Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

INqabayokulinda—Efundwayo  |  November 2017

Hlabela Ngokuzwakalayo Langentokozo!

Hlabela Ngokuzwakalayo Langentokozo!

“Kuhle kangakanani ukuhlabela indumiso kuNkulunkulu wethu.—HUBO. 147:1.

IZINGOMA: 9, 138

1. Ukuhlabela kusinika ithuba lokwenzani?

OMUNYE umlobi wezingoma wake wathi: “Amazwi enza umuntu acabange. Umculo uqubula imizwa ikanti ukuhlabela khona kwenza amazwi athophele enhliziyweni.” Ukuhlabela ingoma zethu kusinika ithuba lokudumisa uBaba wethu uJehova lelokutshengisa ukuthi siyamthanda. Ngakho singatsho siphinde ukuthi ukuhlabela kuyingxenye eqakathekileyo yokukhonza kwethu kungelani lokuthi sikwenza sisodwa kumbe sisemihlanganweni.

2, 3. (a) Abanye bakubona njani ukuhlabela? (b) Yiphi imibuzo esizaxoxa ngayo esihlokweni lesi?

2 Wena uthini ngokuhlabela ngelizwi elizwakalayo ebandleni? Kuyakuyangisa yini? Kwezinye izindawo amadoda awakuthandi ukuhlabela nxa esebantwini. Ezindaweni ezinjalo kubanzima ukuthi abanye ebandleni bahlabele ikakhulu nxa bebona abadala bebandla bengahlabeli kumbe bebabona besenza ezinye izinto ngesikhathi abanye ebandleni behlabela.—Hubo. 30:12.

3 Nxa sikunanzelela ukuthi ukuhlabela kuyingxenye yokukhonza kwethu, kasisoze siphume phandle nxa kuhlatshelwa kumbe senze imisebenzi ethile. Ngakho kungaba kuhle ukuthi ngamunye azibuze ukuthi, ‘Ngiyakuqakathekisa yini ukuhlabela emihlanganweni yethu? Kuyini okunganginceda ukuthi nginqobe  loba yini enza ngesabe ukuhlabela ngokuzwakalayo? Kuyini engingakwenza ukuze ngihlabele ngentokozo?’

UKUHLABELA KUYINGXENYE YOKUKHONZA KWETHU

4, 5. Yiziphi izinhlelo eziphathelane lokuhlabela ezazikhona ko-Israyeli?

4 Kusukela endulo izinceku zikaJehova bezilokhu zikuqakathekisa ukuhlabela ukuze zimdumise. Ngokwesibonelo ngesikhathi abako-Israyeli belandela izindlela zikaJehova babengakuthontisi ukuhlabela. Ubufakazi balokhu sibubona kulokho okwenziwa yiNkosi uDavida ngesikhathi ilungiselela ukwakhiwa kwethempeli. Yahlela ukuthi kube labaLevi abangu-4 000 ababezakwenza umsebenzi wokuhlabela bedumisa uJehova. Phakathi kwabo kwakulabangu-288 ‘ababefundele umsebenzi wokuhlabelela njalo bengamagabazi okuhlabelela uJehova.’—1 ImiLan. 23:5; 25:7.

5 Langesikhathi kunikelwa ithempeli kwahlatshelwa ngendlela emangalisayo. IBhayibhili lithi: “Abatshayi bamacilongo labahlabeleli bahlanganyela ndawonye, kungathi yilizwi linye, ukuba badumise njalo bebonga uJehova. Sekuhlangene amacilongo lezigubhu lokunye okukhaliswayo, baphakamisa amazwi abo bedumisa uJehova . . . , inkazimulo kaJehova yagcwala ithempeli likaNkulunkulu.” Akuthandabuzwa ukuthi umbuthano lo wabaqinisa ukholo abako-Israyeli.—2 ImiLan. 5:13, 14; 7:6.

6. Chaza ukuthi kwenzakalani lapho kunikelwa imiduli ngesikhathi sikaNehemiya.

6 UNehemiya laye wahlela ukuthi kube labaLevi ababezahlabela ngesikhathi kunikelwa imiduli eyayisivuselelwe kutsha eJerusalema. Ukuhlabela kwabo belamachacho lezigubhu lemiqangala kwenza umbuthano lo waba mnandi kakhulu. UNehemiya wayebamise baba ‘ngamaqembu amakhulu amabili’ ayesipha ukubonga. Amaqembu la ehlukana abhoda umduli aze ayahlangana eduze kwethempeli elokhu ehlabela futhi umsindo wokuhlabela kwawo wezwakala ezindaweni ezikhatshana. (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) UJehova wathokoza kakhulu esizwa izinceku zakhe zihlabela ngendlela ezwakalayo zimdumisa.

7. UJesu wenzani ukuze atshengise ukuthi ukuhlabela kuqakathekile?

7 Izinceku zikaNkulunkulu zazilokhu zikuqakathekisa ukuhlabela langesikhathi sikaJesu. Ngokwesibonelo cabanga ngalokho uJesu akwenzayo ngesikhathi esezabulawa. Yena labafundi bakhe bahlabela izingoma ngemva kokunanza iSidlo SeNkosi Sakusihlwa.—Bala uMathewu 26:30.

8. AmaKhristu ayetshengisa njani ukuthi ayakuqakathekisa ukuhlabela?

8 AmaKhristu lawo ayekuqakathekisa ukuhlabela ukuze adumise uNkulunkulu. Lanxa ayehlangana ezindlini zabazalwane, ayekukhuthalele ukudumisa uJehova ngokuhlabela. Umphostoli uPhawuli wawakhuthaza ukuthi aqhubeke ‘efundisana njalo eselulekana ngokuhlakanipha konke, lalapho ehlabela amahubo, lamaculo kanye lezingoma zokomoya ngokubonga uNkulunkulu ezinhliziyweni zawo.’ (Kol. 3:16) Lathi kumele sizihlabele ngokubonga izingoma zethu ngoba lazo ziyikudla esikunikwa ngesikhathi esifaneleyo ‘yinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.’—Mat. 24:45.

NQOBA UKWESABA

9. (a) Kuyini okwenza abanye besabe ukuhlabela ngokuzwakalayo emihlanganweni yebandla lakweminye emikhulu? (b) Kuyini okungasinceda ukuthi sihlabele ngokuzwakalayo njalo ngobani okumele babe yisibonelo endabeni le? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

9 Kuyini okwenza abanye besabe ukuhlabela?  Mhlawumbe kubangelwa yikuthi ukuhlabela akujayelekanga ezimulini zangakibo loba emphakathini abakhulele kuwo. Kwabanye njalo kungabangelwa yikuziqathanisa labahlabeleli abadumileyo abakhona lamuhla emisakazweni lakuma-TV. Kodwa lokhu akumelanga kukuvimbele ukuthi udumise uJehova ngokuhlabela. Yikho nxa kuhlatshelwa ungakhothamisi ikhanda kodwa siphakamisele phezulu isihlabelelo sakho njalo uhlabele ngedlabuzane. (Ezra. 3:11; bala iHubo 147:1.) Kwamanye amaWolu oMbuso kusetshenziswa ama-TV kumbe ama-projector, ngakho nxa kuhlatshelwa abafowethu labodadewethu kabasakhangeli ezihlabelelweni zabo kodwa bakhangela emitshineni le ukuze benelise ukuhlabela ngokuzwakalayo. Okunye okuthokozisayo yikuthi abadala bebandla sebehlabela izingoma zoMbuso nxa beseSikolo Senkonzo SoMbuso. Lokhu kutshengisa ukuthi abadala kumele babe yisibonelo endabeni yokuhlabela.

10. Kuyini okumele sikukhumbule nxa sisesaba ukuhlabela ngokuzwakalayo?

10 Abanye bayathikaza ukuhlabela ngelizwi eliphezulu ngoba besaba ukutshaya idiskoti kumbe ukuthi kuzakuba yibo bodwa abahlabelela phezulu. Kodwa khumbula ukuthi lasekukhulumeni nsuku zonke nje siyake siphambanise loba kunjalo kasiyekeli ukukhuluma. (Jak. 3:2) Ngakho akumelanga wesabe ukuhlabela ngenxa yokuthi ilizwi lakho kalimnandi.

11, 12. Yiwaphi amacebo esiwaphiwa yinhlanganiso angasinceda ukuthi sifunde ukuhlabela kuhle?

11 Mhlawumbe okunye okwenza abanye besabe ukuhlabela yikuthi kabakwazi ukuthi kumele kuhlatshelwe njani. Kodwa okukhona yikuthi sonke singenelisa ukuthuthukisa  indlela esihlabela ngayo nxa singalandela amacebo esiwaphiwa yinhlanganiso. *

12 Okungakunceda ukuthi wenelise ukuhlabela ngelizwi elilamandla futhi elizwakalayo yikuphefumula kuhle. Ngokwesibonelo amagetsi enza ukuthi isibane sikhanye kuhle, kunjalo lokuphefumula kuhle nxa uhlabela kwenza ukuthi ilizwi lakho liphume kuhle. Kumele uzifundise ukuhlabela ngelizwi eledlula indlela okhuluma ngayo. (Khangela amanye amacebo ebhukwini lesiZulu elithi Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini esihlokweni esithi “Phefumula Ngendlela Efanele” ekhasini 181 kusiya ku-184.) IMibhalo isikhuthaza ukuthi sihlabele kuJehova ngentokozo.—Hubo. 33:1-3.

13. Kuyini okungakunceda ukuthi ube lesibindi sokuhlabelela phezulu?

13 Nanku ongakwenza ukuze ufunde ukuhlabela: Ngesikhathi sokukhonza kwemuli loba nxa ufunda uwedwa khetha ingoma oyithandayo esihlabelelweni sethu. Okokuqala, bala amazwi aleyongoma ngelizwi eliphezulu.Okwesibili, khetha umutsho okhipha umqondo opheleleyo ubusuwubala wonke ungaphefumulanga. Ngemva kwalokho hlabela lowomutsho ngelizwi eliphezulu. (Isaya. 24:14) Lokhu kuzakunceda ukuthi wenelise ukuhlabela ngelizwi eliphezulu. Kuzame lokhu ngoba kuzakusiza.

14. (a) Kuyini okunye ongakwenza ukuze uhlabelele phezulu? (Khangela ibhokisi elithi “ Okungakunceda Ukuthi Uhlabele Ngokuzwakalayo.”) (b) Yiwaphi amacebo angakunceda nxa ilizwi lakho lingelihle?

14 Okunye okumele ukwenze nxa ufuna ukuhlabelela phezulu yikuvula umlomo. Kumele uwuvule ukwedlula indlela owuvula ngayo nxa ukhuluma. Kodwa nxa uvele ukhulumela phansi mdabuko wakho kumbe uklabalala, landela lokho okusebhokisini elithi, “Ukunqoba Izinkinga Ezikhethekile” elisekhasini 184 ebhukwini elithi Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini.

 HLABELA NGOKUSUKA ENHLIZIYWENI

15. (a) Kuyini okwethulwa emhlanganweni owenziwa ngo-2016? (b) Kungani kwethulwa isihlabelelo esitsha?

15 Ngo-2016 umfowethu uStephen Lett oweQula Elibusayo wethula isihlabelelo esitsha sesiNgisi esithi “Sing Out Joyfully” to Jehovah emhlanganweni owenziwa minyaka yonke emawofisini ethu amakhulu. Umfowethu uLett wachaza ukuthi okwenze kwaba lesihlabelelo esitsha yikuthi kwasekube lontshintsho ku-New World Translation of the Holy Scriptures, ngakho kwasekufanele isihlabelelo silungisiswe kutsha ukuze sihambelane lalokho okuseBhayibhilini elitsha elakhutshwa ngo-2013. Kanti njalo kwaphinda kwangezelelwa izingoma ezintsha ezikhuluma ngomsebenzi wethu wokutshumayela kanye lezinye ezikhuluma ngenhlawulo. Esinye njalo isizatho yikuthi iQula Elibusayo lalifuna ukuthi isihlabelelo sethu sibe lohlonzi futhi sibe legwaliba elinjengeleBhayibhili.

16, 17. Kuyini okwantshintshwayo esihlabelelweni esitsha?

16 Izingoma ezisesihlabelelweni lesi zihlelwe zalandelana kusiya ngokuthi zikhuluma ngani. Ngokwesibonelo ezokuqala ezingu-12 zikhuluma ngoJehova kuthi ezingu-8 ezilandelayo zikhuluma ngoJesu langenhlawulo njalonjalo. Uluhlu lolu lutholakala ekhasini lokuqala esihlabelelweni lesi futhi luzaba lusizo kakhulu kubazalwane nxa bedinga izingoma abafuna ukuzisebenzisa ezinkulumeni zabo.

17 Amanye amabala asesihlabelelweni lesi antshintshwa ukuze kube lula ukuzwisisa okutshiwo zingoma. Ngokwesibonelo kwakhutshwa amabala angasasebenziyo olimini lwesiNgisi kwafakwa azwisiseka ngcono ukuze kube lula ukuhlabela ngokusuka enhliziyweni. Kanti njalo ezinye ingoma zazingani zinika abanye iseluleko nxa zihlatshelwa. Yikho zantshintshwa ukuze abantu abatsha abafika emihlanganweni yethu labasakhulayo kanye labodadewethu bengathwali nzima nxa behlabela izingoma ezinjalo.

Fundani ukuhlabela izingoma zoMbuso ngesikhathi sokukhonza kwemuli (Khangela indima 18)

18. Kungani kumele sijayele izingoma ezisesihlabelelweni esitsha? (Khangela amabala angaphansi.)

18 Ingoma ezinengi ezisesihlabelelweni esitsha zinjengemithandazo. Lokhu kusinceda ukuthi nxa sizihlabela kube angani sikhuluma loJehova. Ezinye zisisiza ukuthi ‘sikhuthazane ethandweni lasezenzweni ezinhle.’ (Heb. 10:24) Ngakho kuhle ukuthi sizijayele ingoma lezi njalo sizame ukuzibamba ngekhanda. Okungakunceda ukuthi uzijayele masinya yikudawuniloda ku-jw.org ingoma ezihlatshelwa yikhwaya yethu ubusuzilalela. Lokhu kuzakusiza ukuthi wenelise ukuhlabela ngokuzwakalayo langenhliziyo yonke. *

19. Singatshengisa njani sonke ebandleni ukuthi sizimisele ukudumisa uJehova?

19 Khumbula ukuthi ukuhlabela kuyingxenye eqakathekileyo yokukhonza kwethu njalo yindlela esingatshengisa ngayo ukuthi siyamthanda uJehova. (Bala u-Isaya 12:5.) Nxa ungazimisela ukuhlabela ngokuzwakalayo, abanye bazabona isibonelo sakho esihle bakulingisele. Ngakho sonke ebandleni kasizameni ngamandla wonke ukuhlabela ngokuzwakalayo sidumisa uJehova. Singenza njalo silandela lokho okutshiwo ngamazwi la athi: “Hlabelani kuJehova!” Yikho-ke zimisele ukuhlabela ngokuzwakalayo langentokozo!—Hubo. 96:1.

^ indima 11 Ukuze uthole okunengi ngokuthuthukisa indlela ohlabela ngayo khangela i-JW Broadcasting yesiNgisi kaDecember 2014 (yana kumavidiyo esihlokweni esithi, FROM OUR STUDIO).

^ indima 18 Imihlangano yethu yesiqinti leyesabelo iqalisa ngomculo othatha imizuzu elitshumi. Umculo lo ulungiswa kuhle kakhulu njalo uyasisiza ukuthi silungise inhliziyo lengqondo zethu ukuze silindele imfundo esiyabe sizayithola. Ngakho siyakhuthazwa ukuthi sibe sesihlezi ezindaweni zethu nxa umculo lo uqalisa.