“Uba iNdodana ilikhulula, lizakhululeka ngempela.”​—JOH. 8:36.

IZINGOMA: 54, 36

1, 2. (a) Kuyini okutshengisa ukuthi abantu bayifuna ngabomvu inkululeko? (b) Izindlela ezisetshenziswa ngabantu ukuze bathole inkululeko zilempumela bani?

KULEZINSUKU indaba yokuthola inkululeko, amalungelo kanye lokuphathwa ngendlela efananayo isematheni. Ezindaweni ezinengi abantu bathwele nzima ngenxa yokuhlukuluzwa, ubandlululo lobuyanga futhi bayakufuna ukukhululeka ezintweni lezi. Abanye balwela ukuthola inkululeko yokukhuluma, eyokuzikhethela kanye leyokuzibusa. Yonke indawo abantu bafisa ukuzenzela abakufunayo loba ukuziphilela kungelamuntu obatshela okokwenza.

2 Zinengi izindlela abantu abazama ukuzisebenzisa ukuze bathole inkululeko. Ngokwesibonelo kwezombusazwe abantu bavusa izingxabano, batshaye itoyitoyi betshengisela ikanti kwezinye izindawo kuba lemvukela. Okudanisayo yikuthi kabayitholi inkululeko abayifunayo kodwa bacina bebulalana bodwa futhi bedala umonakalo. Abakwenzayo kugcwalisa amazwi akhulunywa yiNkosi uSolomoni athi: “Umuntu ubuse umuntu kwaba yikulimala kwakhe.”​—UmTshu. 8:9, NW.

3. Kuyini okungasinceda ukuthi sithole intokozo lokusuthiseka?

 3 Umfundi uJakhobe wachaza okuthile okungasenza sisuthiseke njalo sihlale sithokoza. Wabhala wathi: “Umuntu owukhangela ngenjongo umthetho opheleleyo oletha ukukhululeka, njalo aqhubeke esenza lokhu . . . uzabusiswa kulokho akwenzayo.” (Jak. 1:25) UJehova nguye owasinika umthetho opheleleyo ngoba uyazazi izinto ezingasenza sisuthiseke njalo sihlale sithokoza. Wathi edala u-Adamu lo-Eva wabanika zonke izinto ababezidinga okugoqela lenkululeko yeqiniso. Lokhu kwakuzabasiza ukuthi bakholise impilo.

ABANTU BABELENKULULEKO YEQINISO

4. Yayinjani impilo ka-Adamu lo-Eva? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

4 Nxa sibala isahluko sokuqala lesesibili ebhukwini likaGenesisi siyakubona ukuthi u-Adamu lo-Eva babelenkululeko efiswa ngabantu abanengi lamuhla. Babeziphilela impilo emnandi, bevikelekile futhi kungelamuntu obahlukuluzayo. Kanti njalo babengelazo izinhlupho ezigoqela ukuswela ukudla, imisebenzi, ukugula kanye lokufa. (Gen. 1:27-29; 2:8, 9, 15) Kodwa ukuba lezinto lezi kwakusitsho ukuthi sebelenkululeko yokuzenzela abakufunayo yini? Ake siyihlole indaba sibone.

5. Kuyini okudingakalayo ukuze abantu basebenzise kuhle inkululeko abalayo?

5 Abantu abanengi bacabanga ukuthi ukuba lenkululeko kutsho ukuthi sesilemvumo yokwenza loba yini esiyifunayo kungelani lempumela engabakhona. Elinye ibhuku okuthiwa yi-World Book Encyclopedia lithi: “Nxa kuthiwa umuntu ukhululekile uyabe esenelisa ukuzenzela izinqumo kanye lokuzigcwalisa.” Kodwa liqhubeka lisithi: “Ngokomthetho kuthiwa abantu bakhululekile nxa uhulumende engabafakelanga imingcele loba imithetho ebacindezelayo kumbe enza ukuthi baphile nzima.” Okutshiwo libhuku leli kutshengisa ukuthi ikhona imingcele loba imithetho edingakalayo ukuze abantu basebenzise kuhle inkululeko abalayo. Kodwa umbuzo osalayo ngowokuthi: “Ngubani olelungelo lokufakela abantu imingcele loba imithetho okufanele bayilandele?”

6. (a) Kungani kunguJehova kuphela olenkululeko egcweleyo? (b) Ezinye izidalwa zilenkululeko engakanani futhi kungani kunjalo?

6 Nxa sikhuluma ngenkululeko akumelanga sikhohlwe ukuthi uJehova uNkulunkulu nguye yedwa olenkululeko egcweleyo futhi engelamingcele. Lokhu kungenxa yokuthi unguMdali wezinto zonke njalo ungoPhezukonke ezulwini lasemhlabeni. (1 Tim. 1:17; Isam. 4:11) Khumbula lokho okwatshiwo yiNkosi uDavida ngesikhathi ichaza ubukhosi kanye lokuphakama kukaJehova. (Bala u-1 ImiLando 29:11, 12.) Ezinye izidalwa ezisezulwini lasemhlabeni azifanani loJehova ngoba inkululeko yazo ilemingcele. Loba ngubani kumele akwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu ulelungelo eligcweleyo lokutsho ukuthi yiphi imithetho loba imingcele elungileyo, efaneleyo njalo ezasiza abantu. Kusukela ekuqaleni uJehova wafaka imingcele okufanele abantu bayihloniphe.

7. Yiphi eminye imithetho uJehova ayifaka ebantwini ebenza bakholise impilo?

7 Lanxa u-Adamu lo-Eva babelenkululeko yokwenza izinto ezitshiyeneyo, yayikhona imingcele loba imithetho okwakumele bayilandele. Eminye yakhona yayingokwemvelo futhi uJehova wayifaka kubo ngesikhathi ebadala. Ngokwesibonelo, babekwazi ukuthi kumele baphefumule, badle, balale benze lezinye izinto ukuze baqhubeke bephila. Kambe babengakhala ngokuthi ukwenza izinto lezi kwakubacindezela yini? Hatshi. UJehova wayekwazi ukuthi ukwenza izinto lezi nsuku zonke kwakuzabenza basuthiseke njalo bakholise impilo. (Hubo. 104:14, 15; UmTshu. 3:12, 13) Ngubani phakathi kwethu ongakuthandiyo ukuhogela  umoya omnandi, ukudla ukudla akuthandayo kanye lokulala ubuthongo obumnandi ukuze aphumule? Sonke sizenza ngenhliziyo emhlophe izinto lezi futhi sileqiniso lokuthi u-Adamu lo-Eva labo babekukholisa lokhu.

8. Yiwuphi umlayo uNkulunkulu awunika abazali bethu bokuqala futhi wayehloseni?

8 UJehova watshela u-Adamu lo-Eva ukuthi babe labantwana futhi banakekele umhlaba. (Gen. 1:28) Umlayo lo wawuzabathathela inkululeko ababelayo yini? Ngitsho lakancane. Wawubanika ithuba lokuthi bagcwalise injongo kaNkulunkulu yokwenza umhlaba wonke ube lipharadayisi elizahlala abantu abapheleleyo kuze kube phakade. (Isaya. 45:18) Lamuhla umuntu uyabe engephuli umthetho kaJehova nxa ekhetha ukungatshadi loba ukutshada abe esehlala engelabantwana. Kodwa esikunanzelelayo yikuthi abantu abanengi bayatshada futhi babe labantwana lanxa lokhu kuletha ubunzima obuthile. (1 Khor. 7:36-38) Kungani kunjalo? Kungenxa yokuthi ukuba lemuli lokukhulisa abantwana kwenza abantu bathokoze njalo basuthiseke. (Hubo. 127:3) Ngakho ukuhlala ndawonye lokuba labantwana kwakuzakwenza u-Adamu lo-Eva bahlale bethokoza kuze kube nini lanini.

YAPHELA NJANI INKULULEKO YEQINISO?

9. Umlayo okuGenesisi 2:17 wawubacindezela yini abantu?

9 UJehova waphinda wanika u-Adamu lo-Eva omunye umlayo futhi wakucacisa ukuthi ukuwephula kwakuzabalethela impumela ebuhlungu. Wabatshela wathi: “Ungadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi, ungaze usidle uzakufa ngempela.” (Gen. 2:17) Kambe singathi umlayo lo wawubacindezela yini? Hatshi. Umlayo kaJehova awuzange uthathele u-Adamu lo-Eva inkululeko ababelayo. Ingcitshi ezinengi ezihlola iBhayibhili ziyakuvuma ukuthi umlayo lo wawufanele futhi wawulengqondo. Ngokwesibonelo enye ingcitshi ithi: “Umlayo kaNkulunkulu [okuGenesisi 2:16, 17] utshengisa ukuthi nguNkulunkulu kuphela okwaziyo okuhle . . . okubalungeleyo abantu njalo nguye kuphela okwaziyo okubi . . . okungabalimaza. Ngakho ukuze izinto zibahambele kuhle abantu kumele bamthembe uNkulunkulu njalo bamlalele. Nxa bangayekela ukumlalela kuyabe sekumele bazikhethele bona ukuthi yikuphi okuhle . . . lokubi.” Kodwa iqiniso elikhona yikuthi lokhu kungumthwalo omkhulu kakhulu umuntu angeke awuthwale.

Isinqumo esenziwa ngu-Adamu lo-Eva saletha impumela ebuhlungu (Khangela izindima 9-12)

10. Yiwuphi umehluko okhona phakathi kokuba lenkululeko yokuzikhethela lelungelo lokutsho ukuthi yikuphi okuhle lokubi?

10 Abantu abanengi lamuhla bathi umlayo kaJehova wathathela u-Adamu inkululeko yokuthi azenzele akufunayo. Abantu laba abakuzwisisi ukuthi ukuba lenkululeko yokuzikhethela kutshiyene lokuba lelungelo lokutsho ukuthi yikuphi okuhle lokubi. U-Adamu lo-Eva babelenkululeko yokuzikhethela ukuthi bayafuna yini ukulalela uNkulunkulu loba hatshi. Kodwa uJehova nguye kuphela olelungelo lokutsho ukuthi yikuphi okuhle loba okubi. Ilungelo leli lalimelwa ‘yisihlahla sokwazi okuhle lokubi’ esasisensimini yase-Edeni. (Gen. 2:9) Kumele sikhumbule ukuthi kasenelisi ukwazi ukuthi izinqumo zethu zizakuba lempumela enjani futhi kasingeke senze ukuthi esikukhethileyo kuphume ngendlela esifisa ngayo. Kujayelekile ukubona abanye abantu sebephakathi kobunzima kumbe bewela engozini ngenxa yezinqumo abazenzileyo lanxa ekuqaliseni bebecabanga ukuthi abakukhethayo kuzaba lempumela emihle. (Zaga. 14:12) Lokhu kutshengisa ukuthi abantu kabalayo inhlakanipho enjengekaNkulunkulu. Ngakho lapho uJehova enika u-Adamu lo-Eva umlayo lo wayebafundisa indlela yokusebenzisa inkululeko  yabo. Abazali bethu bokuqala bakwamukela njani lokho?

11, 12. Isinqumo esenziwa ngu-Adamu lo-Eva saba lempumela bani? Nika umzekeliso.

11 Abazali bethu bokuqala bavuma ukuyengwa nguSathane bephula umlayo ababewunikwe nguNkulunkulu. USathane watshela u-Eva wathi: “Amehlo enu azavuleka, beselisiba njengoNkulunkulu, lazi okuhle lokubi,” amazwi la amthatha umoya u-Eva. (Gen. 3:5) Kodwa kuyadanisa ukuthi ukulalela uSathane akuzange kubenze babe lenkululeko ethe xaxa. Ikanti lezinto ayebatshele zona azizange zenzakale. Ngesikhatshana nje kwathi dlwe, babona ukuthi ukungalaleli umlayo kaJehova lokwenza abakucabangayo kwasekubathele ebunzimeni. (Gen. 3:16-19) Kungani kwaba njalo? Impendulo yikuthi uJehova wayengabanikanga ilungelo lokuzikhethela ukuthi yikuphi okuhle loba okubi.​—Bala iZaga 20:24 loJeremiya 10:23.

12 Lokhu singakufanisa lokumele kwenziwe ngumtshayeli wendizamtshina. Kuqakathekile ukuthi alandele izindlela ezasungulwa ngabaqondisa ukuphapha kwezindizamtshina ukuze ayefika lapho aya khona. Kulezinsuku izindizamtshina sezilemitshina esiza umtshayeli ukuthi angalahleki njalo enelise ukukhulumisana labantu ababona ngokuqondiswa kwendizamtshina nxa isuka endaweni ethile isiya kweyinye. Imilayezo ayinikwa ngabantu laba iyamsiza ukuthi ayefika lapho aya khona. Kodwa nxa umtshayeli angakhetha ukwenza okwekhanda lakhe njalo aqonde lapho afuna khona kuba lengozi enkulu. U-Adamu lo-Eva labo singabafanisa lomtshayeli onjalo, batshiya umlayo ababewuphiwe nguJehova bazenzela abakufunayo. Lokhu kwadala umonakalo omkhulu kakhulu ngoba kwaletha isono lokufa ebantwini bonke. (Rom. 5:12) Ukufuna ukuzibusa kwenza u-Adamu lo-Eva balahlekelwa yinkululeko yeqiniso ababeyiphiwe.

UNGAYITHOLA NJANI INKULULEKO YEQINISO?

13, 14. Singayithola njani inkululeko yeqiniso?

13 Abanye bacabanga ukuthi ukuba lenkululeko yokwenza loba yini abayifunayo kungenza impilo ibemnandi. Kuhle sibili ukuphiwa inkululeko kodwa nxa kungelamingcele akulalutho  olungalunga emhlabeni. Akucabange ukuthi umhlaba lo ubuzakuba njani aluba kungelamithetho eqondisa abantu. Elinye ibhuku okuthiwa yi-World Book Encyclopedia libika ukuthi imithetho ekhona ibumba imingcele efaneleyo njalo yenza abantu basebenzise kuhle inkululeko abalayo. Lamuhla minengi kakhulu imithetho ekhona futhi lokhu kwenza kudingakale amagqwetha kanye labahluli abanengi ukuze bayichasisele abantu njalo babone lokuthi iyalandelwa.

14 UJesu wakhuluma ngendlela elula engasisiza ukuthi sithole inkululeko yeqiniso. Wathi: “Uma libambelela emfundisweni yami lingabafundi bami ngempela. Ngakho lizalazi iqiniso, njalo iqiniso lizalikhulula.” (Joh. 8:31, 32) Amazwi kaJesu atshengisa ukuthi kulezinto ezimbili okumele sizenze ukuze sithole inkululeko yeqiniso. Okokuqala kumele silamukele iqiniso ayelifundisa. Okwesibili kumele sibe ngabalandeli bakhe. Ukuba lenkululeko enjalo kuzasinceda ngani? UJesu waqhubeka wathi: “Wonke owenza isono uyisigqili sesono. . . . Uba iNdodana ilikhulula lizakhululeka ngempela.”​—Joh. 8:34, 36.

15. Kuyini okungasenza sithole inkululeko yeqiniso?

15 Inkululeko esayithenjiswa nguJesu itshiyene kakhulu kulaleyo ethenjiswa ngabezombusazwe futhi ekhalelwa ngabantu abanengi lamuhla. Khumbula ukuthi uJesu wathi: “Uba iNdodana ilikhulula lizakhululeka ngempela.” Yiphi inkululeko ayekhuluma ngayo? Wayesitsho ukukhululwa ebugqilini besono esilokhu sihlukuluza abantu kuze kube lamuhla. Kubuhlungu kakhulu ukuba lesono, kwenza sikhangwe yizinto ezimbi, siwele ebubini njalo sehluleke ukwenza okulungileyo. Lokhu kutshengisa ukuthi abantu bayizigqili zesono. Kanti njalo isono lesi yiso esibangela ukukhathazeka, ubuhlungu, ukuhlupheka kanye lokufa. (Rom. 6:23) Umphostoli uPhawuli laye wakubona ukuthi isono siletha ubuhlungu kanye lokukhathazeka. (Bala uRoma 7:21-25.) Ukukhitshwa kwesono ebantwini yikho kuphela okungabenza bathole inkululeko yeqiniso eyalahlwa ngu-Adamu lo-Eva.

16. Kuyini okuzasenza sikhululeke ngokupheleleyo?

16 Amazwi kaJesu athi “uma libambelela emfundisweni yami” atshengisa ukuthi kulezinto akhangelele ukuthi sizenze ukuze asikhulule ebugqilini besono. Ngesikhathi sizinikela satshengisa ukuthi sesizidelile futhi sesizimisele ukulandela izimfundiso zikaKhristu. (Mat. 16:24, NW) Ngesikhathi esizayo sizathola inkululeko yeqiniso ngoba inhlawulo iyabe isisebenza ngokugcweleyo kithi.

17. (a) Kuyini okungasenza siphile impilo elenjongo futhi sisuthiseke? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

17 Ukulalela izimfundiso zikaJesu kungasisiza ukuthi sisuthiseke njalo siphile impilo elenjongo. Nxa singakwenza lokhu, ekucineni sizakhululwa ngokupheleleyo ebugqilini besono lokufa. (Bala uRoma 8:1, 2, 20, 21.) Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngokuthi singayisebenzisa njani inkululeko esilayo ukuze sidumise uJehova uNkulunkulu wethu.