“Zithokozise kuJehova yena uzakupha izifiso zenhliziyo yakho.”HUBO. 37:4.

IZINGOMA: 11, 140

1. Kuyini okumele abasakhulayo bakwenze ngempilo zabo njalo kungani kungamelanga bakhathazeke kakhulu? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

NXA uhlela ukuthatha uhambo kuqakathekile ukwazi lapho ofuna ukuyakhona. Impilo layo injengohambo. Kumele uhlele usesemutsha ukuthi ufuna ukwenzani empilweni. Kodwa kungaba nzima kwesinye isikhathi ukukwenza lokhu. Omunye udadewethu okuthiwa nguHeather uthi: “Kuyesabisa ukwazi ukuthi kumele ukhethe into ozayenza okwempilo yakho yonke.” Nxa lawe usizwa njalo, khumbula amazwi akhulunywa nguJehova athi: “Ungakhathazeki, ngoba nginguNkulunkulu wakho. Ngizakuqinisa, ngikusize.”Isaya. 41:10.

2. Kuyini okutshengisa ukuthi uJehova ufuna uthokoze empilweni?

2 UJehova ukhangelele ukuthi abasakhulayo bakhethe kuhle abafuna ukukwenza empilweni. (UmTshu. 12:1; Mat. 6:20) Ufuna bahlale bethokoza. Okwenza sitsho njalo yikuthi wadala izinto ezinhle kakhulu, kungaba ngesizibonayo, esizizwayo lesizidlayo. Kanti njalo uyasikhathalela futhi usifundisa indlela enhle okumele siphile ngayo. Kathokozi lakancane nxa singalandeli lokho asitshela khona. Uthi kulabo abangamlaleliyo: ‘Likhetha okungicunulayo. . . Izinceku zami  zizathokoza, kodwa lina lizayangiswa. Izinceku zami zizahlabela ngentokozo yezinhliziyo zazo.’ (Isaya. 65:12-14) UJehova uyathokoza kakhulu nxa abantu bakhe besenza izinqumo ezinhle.Zaga. 27:11.

HLELA NGENDLELA EZAKWENZA UTHOKOZE

3. Kuyini uJehova afuna ukuthi ukwenze?

3 UJehova ufuna ukhethe ngendlela ezakwenza uthokoze empilweni. Wadala abantu besenelisa ukuba lobuhlobo obuhle laye kanye lokumkhonza. (Hubo. 128:1; Mat. 5:3) Izinyamazana zona kazange azidale ngaleyondlela. Owazo umsebenzi ngowokudla, ukunatha lokuzala kuphela. Kodwa abantu kabanjalo, bayenelisa ukuhlela ukuthi bafuna ukwenzani empilweni ukuze bathokoze njalo basuthiseke. Khumbula ukuthi uMdali wethu ‘unguNkulunkulu wothando,’ ohlala ethokoza njalo wadala abantu “ngesimo sakhe.” (2 Khor. 13:11; 1 Tim. 1:11; Gen. 1:27) Uzathokoza kakhulu nxa ungamlingisela kukho konke okwenzayo. IBhayibhili lithi: “Ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela.” (ImiSeb. 20:35) Kumele ukuthi sewake wakubona ukuthi amazwi la aliqiniso sibili. Ngakho uJehova ufuna ukuthi nxa uhlela ukuthi uzakwenzani empilweni ukhethe into ezatshengisa ukuthi uyamthanda kakhulu kanye lokuthi uyabathanda abanye.Bala uMathewu 22:36-39.

4, 5. Kuyini okwenza uJesu wathokoza?

4 UJesu waba yisibonelo esihle kwabasakhulayo. Esesemncane wayedlala njengabo bonke abantwana. ILizwi likaNkulunkulu lithi ‘kulesikhathi sokuhleka . . . lesikhathi sokugida.’ (UmTshu. 3:4) Lanxa kunjalo uJesu wayezinika isikhathi sokufunda iMibhalo futhi lokhu kwamsiza ukuthi abe lobuhlobo obuhle loJehova. Wathi eleminyaka engu-12, abafundisi bomthetho bamangaliswa ‘yikuzwisisa kwakhe kanye lezimpendulo zakhe’ mayelana leMibhalo.Luk. 2:42, 46, 47.

5 Esekhulile uJesu wayekuthanda ukwenza intando kaNkulunkulu ngoba kwakumenza athokoze. Wayekwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ‘atshumayele izindaba ezinhle kubayanga . . . lokusiliswa kweziphofu zibone.’ (Luk. 4:18) IHubo 40:8 lichaza indlela uJesu ayekuthanda ngayo ukwenza okufunwa nguYise, lithi: “Ngiyakunxwanela ukwenza intando yakho, O Nkulunkulu wami.” Kwakumthokozisa kakhulu ukufundisa abantu ngoYise. (Bala uLukha 10:21.) Ngelinye ilanga eqeda ukufundisa owesifazane othile ngoNkulunkulu, watshela abafundi bakhe wathi: “Okwami ukudla yikwenza intando yalowo ongithumileyo lokuqedisisa umsebenzi wakhe.” (Joh. 4:31-34) Kuyakhanya ukuthi kwakumthokozisa uJesu ukwenza izinto ezitshengisa ukuthi uyamthanda uYise kanye lokuthi uyabathanda abanye. Ukwenza okufananayo kungenza lawe uthokoze.

6. Kungani kukuhle ukuthi uxoxe labanye abafowethu labodadewethu nxa uhlela ofuna ukukwenza empilweni?

6 Abanye abafowethu labodadewethu asebekhulile bake baphayona ngesikhathi besakhula futhi lokhu kwabenza bathokoza kakhulu. Ngakho kungaba kuhle nxa ungosakhulayo ukuthi uxoxe labo. IBhayibhili lithi: “Amaqhinga ayehluleka uma kungelazeluleko kodwa ayaphumelela ngabeluleki abanengi.” (Zaga. 15:22) Nxa ungaxoxa labo uzabona ukuthi ukuba senkonzweni yesikhathi sonke kuzakufundisa izinto ezinengi empilweni. UJesu wafunda okunengi kuYise ngesikhathi esezulwini. Langesikhathi esemhlabeni waqhubeka ezimisele ukufunda. Ngokwesibonelo wafunda ukuthinta izinhliziyo zabantu lapho etshumayela kanye lokuhlala eqotho nxa esebunzimeni. (Bala u-Isaya 50:4; Heb. 5:8; 12:2) Okwakhathesi ake sixoxe ngokuthi ukuba senkonzweni yesikhathi sonke kungakunceda njani ukuthi uthokoze empilweni.

 UKUFUNDISA ABANTU NGONKULUNKULU KUYATHOKOZISA

7. Kungani abasakhulayo abanengi bekholisa ukuba senkonzweni yesikhathi sonke?

7 UJesu wathi: “Hambani lenze abafundi . . . libafundise.” (Mat. 28:19, 20) Akuthandabuzwa ukuthi uzathokoza kakhulu empilweni nxa ungakhetha ukwenza umsebenzi lo okwesikhathi sonke. Kodwa-ke kuzathatha isikhathi ukuthi ube yingcitshi emsebenzini lo. Omunye umfowethu okuthiwa nguTimothy owaqalisa ukuphayona eleminyaka engu-19 uthi: “Ngiyakukholisa ukuba senkonzweni yesikhathi sonke ngoba yiyo indlela engitshengisa ngayo ukuthi ngiyamthanda uJehova. Ekuqaliseni kwakunzima ukuthi ngibe lezifundo zeBhayibhili kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngantshintsha ibandla futhi ngemva kwenyanga nje ngasengilezifundo. Omunye engangifunda laye waqalisa ukungena imihlangano. Ngemva kokungena iSikolo SeBhayibhili Sabazalwane Abangatshadanga * ngantshintshwa ibandla futhi ngaba lezifundo zeBhayibhili ezine. Ngiyakuthanda kakhulu ukufundisa abantu kanye lokubabona bentshintsha indlela abaphila ngayo.”1 Thes. 2:19.

8. Kuyini okwenziwe ngabanye abasakhulayo ukuze batshumayeze abantu abanengi?

8 Abasakhulayo abanengi sebefunde ezinye izindimi. Ngokwesibonelo uJacob odabuka e-United States uthi: “Ngesikhathi ngileminyaka engu-7 abantwana abanengi engangifunda labo babekhuluma isiVietnamese. Ngangifuna ukubatshela ngoJehova ngakho ngabona kungcono ukuthi ngifunde ulimi lwabo. Okunengi ngakufunda ngokuqathanisa iNqabayokulinda yesiNgisi leyesiVietnamese. Okunye okwangincedayo yikuba labangane ababesebandleni elikhuluma ulimi lolu. Ngaqalisa ukuphayona sengileminyaka engu-18. Ngemva kwesikhathi esithile ngangena iSikolo SeBhayibhili Sabazalwane Abangatshadanga. Engakufunda esikolo lesi kulokhu kunginceda njengoba ngiphayona eqenjini lesiVietnamese futhi kuyimi ngedwa umdala. Abanengi abakhuluma ulimi lolu bayamangala nxa bengizwa ngikhuluma ulimi lwabo futhi abanye bayangamukela kuhle emizini yabo besengiqalisa ukufunda labo iBhayibhili. Abanye bakhona sebabhabhathizwa.”—Khangela lo-ImiSebenzi 2:7, 8.

9. Umsebenzi wokutshumayela usinceda ngani?

9 Umsebenzi wokutshumayela uyanceda kakhulu ngoba usifundisa ukuthi sibe ngabantu abakhutheleyo, abenelisa ukukhuluma labanye, abalesibindi futhi abazingcitshi zokufundisa. (Zaga. 21:5; 2 Tim. 2:24) Okunye okuhle ngomsebenzi lo yikuthi usenza sijayele ukusebenzisa iMibhalo etshiyeneyo nxa sichaza lokho esikukholwayo. Kodwa okuhle kakhulu yikuthi siyabe sisebenza loJehova.1 Khor. 3:9.

10. Kuyini okungenza uthokoze lanxa bebalutshwana abalalela izindaba ezinhle?

10 Ungenelisa ukuthokoza ekutshumayeleni lanxa bebalutshwana abalalela izindaba ezinhle. Okungakunceda yikukhumbula ukuthi umsebenzi lo uwenza labanye ebandleni. Lanxa kungumuntu oyedwa ofunda lothile aze abhabhathizwe, wonke umuntu ebandleni uyathokoza ngoba uyabe encedisile. Ngokwesibonelo omunye umfowethu okuthiwa nguBrandon waphayona okweminyaka engu-9 endaweni eyayilabantu abalutshwana kakhulu ababethanda ukufunda iBhayibhili. Uthi: “Ngiyakuthanda ukutshumayela izindaba ezinhle ngoba lo ngumsebenzi uJehova afuna siwenze. Ngaqalisa ukuphayona ngisanda kuqeda isikolo. Ngijayele ukukhuthaza abafowethu abasakhulayo ebandleni futhi kuyangithokozisa ukubabona bethuthuka. Ngemva kokungena iSikolo SeBhayibhili Sabazalwane Abangatshadanga ngantshintshwa ibandla. Angikaze ngifunde lomuntu aze abhabhathizwe kodwa abanye bona sebeke bakwenza lokhu.  Angizisoli lakancane ukuthi ngakhetha ukuba senkonzweni yesikhathi sonke.”UmTshu. 11:6.

UZATHOLA IZIBUSISO

11. Abasakhulayo abanengi bakhethe ukwenzani?

11 Kunengi abasakhulayo abangakwenza ukuze bakhonze uJehova. Abanengi bakhetha ukuyancedisa emsebenzini wokwakha. Kudingakala amaWolu oMbuso amanengi kakhulu emhlabeni wonke. Ngakho umsebenzi wokwakha udumisa uNkulunkulu njalo uzakwenza uthokoze. Okunye okuzakwenza ukholise yikusebenza labafowenu labodadewenu emsebenzini lo ongcwele. Umsebenzi wokwakha uzakunceda kakhulu ngoba uzakufundisa ukusebenza nzima, ukubambisana labakhokhelayo kanye lokuthi uqakathekise impilo.

Ukuba senkonzweni yesikhathi sonke kuzakwenza uthole izibusiso ezinengi (Khangela izindima 11-13)

12. Ukuphayona kungasivulela waphi amathuba?

12 Omunye umfowethu okuthiwa nguKevin uthi: “Ngisesengumntwana ngangikufisa kakhulu ukuba senkonzweni yesikhathi sonke. Ngakho sengileminyaka engu-19 ngaqalisa ukuphayona. Ngangisebenzela omunye umzalwane owayengumakhi futhi ngangisebenza amalanga amalutshwana ngeviki. Ngafunda ukufulela, ukufaka amawindi kanye leminyango. Ngokuya kwesikhathi ngabizwa eqenjini elalincedisa abantu ababehlaselwe yiziphepho futhi sasisakha amaWolu oMbuso lemizi yabazalwane eyayidilikile. Ngathi ngisizwa ukuthi kudingakala abantu bokuncedisa emsebenzini wokwakha eSouth Africa ngabhalisa futhi bangibiza. Ngapha e-Africa sihlala sithutha ngenxa yokuthi sakha amaWolu oMbuso ezindaweni ezitshiyeneyo. Abafowethu labodadewethu engisebenza labo sebeyimuli yami ngoba sihlala sonke njalo sifunda iBhayibhili ndawonye. Okunye engikukholisayo yikuya ekutshumayeleni labazalwane abatshiyeneyo ebandleni esiyabe sikulo. Engakukhethayo kungenze ngathokoza kakhulu ngendlela engangingayicabangeli.”

13. Kungani abasakhulayo abanengi bekuthanda ukusebenza eBhetheli?

 13 Abanye abakhetha ukuphayona besakhula sebeseBhetheli khathesi. EBhetheli kulapho okulungiswa khona imfundo esiqinisa ukholo futhi ukusebenza khona kuyathokozisa ngoba uyabe usebenzela uJehova. Omunye umzalwane okuthiwa nguDustin osebenza eBhetheli uthi: “Ngathi ngileminyaka engu-9 ngahlela ukuba senkonzweni yesikhathi sonke. Ngaqalisa ukuphayona ngisanda kuqeda isikolo. Ngemva komnyaka olengxenye ngiphayona, ngabizwa eBhetheli futhi ngafika ngafundiswa ukusebenzisa imitshina yokudinda lokusungula izinhlelo zamakhompiyutha. Ngiyakholisa ukuzwa imibiko eyenziwa eBhetheli mayelana lokuthuthuka komsebenzi wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke. Ngiyakuthanda ukuba lapha ngoba konke okwenziwayo kunceda abantu ukuthi babe seduzane loJehova.”

UZAHLELA UKWENZANI?

14. Ungenzani ukuze ulungele ukuba senkonzweni yesikhathi sonke?

14 Ungenzani ukuze ulungele ukuba senkonzweni yesikhathi sonke? Okuqakatheke kakhulu okumele ukwenze yikuba lezimpawu uJehova akhangelele ukuthi wonke amaKhristu abe lazo. Ngakho zimisele ukubala iBhayibhili nsuku zonke, ucabangisise ngalokho elikutshoyo njalo uphendule emihlanganweni yebandla. Nxa ulokhu usesikolo zama ukuba yingcitshi ekufundiseni abantu izindaba ezinhle. Zifundise ukuba lendaba labantu obatshumayezayo ngokubuza ukuthi bona bacabangani ngalokho eliyabe lixoxa ngakho langokubalalela nxa bekhuluma. Zinikele ukwenza izinto ezitshiyeneyo ebandleni ezigoqela ukugcina iWolu yoMbuso ihlanzekile futhi isesimeni esihle. Khumbula ukuthi uJehova usebenzisa abantu abathobekileyo futhi abazinikeleyo. (Bala iHubo 110:3; ImiSeb. 6:1-3) Umphostoli uPhawuli wasebenza loThimothi emsebenzini wokuba ngumnali ngenxa yokuthi wayengosakhulayo oyisibonelo esihle.ImiSeb. 16:1-5.

15. Kuyini ongakwenza ukuze uthole umsebenzi wokuziphilisa?

15 Kuqakathekile ukuthi udinge indlela ozaziphilisa ngayo nxa uhlela ukuba liphayona. (ImiSeb. 18:2, 3) Mhlawumbe ungenza ikhosi engathathi isikhathi eside ezakunceda ukuthi uthole umsebenzi ozakuvumela ukuphayona. Okunye ongakwenza yikuxoxa lombonisi wesiqinti sakho kanye lamanye amaphayona owaziyo. Babuze ukuthi yiwuphi umsebenzi ongawenza ukuze uziphilise ngapha uphayona. IBhayibhili lithi: “Nikela kuJehova konke okwenzayo, uzaphumelelisa wonke amacebo akho.”Zaga. 16:3; 20:18.

16. Ukuba senkonzweni yesikhathi sonke usakhula kungakunceda njani kusasa?

16 UJehova ufuna uthokoze empilweni njalo uthole ‘ukuphila okuyikuphila okuqotho.’ (Bala u-1 Thimothi 6:18, 19.) Ukuba senkonzweni yesikhathi sonke kukunika ithuba lokusebenza labafowethu labodadewethu abenza umsebenzi ofananayo futhi kuyakunceda ukuthi uthuthuke ekukhonzeni. Abanye bathi ukuba senkonzweni yesikhathi sonke besakhula kubafundise izinto ezinengi ezibancede kakhulu sebetshadile. Abanye bakhona balokhu besenkonzweni le ndawonye labomkabo.Rom. 16:3, 4.

17, 18. Kuyini okufanele ukwenze nxa uhlela ozakwenza empilweni?

17 IHubo 20:4 lithi: “Sengathi [uJehova] angakupha isifiso senhliziyo yakho enze izimiso zakho zonke ziphumelele.” Kunengi uJehova akwenzayo kulezinsuku zokucina. Ngakho nxa uhlela ofuna ukukwenza empilweni hlolisisa ukuthi ungancedisa ngaphi. UJehova uzathokoza kakhulu nxa ungakhetha kuhle.

18 Ukuba senkonzweni yesikhathi sonke kuzakwenza usuthiseke futhi udumise uJehova. Ngakho “zithokozise kuJehova yena uzakupha izifiso zenhliziyo yakho.”Hubo. 37:4.

^ indima 7 Isikolo lesi sesibizwa ngokuthi yiSikolo Sabavangeli BoMbuso.