UNkulunkulu ufuna ube ngumngane wakhe. Wake wacabanga ngokuthi ungaba ngumngane womuntu omkhulu kulabo bonke emhlabeni? UAbrahamu, owaphila kudala wabizwa ngokuthi ngumngane kaNkulunkulu. (UJakobe 2:​23) Kulabanye okukhulunywa ngabo eBhayibhilini abajabulela ukuba ngabangane bakaNkulunkulu njalo bathola izibusiso ezinengi. Lamuhla, abantu kuzo zonke izingxenye zomhlaba baye baba ngabangane bakaNkulunkulu. Lawe ungaba ngumngane kaNkulunkulu.

Ukuba ngumngane kaNkulunkulu kungcono kulokuba ngumngane wanoma yimuphi umuntu. UNkulunkulu kabadanisi abangane bakhe abathembekileyo. (IHubo 18:25) Ukuba ngumngane kaNkulunkulu kungcono kulokuba lenotho. Umuntu onothileyo nxa esefile, imali yakhe idliwa ngabanye, kodwa labo abalobungane loNkulunkulu balegugu elingeke lithathwe ngomunye umuntu.​—UMathewu 6:19.

Abanye abantu bengazama ukukwalisa ukufunda ngoNkulunkulu. Abangane lezihlobo zakho labo bengakwenza lokhu. (UMathewu 10:​36, 37) Nxa abanye bengakuhleka noma bakwethusele, zibuze, ‘Ngubani engifuna ukumthokozisa​—abantu kumbe uNkulunkulu?’ Akucabange: Nxa umuntu engathi yekela ukudla ubungamlalela yini? Ngeke! Udinga ukudla ukuze uphile. Kodwa uNkulunkulu engenza uthole impilo engapheliyo. Ngakho ungavumeli muntu akwekelise ukufunda ngokuthi ungaba kanjani ngumngane kaNkulunkulu.​—UJohane 17:3.