Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

INqabayokulinda—Eyokufunda  |  July 2017

Vikela Ingqondo Yakho!

Vikela Ingqondo Yakho!

USATHANE ukufuna phansi phezulu. Ufuna ukukuhlasela njalo usebenzisa isikhali esilamandla kakhulu. Yisiphi lesosikhali? Usebenzisa inkulumo ezingamanga ehlose ukuhlasela ingqondo yakho.

Umphostoli uPhawuli wayekwazi ukuthi inkulumo ezingamanga zivela kuSathane njalo ziyingozi kakhulu. Kodwa akhona amaKhristu ayengayiboni ingozi yezinkulumo ezinjalo. Ngokwesibonelo abanye abazalwane eKhorinte babezitshela ukuthi baqine kakhulu ekukhonzeni okokuthi kwakungelalutho olwalungabawisa. (1 Khor. 10:12) Ngakho uPhawuli wabaxwayisa wathi: “Ngiyesaba ukuthi njengo-Eva owakhohliswa yibuqili benyoka, izingqondo zenu zingaphambuka kancane ekuzinikeleni kwenu kuKhristu okuqotho lokungelasici.”2 Khor. 11:3.

Amazwi la atshengisa ukuthi akumelanga sizithembe kakhulu kodwa kumele sivikele ingqondo zethu emangeni kaSathane. Kodwa ziyingozi kangakanani inkulumo ezingamanga njalo singazivikela njani kuzo? Ake sibone.

ZIYINGOZI KANGAKANANI IZINKULUMO EZINGAMANGA?

Inkulumo ezingamanga esikhuluma ngazo lapha kungaba ngezibhalwe phansi loba ezikhulunywayo ezenzelwe ukuntshintsha indlela abantu abacabanga ngayo loba abenza ngayo izinto. Elinye ibhuku lithi inkulumo ezinjalo ‘zimbi njalo ziyingozi.’ Abanye bathi amanga anjalo enzelwe ukuqila abantu lokuntshintsha indlela abacabanga ngayo.

Ziyingozi kakhulu inkulumo ezingamanga ngoba zingantshintsha kancane kancane indlela esicabanga ngayo. Singazifanisa lomoya oyingozi loba igasi esingeke siyibone ngamehlo loba sizwe ukunuka kwayo. Esinye isikhwicamfundo esihlola indlela abantu abenza ngayo izinto  sibika ukuthi inkulumo ezingamanga ziyantshintsha ukwenza kwethu singananzeleli. Esinye njalo isikhwicamfundo sibika ukuthi inkulumo lezi sezenze abantu baba yingozi futhi benza izinto ezingazwisisekiyo. Ngokwesibonelo zibangele ukuthi babulalane, bahlukuluzane njalo babandlululane ngenxa yokutshiyana kwemihlobo loba inkolo.

Nxa abantu besenelisa ukuqila abanye ngenkulumo ezinjalo, kukhulu uSathane angakwenza. Phela useleminyaka eminengi kakhulu elokhu ebona indlela abantu abenza ngayo. Kanti njalo iBhayibhili lithi “umhlaba wonke” usemandleni akhe. Ngakho angasebenzisa loba yini esemhlabeni lo ukuze amemethekise amanga akhe. (1 Joh. 5:19; Joh. 8:44) Useyingcitshi yokukwenza lokhu ngoba ‘unqunde izingqondo’ zabantu njalo ‘udukisa umhlaba wonke.’ (2 Khor. 4:4; Isam. 12:9) Kodwa ungazivikela njani ezinkulumeni lezi ezingamanga?

ZIVIKELE NGOKUQINISA UKHOLO LWAKHO

UJesu wakhuluma amazwi angasisiza ukuthi sizivikele enkulumeni ezingamanga. Wathi: “Lizalazi iqiniso, njalo iqiniso lizalikhulula.” (Joh. 8:31, 32) Kuqakathekile ukuthi amasotsha asempini angalaleli konke akuzwayo ngoba isitha singamemethekisa amanga ukuze siwaqile. Kufanele akwazi ukuthi angalithola ngaphi iqiniso. Pho thina singaluthatha ngaphi ulwazi lweqiniso? UJehova usinike iLizwi lakhe iBhayibhili elisinceda ukuthi singathatheki ngezinkulumo ezingamanga ezivela kuSathane.2 Tim. 3:16, 17.

USathane ukwazi mhlophe ukuthi sileBhayibhili. Ngakho usebenzisa izinto ezikhona lamuhla ukuze asenze sivilaphe ukulibala lokucabangisisa ngalo. Ungavumi ukuthi akuqile! (Efe. 6:11) Zimisele ukuqhubeka ugebha ujule ukuze ‘uqedisise’ iqiniso eliseBhayibhilini. (Efe. 3:18) Lokhu kutsho ukuthi kuzamele usebenze nzima sibili. Omunye umlobi okuthiwa nguNoam Chomsky wathi: “Akulamuntu ongafaka iqiniso engqondweni yakho. Kumele uzidingele.” Ngakho lidinge iqiniso ‘ngokuhlola iMibhalo nsuku zonke.’ImiSeb. 17:11.

Ukuze unqobe empini yokuvikela ingqondo yakho kumele ukwazi ukuthi inkulumo ezingamanga ziyingozi kakhulu

USathane ufuna ukuphambanisa indlela esicabanga ngayo. Ngenxa yani? Ngoba uyakwazi ukuthi nxa angenza njalo kuzakuba lula ukuthi asiqile ngamanga akhe. Ngakho akumelanga siphongukholwa  loba yini esiyizwayo singaqalanga sacabangisisa ngayo. (Zaga. 14:15) UNkulunkulu wasinika isipho esihle sokucabanga njalo ufuna sisisebenzise ukuthi siqinise ukholo lwethu.Zaga. 2:10-15; Rom. 12:1, 2.

MANYANA LABANYE

Amanga amemethekiswa yisitha empini enza amasotsha esabe njalo aphelelwe lidlabuzane lokulwa. Kwesinye isikhathi amanga la angabangela ukudabukana eqenjini elithile lamasotsha loba ukuthi alwe wodwa. Esinye isikhulu sebutho leGerman sathi okwenza ilizwe labo lanqotshwa eMpini Yomhlaba Yokuqala yikuthi abantu bethuswa ngamanga esitha basebephelelwa lidlabuzane lokulwa. USathane laye usebenzisa icebo elifananayo. Ngokwesibonelo uphosela izinto ezingenza singazwanani labafowethu labodadewethu ebandleni besekubangela ukudabukana phakathi kwethu. Kwesinye isikhathi wenza abanye bacabange ukuthi inhlanganiso kaJehova iyaphambanisa besebebona kungcono ukuyitshiya.

Akumelanga silivumele loba sekutheni icebo lakhe leli. Kufanele sivume ukuqondiswa liLizwi likaNkulunkulu. Ngokwesibonelo endabeni yokuhlala simanyene labafowethu labodadewethu iBhayibhili lisikhuthaza ukuthi ‘sithethelelane’ njalo silungise masinyane loba yikuphi ukungazwanani okukhona. (Kol. 3:13, 14; Mat. 5:23, 24) Lisikhuthaza lokuthi singehlukani labanye. (Zaga. 18:1, The Holy Bible in Ndebele) Hlala uzimisele ukumelana lenkulumo ezingamanga ezivela kuSathane. Nxa uke waphanjaniswa ngomunye ebandleni zibuze umbuzo lo: ‘Indlela engenze ngayo ithokozisa uNkulunkulu yini loba uSathane?’Gal. 5:16-26; Efe. 2:2, 3.

BATHEMBE ABAKHOKHELAYO

Isotsha elingamthembiyo umkhokheli walo kalilwi ngenhliziyo yonke. Ngakho izitha empini zingasebenzisa inkulumo ezingamanga ukuze zenze amasotsha angabathembi abakhokhelayo. Ngokwesibonelo zingaveza amaphutha enziwa ngabakhokheli abathile besezisithi emasotsheni: “Lingabathembi abantu laba!” kumbe zithi “Lingabavumeli balithele emanyaleni!” Yikho kanye okwenziwa nguSathane lamuhla. Ufuna lathi singabathembi labo ababekwe nguJehova ukuthi bakhokhele enhlanganisweni.

 Yikho singazivikela ngokunamathela enhlanganisweni kaJehova kumnyama kubomvu langokuzimisela ukulalela labo abakhethwe nguJehova ukuthi bakhokhele lanxa bephambanisa kwezinye izikhathi. (1 Thes. 5:12, 13) Akumelanga sethuswe yilokho okukhulunywa ngabahlamuki lanxa kungakhanya angani kuliqiniso. (2 Thes. 2:2; Tit. 1:10) Kufanele sihlale sikhumbula amazwi atshelwa uThimothi athi: “Qhubeka ngalokho okufundileyo njalo wakukholwa, ngoba uyabazi labo okufunde kubo.” (2 Tim. 3:14, 15) Namuhla silobufakazi obunengi obusenza singathandabuzi ukuthi uJehova usebenzisa inceku ethembekileyo ukuthi isikhokhele. Phela inceku le isileminyaka ephose ibe ngu-100 isifundisa iqiniso.Mat. 24:45-47; Heb. 13:7, 17.

UNGESABI

Kwezinye izikhathi uSathane angasiphosela ezinye izinto ezingenza sesabe. Elinye ibhuku liveza ukuthi ukwethusela yindlela endala kakhulu yokuqila abantu. Kanti njalo esinye isikhwicamfundo saseBritain sathi abantu base-Asiriya babejayele ukwethusela izitha zabo ukuze bazenze ziphele amandla. USathane angasebenzisa ukwesaba abantu, ukwesaba ukuhlukuluzwa, ukwesaba ukufa loba ukwesaba ezinye izinto ukuze asihlasele njalo asenze sitshiye ukukhonza uJehova.Isaya. 8:12; Jer. 42:11; Heb. 2:15.

Ungamvumeli uSathane ukuthi akwethusele uze utshiye ukukhonza. UJesu wathi: “Lingabesabi labo ababulala umzimba kungabikhona okunye abangakwenza ngemuva kwalokho.” (Luk. 12:4) Ngakho mthembe uJehova ukuthi uzakuvikela njalo akunike ‘amandla amakhulukazi’ ukuze ulwisane laloba yini engaphambanisa ukholo lwakho.2 Khor. 4:7-9; 1 Phet. 3:14.

Kungenzakala ukuthi uhlangane lezinto ezingakwesabisa empilweni njalo zikuqede amandla. Lanxa kunjalo hlala ukhumbula amazwi uJehova awatshela uJoshuwa athi: “Qina ube lesibindi ungethuki njalo ungalahli ithemba, ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uzakuba lawe loba kungaphi lapho oya khona.” (Josh. 1:9) Yikho nxa ungafikelwa yikukhathazeka khuleka kuJehova umtshele konke okusenhliziyweni yakho. Ungenza njalo uzathola amandla okumelana lawo wonke amanga asetshenziswa nguSathane futhi ‘ukuthula kukaNkulunkulu . . . kuzalinda inhliziyo yakho lengqondo yakho.’Flp. 4:6, 7, 13.

Usawakhumbula yini amazwi akhulunywa yisikhulu sebutho lase-Asiriya sisethusela abantu bakaJehova? Sasifuna bakholwe ukuthi akulamuntu owayengabavikela esandleni sabo saze sathi loJehova wayengasoze abakhulule. Ngemva kwalokho isikhulu lesi sabatshela ukuthi uJehova nguye owayebathume ukuthi bazohlasela. Kodwa uJehova watshela uHezekhiya wathi: “Ungesabi ngenxa yamazwi owezwileyo izinceku zenkosi yase-Asiriya ezingithuke ngawo.” (2 AmaKho. 18:22-25; 19:6) Ekucineni uJehova wathuma ingilosi eyodwa yabulala ama-Asiriya angu-185 000 ngobusuku obubodwa nje.2 AmaKho. 19:35.

ZIMISELE UKUHLALA ULALELA UJEHOVA

Sewake wathi ubukele ifilimu ethile wabona umuntu eqilwa libalele? Awuzange ufise yini ukumtshela ukuthi angavumi ukuqilwa egcekeni? Khathesi zama ukubona ngelihlo lengqondo izingilosi zisithi kuwe: “Ungavumi uSathane ekuqila!”

Ngakho zimisele ukungalaleli amanga amemethekiswa nguSathane. (Zaga. 26:24, 25) Kodwa lalela uJehova njalo umthembe kukho konke okwenzayo. (Zaga. 3:5-7) Hlala ukhumbula amazwi la athi: “Hlakanipha, ndodana, ulethe intokozo enhliziyweni yami.” (Zaga. 27:11) Ungenza njalo uzayinqoba impi yokuvikela ingqondo yakho!