uJehova uyasiqinisekisa ukuthi sizanqoba. Uthi: “Akulasikhali esikhandelwe wena esizaphumelela.” (Isaya. 54:17) Amazwi la enza sibe lesibindi lamandla futhi asikhumbuza izinto ezintathu eziqakathekileyo.

14. Kungani singamangali nxa sihlukuluzwa?

14 Okokuqala, asikhumbuza ukuthi abantu bazasizonda ngenxa yokuthi singabalandeli bakaKhristu. (Mat. 10:22) UJesu wathi abafundi bakhe babezahlukuluzwa kakhulu ezinsukwini zokucina. (Mat. 24:9; Joh. 15:20) Okwesibili, isiphrofetho sika-Isaya sisikhumbuza ukuthi izitha zethu zizasizonda zize zisihlasele ngezikhali ezitshiyeneyo. Izikhali lezo zigoqela ubuqili, ukunyundela kanye lokuhlukuluzwa. (Mat. 5:11) UJehova kazivimbi izitha zethu nxa zisihlasela ngezikhali lezo. (Efe. 6:12; Isam. 12:17) Loba kunjalo kasesabi. Kanti kuyini okwenza sibe lesibindi lanxa sihlukuluzwa?

15-16. (a) Kuyini okwesithathu okufanele sikukhumbule futhi umbhalo ka-Isaya 25:4, 5 ukusekela njani lokhu? (b) U-Isaya 41:11, 12 uthi kuyini okuzakwenzakala kulabo abasihlaselayo?

15 Okwesithathu okufanele sikukhumbule yikuthi uJehova uthi “akulasikhali esikhandelwe wena esizaphumelela.” Uzasivikela ‘emoyeni wabalolunya’ njengomduli  ovikela umuntu emoyeni wesiphepho esilamandla. (Bala u-Isaya 25:4, 5.) Izitha zethu kazisoze zisitshabalalise loba sekutheni.​—Isaya. 65:17.

16 Okunye okwenza siqine njalo simthembe uJehova yilokho athi kuzakwenzakala kulabo ‘abasithukutheleleyo.’ (Bala u-Isaya 41:11, 12.) Wenza kucace ukuthi lanxa izitha zethu zingasihlasela ngendlela elolunya size sibone sekumnyama phambili, ngeke zinqobe. IBhayibhili lithi zonke izitha zikaNkulunkulu ‘zizakuba yize zibhubhe.’

KUYINI OKUNGASINCEDA UKUTHI SIMTHEMBE NGENHLIZIYO YONKE UJEHOVA?

Ukubala iBhayibhili zikhathi zonke kuzasisiza ukuthi simthembe ngenhliziyo yonke uJehova (Khangela indima 17 lo-18) *

17-18. (a) Ukubala iBhayibhili kusinceda njani ukuthi simthembe uNkulunkulu? Nika isibonelo. (b) Ukucabangisisa ngombhalo womnyaka ka-2019 kuzasinceda njani?

17 Okungasinceda ukuthi simthembe ngenhliziyo yonke uJehova yikumazi kuhle. Pho singenzani ukuze simazi uNkulunkulu? Kumele sichwayisise iMibhalo njalo sicabangisise ngalokho esikubalayo. Nxa singabala iBhayibhili sizabona indlela uJehova ayevikela ngayo abantu bakhe endulo futhi lokho kuzakwenza sibe lethemba lokuthi uzahlala esinakekela.

18 Ngokwesibonelo, u-Isaya wasebenzisa umzekeliso omuhle ukuze acacise ukuthi uJehova usivikela njani. Wamfanisa lomalusi futhi abantu bakhe wabafanisa lamawundlu. Wathi uJehova “ubuthelela amawundlu ezingalweni zakhe awathwale eseduzane lenhliziyo yakhe.” (Isaya. 40:11) Imvana izwa ivikelekile nxa isezingalweni zikamalusi. Ngakho lathi sizwa sivikelekile njalo sihlalisekile nxa sisezingalweni zikaJehova ezilamandla. Yikho-ke inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo ikhethe u-Isaya 41:10 ukuthi abe ngumbhalo womnyaka ka-2019 ukuze isincede singakhathazeki kakhulu lanxa sisehlelwa zinhlupho. Umbhalo lo uthi: “Ungakhathazeki, ngoba nginguNkulunkulu wakho.” Hlala ucabangisisa ngawo amazwi la ngoba azakuqinisa njalo akuphe amandla okubekezelela ubunzima esizahlangana labo phambili.

INGOMA 38 Uzalenza Libe Lamandla

^ indima 5 Umbhalo womnyaka ka-2019 ulezithembiso ezintathu ezingasinceda ukuthi sihlaliseke lanxa siphakathi kobunzima loba sibona kusenzakala izinto ezimbi emhlabeni. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngezithembiso lezo, sibone ukuthi zisinceda njani ukuthi singakhathazeki kakhulu futhi sithembe uJehova ngenhliziyo yonke. Ngakho cabangisisa ngawo umbhalo womnyaka, uwubambe ngekhanda nxa usenelisa ngoba uzakusiza ukuthi ubekezelele izinhlupho ezizakwehlela ngesikhathi esizayo.

^ indima 3 INGCAZELO YAMABALA: Isiqinisekiso ngamazwi enza umuntu angathandabuzi ukuthi akutshelwayo kuliqiniso loba isithembiso sokuthi okuthile kuzakwenzakala loba sekutheni. Iziqinisekiso zikaJehova zenza singakhathazeki kakhulu ngenhlupho ezingasehlela empilweni.

^ indima 4 Ibala elithi “Ungesabi” litholakala kathathu emazwini kaJehova aku-Isaya 41:10, 13 lo-14. Amabala amanengi asemavesini la alesiqalo u-“ngi.” Kungani uJehova waphefumulela u-Isaya ukuthi asebenzise isiqalo lesi kanengi? Wayefuna ukucacisa umcijo oqakathekileyo owokuthi ukumthemba yikho okungasinceda ukuthi sihlaliseke nxa siphakathi kobunzima.

^ indima 52 OKUSEMFANEKISWENI: Imuli yehlelwa zinhlupho ezitshiyeneyo. Omunye uyagula futhi abanye bathwaliswe nzima emsebenzini, ekutshumayeleni kanye lasesikolo.

^ indima 54 OKUSEMFANEKISWENI: Abafowethu labodadewethu abenzela imihlangano yebandla endlini bahlaselwa ngamapholisa kodwa kabesabi.

^ indima 56 OKUSEMFANEKISWENI: Ukuba loKukhonza Kwemuli maviki wonke kwenza sibe lamandla okubekezelela inhlupho esilazo.