IPharadayisi kalisoze lifanane lomhlaba lo esiphila kuwo. UNkulunkulu wayengafuni umhlaba ugcwale inkathazo, usizi, ubuhlungu lokuhlupheka. Esikhathini esizayo uNkulunkulu uzakwenza umhlaba ube yipharadayisi. Kuzakuba njani ePharadayisi? Ake sibone ukuthi iBhayibhili lithini:

Kuzakuba labantu abalungileyo. Abangane bakaNkulunkulu bazahlala ePharadayisi. Bazakwenzelana izinto ezinhle. Bazaphila ngezindlela zikaNkulunkulu ezilungileyo.​—IZaga 2:21.

Kuzakuba lenala. Kakusoze kube lendlala ePharadayisi. IBhayibhili lithi: “Akuthi amabele [ukudla] ande elizweni lonke.”​—IHubo 72:16.

Kuzakwakhiwa izindlu ezinhle kube lomsebenzi othokozisayo. EPharadayisi elisemhlabeni imuli ngayinye izakuba lendlu yayo. Wonke umuntu uzakwenza umsebenzi oletha intokozo.​—UIsaya 65:​21-23.

 Kuzakuba lokuthula emhlabeni wonke. Abantu abasayi kulwa noma bafele empini. Ilizwi likaNkulunkulu lithi: “[UNkulunkulu] uyathulisa izimpi.”​—IHubo 46:​8, 9.

Kuzakuba lempilakahle. IBhayibhili liyathembisa: “Kakulamuntu ohlala khona [ePharadayisi] ozakuthi: Mina ngiyagula.” (UIsaya 33:​24, The Holy Bible in Ndebele) Akusoze kube labagogekileyo, iziphofu, izacuthe kumbe izimungulu.​—UIsaya 35:​5, 6.

Ubuhlungu, usizi lokufa kuzaphela. Ilizwi likaNkulunkulu lithi: “Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.”​—ISambulo 21:4.

Abantu ababi bayabe bengasekho. UJehova uyathembisa: “Kodwa izigangi zizasuswa elizweni, labangathembekanga bazakhutswa kulo.”​—IZaga 2:22.

Abantu bazabe sebethandana njalo behloniphana. Ububi, ukuncindezelwa, ubuhwaba lokuzondana kuyabe kungasekho. Kuyabe sekulokubambana phakathi kwabantu njalo bazaphila ngendlela yokulunga kaNkulunkulu.​—UIsaya 26:9.