Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

INqabayokulinda—Efundwayo  |  April 2017

Kuyini Okuzasuswa Lapho UMbuso KaNkulunkulu Ufika?

Kuyini Okuzasuswa Lapho UMbuso KaNkulunkulu Ufika?

“Umhlaba lezinkanuko zawo kuyadlula, kodwa umuntu owenza intando kaNkulunkulu uphila kuze kube nininini.”1 JOH. 2:17.

IZINGOMA: 55, 24

1, 2. (a) Umhlaba lo ufanana njani lesibotshwa esigwetshelwe ukufa? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Abantu lezingilosi bazakuzwa njani nxa ububi sebususiwe emhlabeni?

AKE UBONE ngelihlo lengqondo indoda eyisigebengu esesabekayo iqhutshwa ngabalindi bejele ngapha beyihoza besithi: “Nansi isidumbu esihambayo!” Kanti batshoni njengoba indoda le ikhanya iziphilele futhi iqine saka? Okwenza batsho njalo yikuthi igwetshelwe ukufa njalo bayisa lapho ezabulawelwa khona. Kubo kufana lokuthi isifile. *

2 Umumo okhona lamuhla singawufanisa lendoda le esisiyabulawa ngoba sekuseduze kakhulu ukuthi uphele. IBhayibhili lithi: “Umhlaba lezinkanuko zawo kuyadlula.” (1 Joh. 2:17) Lokhu kuzakwenzakala loba sekutheni. Kodwa kulomehluko omkhulu phakathi kokuphela komumo lo lokubulawa kwesibotshwa esikhulume ngaso. Phela abanye bangacabanga ukuthi isigwebo sokubulawa esinikwe isigebenga lesi asifanelanga, besebeqala ukutshengisela belethemba lokuthi  lesosigwebo singantshintshwa. Kodwa lokho okuzakwenziwa nguJehova emhlabeni lo kuyabe kuqondile ngoba ungumahluleli olungileyo. (Dute. 32:4) Nxa esekwenzile lokhu bonke abantu abalungileyo lezingilosi ezithembekileyo bazavuma ukuthi wenze okuyikho sibili. Kuzakuba lentokozo enkulu.

3. Yiziphi izinto ezine esizaxoxa ngazo ezizasuswa nguMbuso kaNkulunkulu?

3 Kodwa litshoni iBhayibhili nxa lisithi “umhlaba lezinkanuko zawo kuyadlula?” Litsho ukuthi zonke izinto ezimbi ezikhona emhlabeni lo lamuhla zizatshabalaliswa. Lezi zindaba ezinhle sibili futhi ziyingxenye ‘yevangeli loMbuso.’ (Mat. 24:14) Ake sixoxeni ngezinto ezine ezizasuswa lapho uMbuso kaNkulunkulu ufika. Izinto lezi zigoqela abantu ababi, izinhlanganiso ezikhohlakeleyo, okubi okwenzakalayo kanye lezimo ezimbi ezikhona. Sizabona lokuthi izinto lezi zisiphatha njani, ukuthi uJehova uzakwenzani ngazo kanye lokuthi uzalethani esikhundleni sazo.

ABANTU ABABI

4. Izinto ezenziwa ngabantu ababi zisiphatha njani?

4 Kusiphatha njani okwenziwa ngabantu ababi? Umphostoli uPhawuli wathi ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima. Ngemva kwalokho waqhubeka wathi: “Abantu ababi labakhohlisi bazakonakala ngokudlulisileyo.” (2 Tim. 3:1-5, 13) Uyakubona yini lokhu kusenzakala? Phose sonke siyake sithwaliswe nzima ngabantu abalodlakela, abalenzondo kanye lezigebenga. Abanye benza ububi lobu egcekeni ikanti abanye ngabakhohlisi abenza angani bafuna ukunceda abantu bona bengamaqili. Lanxa ungakaze uhlangane lakho lokhu ukuzwa loba ukubona isihluku abasenzayo kuzwisa ubuhlungu. Kuyadanisa lokubabona behlukuluza abantwana, abantu asebekhulile lalabo abangelamandla okuzivikela. Abantu laba benza angani zinyamazana njalo balomoya wobudimoni. (Jak. 3:15) Lanxa kulobubi obungaka okusithokozisayo yikuthi iBhayibhili lisinika ithemba.

5. (a) Yiliphi ithuba abantu ababi abalalo khathesi? (b) Bazakwenziwani abantu abangafuni ukuntshintsha?

5 UJehova uzabenzani abantu ababi? Khathesi uJehova unike abantu ababi ithuba lokuthi bantshintshe. (Isaya. 55:7) Yikho nxa bangazimisela ukuntshintsha bazasinda lapho umumo lo utshabalaliswa. Kodwa kuzakwenzakalani kulabo abangafuniyo ukuntshintsha lalabo abazaqhubeka besekela umumo lo kuze kufike ukuhlupheka okukhulu? Bazayifunda ivaliwe ngoba ngalesosikhathi uJehova uzasusa bonke abenza okubi. (Bala iHubo 37:10.) Lamuhla abantu abanengi bayafihla okubi abakwenzayo ukuze bangatholi isijeziso. Yikho bangacabanga ukuthi isijeziso sokususwa kwababi kasisoze sibehlele. (Jobe. 21:7, 9) Kodwa iBhayibhili lithi: “Amehlo [kaNkulunkulu] aphezu kwezindlela zabantu; ubona zonke izinyathelo zabo. Akulandawo emnyama njani lathunzi elisithe njani, lapho abenzi bobubi abangacatsha khona.” (Jobe. 34:21, 22) Kakho umuntu ongacatshela uJehova loba amqile ngoba uyakubona konke okwenzakalayo. Ngemva kwe-Amagedoni awusoze uphinde ubabone abantu abenza okubi, kuyabe sekuphelile ngabo!Hubo. 37:12-15.

6. Ngobani abazasala emhlabeni omutsha njalo kungani kuthokozisa lokhu?

 6 Ngobani abazasala nxa ababi sebebhujisiwe? UJehova uthi: “Abathobekileyo bazakudla ilifa lelizwe bakholise ukuthula okukhulu.” Uphinda athi: “Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.” (Hubo. 37:11, 29) Abathobekileyo okukhulunywa ngabo lapha yilabo abavuma ukufundiswa lokuqondiswa nguJehova uNkulunkulu ikanti abalungileyo ngabazimisele ukwenza intando yakhe. Lamuhla abantu abenza okubi banengi kakhulu ukwedlula abalungileyo. Kodwa emhlabeni omutsha esiwulindeleyo kuzabe kulabantu abathobekileyo labalungileyo kuphela. Yibo abazakwenza umhlaba lo ube lipharadayisi.

INHLANGANISO EZIKHONA LAMUHLA

7. Kusiphatha njani okwenziwa zinhlanganiso ezikhona lamuhla?

7 Kusiphatha njani okwenziwa zinhlanganiso ezikhona lamuhla? Okunengi okubi okwenzakala emhlabeni lo kudalwa zinhlanganiso ezikhohlakeleyo ezikhona. Ngokwesibonelo amasonto akhohlisa izigidi zabantu ngezindlela ezinengi. Afundisa amanga ngoNkulunkulu, enza abantu bangalithembi iBhayibhili njalo abatshela amanga ngekusasa labo kanye lomhlaba. Ohulumende labo babangela izimpi, ukulwisana kwemihlobo, bahlukuluza abayanga njalo balobuqili kanye lobandlululo. Kanti njalo amankampani angcolisa umkhathi, adala umonakalo omkhulu emhlabeni njalo adlelezela abantu ukuze kunothe abanikazi bawo ngapha abanengi bedubeka. Kusegcekeni ukuthi inhlanganiso ezikhona namuhla zibangela inhlupho ebantwini.

8. IBhayibhili lithi kuyini okuzakwenzakala kuzo zonke inhlanganiso ezikhona lamuhla?

8 UJehova uzazenzani inhlanganiso lezi? Ukuhlupheka okukhulu kuzaqalisa ngesikhathi abezombusazwe behlasela iBhabhiloni Enkulu, okutsho wonke amasonto amanga agcwele emhlabeni. (Isam. 17:1, 2, 16; 18:1-4) Amasonto la azabhujiswa angaphindi abe khona. Kodwa kuthiwani ngezinye inhlanganiso ezikhona? IBhayibhili lifanisa inhlanganiso lezi lezintaba kanye lezihlenge futhi zikhanya ziphumelela kakhulu lamuhla. (Bala uSambulo 6:14.) Loba kunjalo liphinde litshengise ukuthi uNkulunkulu uzatshabalalisa bonke ohulumende kanye lazo zonke inhlanganiso ezikhona lamuhla. Ngalesosikhathi ukuhlupheka okukhulu kuzabe sekufike komlindi uyacina. (Jer. 25:31-33) Ngemva kwalokho kuzabe kungasela leyodwa inhlanganiso ekhohlakeleyo.

9. Kuyini okwenza sibe leqiniso lokuthi kuzakuba lokuhleleka emhlabeni omutsha?

9 UJehova uzalethani esikhundleni sazo? IBhayibhili lithi: “Silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha, ikhaya lokulunga.” (2 Phet. 3:13) UJehova uzasusa izulu elidala okutsho ohulumende abakhona lamuhla kanye lomhlaba omdala okutsho abantu abasekela ohulumende laba. Ngemva kwalokho uzaletha “izulu elitsha lomhlaba omutsha.” Amazwi la atshengisa ukuthi kuzakuba lohulumende omutsha kanye labantu abalungileyo abazabuswa ngulowo hulumende. Ngalesosikhathi kuzakuba lokuhleleka okumangalisayo emhlabeni omutsha ngoba uJesu uKhristu  iNkosi yalowoMbuso uzabe elingisela uyise ngokugcweleyo. (1 Khor. 14:33) Kanti njalo kuzakhethwa amadoda azabe ekhokhela abantu bakaNkulunkulu eqondiswa nguKhristu labangu-144 000. (Hubo. 45:16) Siyabona-ke ukuthi zonke inhlanganiso ezikhona lamuhla zizasuswa kungene inhlanganiso eyodwa elokumanyana futhi engeke iqile abantu.

UBUBI OBENZAKALAYO

10. Banjani abantu emphakathini ohlala kuwo njalo abakwenzayo kukuthinta njani wena lemuli yakho?

10 Izinto ezimbi ezenzakalayo zisiphatha njani? Siphila emhlabeni ogcwele ububi. Ezindaweni ezinengi abantu abaziphathanga, abathembekanga futhi bathanda udlakela. Abazali bathwele nzima ngoba kumele bavikele abantwababo ezintweni ezimbi ezigcwele emhlabeni lo. Ezokuzilibazisa ezikhona lamuhla zenza abantu bacabange ukuthi okubi kuhle kanye lokuthi beyise imithetho kaJehova. (Isaya. 5:20) Kodwa amaKhristu eqiniso azimisele ukuhlala eqotho kuJehova lanxa ephila phakathi kwabantu abangayihloniphiyo imithetho yakhe.

11. Ukubhujiswa kwababi eSodoma leGomora kusitshengisani?

11 UJehova uzakwenzani ngobubi lobu obukhona? Khumbula ukuthi wenzani ngobubi obabugcwele eSodoma leGomora. (Bala u-2 Phetro 2:6-8.) ULothi lemuli yakhe babehlala phakathi kwabantu laba futhi babehlutshwa yizenzo zabo ezimbi ababezibona lababezizwa. UJehova wababhubhisa abantu beSodoma leGomora futhi iBhayibhili lithi ngokwenza njalo wayebeka ‘isibonelo salokho okuzakwenzakala.’ Yikho kasithandabuzi ukuthi uJehova uzabuqeda bonke ububi obukhona ngoba wake wakwenza lokhu endulo.

12. Yiwuphi umsebenzi okhangelele ukuwenza emhlabeni omutsha?

12 UJehova uzalethani nxa esesuse okubi okwenzakalayo? Kunengi okuhle futhi okuthokozisayo esizakwenza emhlabeni omutsha. Ngokwesibonelo sizakholisa umsebenzi wokuntshintsha umhlaba lo ube lipharadayisi lowokwakha izindlu zethu lezezihlobo zethu. Okunye okuzasithokozisa yikuhlangabeza abantu abazavuswa lokubafundisa izindlela zikaJehova kanye lokubatshela ngezinto ezinhle asenzele zona. (Isaya. 65:21, 22; ImiSeb. 24:15) Kusegcekeni ukuthi esizakwenza emhlabeni omutsha kuzasenza sithokoze njalo sidumise uJehova.

IZIMO EZIMBI EZIKHONA

13. Ukuhlamuka kukaSathane kanye lo-Adamu lo-Eva kubangeleni emhlabeni?

13 Zisiphatha njani izimo ezimbi ezikhona? Abantu ababi, inhlanganiso ezikhona namuhla kanye lobubi obenziwa ngabantu kwenza impilo ibe nzima. Phose sonke sithwele nzima ngenxa yobuyanga, ukubandlululwa, imikhuhlane, ukufelwa kanye lezimpi. Konke lokhu kwabangelwa nguSathane kanye lo-Adamu lo-Eva ngesikhathi behlamukela uJehova. Yikho lathi namuhla sithwele nzima ngenxa yokuhlamuka kwabo.

14. UJehova uzakwenzani ngezimo ezimbi ezikhona? Nika isibonelo.

14 UJehova uzakwenzani ngezimo ezimbi ezikhona? Ngokwesibonelo uthembisa ukuthi uzaqeda izimpi zingaphindi zibe khona. (Bala iHubo 46:8, 9.) Uzasusa ukugula.  (Isaya. 33:24) Uzakuginya kokuphela ukufa. (Isaya. 25:8) Uzaqeda ubuyanga. (Hubo. 72:12-16) Uzakhipha lezinye futhi izimo ezenza ukuthi ukuphila kube nzima lamuhla. Kanti njalo uzasusa uSathane lamadimoni akhe futhi ngeke baphinde badukise abantu.Efe. 2:2.

Ake ucabange ukuthi umhlaba uzabe usunjani nxa kungasekho ukugula, ukufa lezimpi (Khangela indima 15)

15. Yiziphi izinto eziyabe zingasekho ngemva kwe-Amagedoni?

15 Ake ucabange ukuthi umhlaba uzabe usunjani nxa sekungasekho ukugula, ukufa loba izimpi. Ngalesosikhathi ziyabe zingasekho izikhali zokulwa impi, amasotsha kanye lezindawo zokukhumbula amaqhawe. Ziyabe zingasekho izibhedlela, amadokotela, amanesi, amamotsha, inhlanganiso zokungcwaba lezindawo zokungcwabela abantu. Njengoba ubugebenga buyabe bungasekho ngeke kube lamapholisa, inkampani zabomantshingelane mhlawumbe lamakhiye ezindlu siyabe singasawadingi! Zonke izinto ezihlupha abantu lamuhla ziyabe zingasekho.

16, 17. (a) Abazasinda empini ye-Amagedoni bazakuzwa njani nxa ububi bungasekho? Nika umzekeliso. (b) Kuyini okumele uzimisele ukukwenza ukuze usinde nxa umhlaba lo ubhujiswa?

16 Impilo izabe isinjani nxa konke okusihluphayo sekukhitshiwe? Ngeke senelise ukubuchaza ubuhle esizabubona emhlabeni omutsha ngoba sekulesikhathi eside ububi bubhahile emhlabeni. Singakufanisa labantu abahlala eduze lesititshi sesitimela, bacina bengasawuzwa umsindo okhona ngenxa yokujayela. Kunjalo langabantu abahlala phansi kwendawo okulahlelwa kuyo izibi, labo bacina bengasawuzwa umnuko okhona. Lathi ngenxa yokujayela singacina singasaluboni uhlupho ngezimo lezi ezikhona. Kodwa nxa uJehova angasusa bonke ububi abantu abalungileyo bazaphumula!

17 Kuzahamba njani nxa ukukhathazeka konke kungasekho? IHubo 37:11 litshengisa ukuthi ngalesosikhathi abantu ‘bazakholisa ukuthula okukhulu.’ Lokhu kuyasithokozisa ngoba yikho kanye uJehova afuna ukusenzela khona. Ngamunye wethu kumele azimisele ukuhlala eseduze loJehova uNkulunkulu lenhlanganiso yakhe njengoba siphila kulezinsuku zokucina. Ngakho ligagadlele ithemba olalo, ucabangisise ngalo sonke isikhathi njalo utshele abanye ngalo. (1 Tim. 4:15, 16; 1 Phet. 3:15) Nxa ungenza njalo uzasinda lapho uNkulunkulu esebhubhisa bonke abenza okubi futhi uzaphila kuze kube nini lanini.

^ indima 1 Lokhu kwakusenziwa kudala emajele kwezinye izingxenye ze-United States.