ULUNGISELELA ukuya enkonzweni ekuseni mhla ungayanga emsebenzini. Uyadonda okwesikhatshana ngoba uzizwa angathi udiniwe. Kumnandi phela ukuphumula kancane ekuseni! Kodwa uyathandaza ngakho ubusubona kungcono ukuthi uhambe. Ekutshumayeleni ufika usebenze lodade othembekileyo osekhulile njalo indlela akhuthazela ngayo lomusa wakhe kuyakukhuthaza. Njengoba liqhubeka limemezela izindaba ezinhle endlini ngendlu, kuyafika engqodweni yakho ukuthi yizo izindaba abafowenu labodadewenu abazimemezelayo emhlabeni wonke, besebenzisa amabhuku owasebenzisayo lawe, njalo bonke baqeqetshwa ngendlela lawe oqeqetshwa ngayo. Lapho ubuyela endlini, uzizwa uvuselelekile. Uyazibonga ngokuthi kawusazange utshone uthe kho endlini!

Khathesi inkonzo yamaKhristu ingumsebenzi omkhulu kulayo yonke owenziwa nguMbuso kaNkulunkulu. UJesu waphrofetha ukuthi umsebenzi wokutshumayela wawuzakwenziwa ngendlela enkulu okumangalisayo ezinsukwini zokucina. (Mat. 24:​14) Isiphrofetho lesi sigcwaliseke njani? Engxenyeni le, sizaxoxa ngabantu abenza umsebenzi lo, sihlole izindlela zokutshumayela kanye lezinto eziqakathekileyo ebezisetshenziswa enkonzweni yamaKhristu. Lokhu yikho osekuncede izigidi zabantu emhlabeni wonke ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ube ngokoqobo kuzo.