Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 22

UMbuso KaNkulunkulu Wenza Intando Yakhe Emhlabeni

UMbuso KaNkulunkulu Wenza Intando Yakhe Emhlabeni

OKUMUNYETHWE YISAHLUKO LESI

UMbuso ugcwalisa zonke izithembiso zikaNkulunkulu eziphathelane labantu kanye lomhlaba

1, 2. (a) Kungani kwezinye izikhathi kunzima ukubona iPharadayisi lingokoqobo? (b) Kuyini okungasinceda ukuthi sibe lokholo oluqinileyo ezithembisweni zikaNkulunkulu?

UMZALWANE othembekileyo ufika esifundweni edinwe ephelile ngemva kosuku olunzima emsebenzini. Umqhatshi wakhe ubemthwalise amagabha avuzayo, futhi ukhathazekile ngobunzima alabo bokunakekela imuli yakhe, kanti njalo uswele lokuthi abambe ngaphi ngenxa yomkhuhlane ohlasele umkakhe. Njengoba ingoma yokuqala iqalisa, uwisa iphika, ethokoziswa yikuba seWolu loMbuso labafowabo labodadewabo. Ingoma le imayelana lethemba lokuphila ePharadayisi, njalo amazwi ayo amtshela ukuthi alibone ithemba leli ngelihlo lengqondo, azibone esekuleyondawo. Ingoma le ubeyithanda kusukela kudala, njalo nxa eyihlabela kanye lemuli yakhe, ithemba leli liyayiduduza inhliziyo yakhe ekhathazekileyo.

2 Sewake wazizwa ngendlela enjalo yini? Inengi lethu selike lazizwa njalo. Kodwa kuliqiniso ukuthi ukuphila kulo umumo wezinto omdala kungenza kube nzima ukuthi silibone lingokoqobo iPharadayisi elizayo. Siphila ‘ezikhathini ezinzima,’ njalo umhlaba esiphila kuwo kawufanani ngitsho lepharadayisi. (2 Tim. 3:1) Kuyini okungasinceda ukuthi ithemba lethu libe ngokoqobo? Kanti vele sikwazi njani sibili ukuthi sekuseduze ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ubuse abantu bonke emhlabeni? Ake sikhangele ezinye iziphrofetho zikaJehova ezilutshwana abantu bakhe abazibona zigcwaliseka khonale endulo. Ngemva kwalokho sizahlola indlela iziphrofetho lezi kanye lezinye ezihambelana lazo ezigcwaliseka ngayo ngendlela emangalisayo khathesi. Nxa lokhu sekusiqinise ukholo, sizakhangela lokuthi iziphrofetho lezi zisitshelani ngekusasa.

Indlela UJehova Agcwalisa Ngayo Izithembiso Zakhe Endulo

3. Yisiphi isithembiso esaduduza amaJuda ayethunjiwe eBhabhiloni?

3 Cabanga ukuthi ukuphila kwakunjani kumaJuda ayethunjiwe eBhabhiloni kudala ngekhulu lesithupha B.C.E. Amanengi ayekhulele khonale njengabazali bawo, njalo ukuphila kwakunzima kakhulu. AbaseBhabhiloni babebenza iziphukuphuku ngenxa yokuthi babekholwa kuJehova. (Hubo. 137:1-3) Ithemba eliduduzayo amaJuda athembekileyo aqhubeka ebambelele kulo okweminyaka eminengi yileli: UJehova wayethembise ukuqoqa  abantu bakhe ababuyisele elizweni labo. Wayethe ukuphila kwakuzakuba mnandi kakhulu khonangale, waze wafanisa ilizwe lakoJuda elivuselelweyo lesivande sase-Edeni, lona kanye ipharadayisi! (Bala u-Isaya 51:3.) Akulambuzo ukuthi izithembiso ezinje zazenzelwe ukuqinisa abantu bakaNkulunkulu, zibaduduza kulokho okwakungabe kubakhathaza. Zazikwenza njani lokhu? Khangela iziphrofetho lezi.

4. UJehova wawaqinisekisa njani amaJuda ayekhathazeke ngokuvikeleka elizweni lawo?

4 Ukuvikeleka. Izithunjwa lezi zazingasoze zibuyiselwe epharadayisi loqobo, kodwa zazizabuyiselwa elizweni elikhatshana kakhulu elaselileminyaka engu-70 lingamanxiwa, njalo abanengi babo babezabe beliqabuka. Ngalesosikhathi izilwane, izimpisi, izingwe kanye lezinye izinyamazana eziyingozi zazizinengi emazweni aseBhayibhilini. Indoda elemuli yayingazibuza ukuthi, ‘Umkami labantwabami ngizabagcina njani belondekile? Inkomo lezimvu zona ngizazivikela njani?’ Kwakulindelekile ukuthi izibuze imibuzo le. Ngakho-ke cabanga ngesithembiso sikaNkulunkulu esiku-Isaya 11:6-9 kanye lokuthi kumele ukuthi sasiduduza kangakanani. (Bala.) Ngamazwi la amnandi asankondlo, uJehova waqinisekisa labo ababethunjiwe ukuthi bona kanye lezifuyo zabo babezavikeleka. Isilwane sasizakudla utshani, okutsho ukuthi sasingasoze sihlasele izinkomo zamaJuda. Abathembekileyo babengasoze babelesizatho sokuzesaba izinyamazana lezi. UJehova wathembisa ukuthi abantu bakhe babezabe belondekile elizweni lakoJuda elivuselelweyo, ngitsho lasenkangala lasemahlathini.​—Hez. 34:25.

5. Yiziphi iziphrofetho ezasiza labo ababezabuyela kibo ukuthi babe lethemba lokuthi uJehova wayezabanika konke ababekudinga?

5 Inala. Indoda le yayingazibuza futhi ukuthi, ‘Ngizakwenelisa yini ukondla imuli yami elizweni elivuselelweyo? Sizahlala ngaphi? Ngizawuthola yini umsebenzi, njalo uzabe ungcono yini kulokusebenza njengebhantinti lapha ekuthunjweni, ngicindezelwa yilabo abasinqobayo?’ UJehova wasebenzisa iziphrofetho eziphefumulelweyo ukuze imibuzo le layo iphendulwe. Wathembisa abantu bakhe abalalelayo ukuthi izulu lalizakuna minyaka yonke; okwakuzakwenza ukuthi umhlabathi uveze amabele ‘amahle njalo amanengi.’ (Isaya. 30:23) Mayelana lezindawo zokuhlala lomsebenzi omuhle, uJehova wathembisa abantu bakhe wathi: “Bazakwakha izindlu bahlale kuzo; bazahlanyela izivini badle izithelo zazo. Abasayikwakha izindlu zihlalwe ngabanye kumbe bahlanyele, kudle abanye.” (Isaya. 65:21, 22) Ukuphila kwakuzakuba mnandi ngezindlela ezinengi sibili, ukwedlula lapho besathunjiwe eBhabhiloni yabahedeni. Kodwa kuthiwani ngezinhlupho zabo ezinkulu, eziyizo ezazibangele ukuthi bathunjwe?

6. Yiziphi izinhlupho ezakhathaza abantu bakaNkulunkulu okwesikhathi eside, njalo uJehova wabathembisani?

6 Ubuhlobo obuhle loNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu babevele sebelesikhathi eside begula ekukhonzeni ngesikhathi bethunjwa. UJehova wakhuluma ngabantu bakhe esebenzisa umphrofethi u-Isaya wathi: “Ikhanda lakho lonke lilimele, yonke inhliziyo yakho ihlukuluziwe.” (Isaya. 1:5) Babeyiziphofu njalo beyizacuthe ekukhonzeni ngoba babelokhu besenza ukuthi izindlebe zabo zibe buthuntu emlayweni kaJehova, njalo babevala amehlo abo lapho ebanika ukukhanya. (Isaya. 6:10; Jer.  5:21; Hez. 12:2) Nxa izithunjwa ezazizabuyela elizweni lazo zazingaphinda zikwenze lokhu, zazingaqhubeka zivikelwa nguJehova yini? Wayengasoze aphinde azilahle yini? UJehova wazinika ithemba ngesithembiso esithi: “Ngalolosuku izacuthe zizawezwa amazwi encwadi egoqiweyo, amehlo eziphofu abone emnyameni omkhulu.” (Isaya. 29:18) Kutsho ukuthi uJehova wayezabelapha ekukhonzeni abantu bakhe ababezisola njalo abasebeguqukile. Wayezabanika ukukhanya kanye lemilayo eyayizabasindisa nxa babezaqhubeka bemlalela futhi besenza lokho ayebatshela khona.

7. Lokho uNkulunkulu ayekuthembise abantu bakhe ababethunjiwe kwagcwaliseka njani, njalo kungani kumele ukugcwaliseka lokhu kusiqinise ukholo?

7 UJehova wazigcwalisa yini izithembiso zakhe? Impendulo siyithola kulokho okwenzakalayo. AmaJuda abuyela elizweni lawo abusiswa ngokuvikeleka, ngenala kanye lobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Ngokwesibonelo, uJehova wawavikela ezizweni ezazingomakhelwana ezazilamandla njalo zilabantu abanengi kulawo. Izilo kazizange zizibhuqe izifuyo zamaJuda. Kuliqiniso ukuthi amaJuda abona ukugcwaliseka okuncane kweziphrofetho eziphathelane lepharadayisi ezabhalwa ngamadoda anjengo-Isaya, uJeremiya kanye loHezekheli. Kodwa indlela abantu bakaNkulunkulu abazibona zigcwaliseka ngayo yabathokozisa kakhulu njalo yikho ababekudinga ngalesosikhathi. Ukholo lwethu luzaqina nxa singacabangisisa ngalokho uJehova akwenzela abantu bakhe endulo. Nxa ukugcwaliseka kokuqala kweziphrofetho lezo okwakukuncane kwakuthokozisa, pho-ke kuzakuba njani ukugcwaliseka kwazo ngesilinganiso esikhulu? Ake sikhangele lokho uJehova asenzele khona lamuhla.

Indlela UJehova Aseqalise Ngayo Ukugcwalisa Izithembiso Zakhe Esikhathini Sethu

8. Abantu bakaNkulunkulu bajabulela ukuba kuliphi “ilizwe”?

8 Abantu bakaJehova kabakabumbi isizwe esingokoqobo, njalo kabahlali elizweni elilodwa. Esikhundleni salokhu, amaKhristu agcotshiweyo abumba isizwe esingokomfanekiso, ‘u-Israyeli kaNkulunkulu.’ (Gal. 6:16) Abanye babo ‘bezinye izimvu’ bahlanganyela labo ‘elizweni’ elingokomfanekiso, elimela indawo lapho abakhonza khona uJehova uNkulunkulu bemanyene. Ukukhonza lokhu yindlela yabo yokuphila. (Joh. 10:16; Isaya. 66:8) ‘Yilizwe’ bani uJehova asinike lona? Singalifanisa lepharadayisi. Elizweni leli, izithembiso zikaNkulunkulu eziphathelane lezimo ezifanana lezase-Edeni zigcwaliseke ngokomfanekiso ngendlela emangalisayo. Nanzi ezinye izibonelo.

9, 10. (a) Isiphrofetho esiku-Isaya 11:​6-9 sigcwaliseka njani lamuhla? (b) Kuyini okutshengisa ukuthi abantu bakaNkulunkulu balokuthula?

9 Ukuvikeleka. Esiphrofethweni esiku-Isaya 11:6-9, sithola umfanekiso omuhle wobunye lokuthula phakathi kwezinyamazana zeganga labantu kanye lezifuyo zabo. Izinto eziqanjwe emavesini la ziyagcwaliseka yini ngendlela engokomfanekiso lamuhla? Ye! Kuvesi 9, sifunda ukuthi kungani izilo lezi zingasoze zilimaze loba zidilize. Ithi: “Ngoba umhlaba uzakuba usugcwele ulwazi lukaJehova njengamanzi egcwele ulwandle.” “Ulwazi lukaJehova” luyazintshintsha yini izinyamazana? Hatshi, ngabantu kuphela abangaguqulwa yikumazi uNkulunkulu Ophezukonke  lokufunda ukulingisela izindlela zakhe zokuthula. Yikho okwenza ukuthi epharadayisi elingokomfanekiso esikulo lamuhla senelise ukubona isiphrofetho lesi sigcwaliseka ngendlela emangalisayo. Abalandeli bakaKhristu abaqondiswa nguMbuso bafunda indlela yokulahla ubuntu babo obesabekayo obunjengobezinyamazana, kanye leyokuphila ngokuthula lokumanyana labafowabo labodadewabo abangamaKhristu.

10 Ngokwesibonelo, ebhukwini leli sesixoxe ngendaba yokuthi amaKhristu kawasekeli amaqembu ezombusazwe. Sixoxe ngezizatho eziseMibhalweni ezenza siyizwisise ngalindlela indaba le, kanye lokuhlukuluzwa kwabantu bakaNkulunkulu ngenxa yayo. Kuyamangalisa sibili ukuthi emhlabeni lo ogcwele udlakela, ‘kulesizwe’ esithile esilabantu abangavumiyo ukuhlanganyela kuloba yiluphi udlakela, lanxa lokhu kungatsho ukufa kwabo! Lokhu kuyibufakazi obusitshiya sibambe owangaphansi bokuthi labo ababuswa yiNkosi enguMesiya bajabulela khona kanye ukuthula okunjengalokhu okuchazwa ngu-Isaya! UJesu wathi abalandeli bakhe babezakwaziwa ngokuthi bayathandana. (Joh. 13:34, 35) Ebandleni, uKhristu uyabekezela lapho efundisa wonke amaKhristu eqiniso ukuthi abe lokuthula, athandane futhi abe mnene, esebenzisa ‘inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.’​—Mat. 24:45-47.

11, 12. Yiphi indlala ehlasele umhlaba esiphila kuwo lamuhla, kodwa abantu bakaJehova bathola yiphi inala?

11 Inala. Umhlaba wonke ubulawa yindlala endabeni zokukhonza.  IBhayibhili laxwayisa lathi: “ ‘Izinsuku ziyeza,’ kutsho uJehova Wobukhosi, ‘lapho engizathumela khona indlala elizweni hatshi indlala yokudla kumbe ukomela amanzi, kodwa indlala yokuzwa amazwi kaJehova.’ ” (Amos. 8:11) Izizalwane zoMbuso kaNkulunkulu lazo ziyalamba yini? UJehova waphrofetha ukuthi kwakuzakuba lomehluko phakathi kwabantu bakhe lezitha zakhe esithi: “Izinceku zami ziyakudla, kodwa lina lizalamba; izinceku zami zizanatha, kodwa lina lizakoma; izinceku zami zizathokoza, kodwa lina lizayangiswa.” (Isaya. 65:13) Uwabonile yini egcwaliseka amazwi la?

12 Ulwazi ngoNkulunkulu lugelezela kithi njengomfula oqhubeka usiba banzi futhi utshona ngamandla. Amabhuku ethu asekelwe eBhayibhilini, okulalelwayo lamavidiyo, imihlangano yethu emikhulu leyebandla, kanye lezinto ezitholakala kuWebhusayithi yethu kunjengegagasi lolwazi eliqhubeka lisondla ekukhonzeni emhlabeni lo obulawa yindlala yolwazi ngoNkulunkulu. (Hez. 47:1-12; Jow. 3:18) Akukuthokozisi yini ukubona izithembiso zikaJehova eziphathelane lenala zigcwaliseka empilweni yakho yansuku zonke? Wenza konke okusemandleni akho yini ukuthi udle etafuleni likaJehova ngasosonke isikhathi?

Amabandla ethu asisiza ukuba sondliwe ekukhonzeni, sivikeleke, lokuthi sibe lobuhlobo obuhle loNkulunkulu

13. Uzibone zigcwaliseka njani izithembiso zikaJehova eziphathelane lokubona kweziphofu lokuzwa kwezacuthe?

13 Ubuhlobo obuhle loNkulunkulu. Iziphofu kanye lezacuthe ekukhonzeni zigcwele emhlabeni wonke lamuhla. (2 Khor. 4:4) Kodwa uKhristu welapha bonke ubuthakathaka lokugula emhlabeni wonke. Usuke wazibona yini iziphofu ziqalisa ukubona, lezindlebe zezacuthe sezisizwa? Nxa usuke wabona abantu bethola ulwazi oluqondileyo lweqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu, wababona betshiya amanga enkolo ayebenza babe yiziphofu lezacuthe zeqiniso, kutsho ukuthi usibonile isithembiso lesi sigcwaliseka: “Ngalolosuku izacuthe zizawezwa amazwi encwadi egoqiweyo, amehlo eziphofu abone emnyameni omkhulu.” (Isaya. 29:18) Emhlabeni wonke, amakhulu ezinkulungwane zabantu athola lokhu kwelatshwa ekukhonzeni umnyaka ngamunye. Umuntu ngamunye otshiya iBhabhiloni eNkulu abesehlanganyela lathi ukuze sikhonze ndawonye enhlanganisweni yethu enjengepharadayisi, uyibufakazi obuphilayo bokuthi izithembiso zikaJehova sezigcwalisekile!

14. Kuyini okumele sicabangisise ngakho okuzaqinisa ukholo lwethu?

14 Isahluko ngasinye sebhuku leli silobufakazi obulamandla bokuthi uKhristu uselethe abalandeli bakhe enhlanganisweni yeqiniso enjengepharadayisi kulesisikhathi sokucina. Kasihlaleni sicabangisisa ngezindlela ezinengi esibusiswa ngazo epharadayisi leli lamuhla. Ukwenza njalo kuzaqhubeka kuluqinisa ukholo lwethu ezithembisweni zikaJehova zesikhathi esizayo.

“UMbuso Wakho Kawuze”

15. Kuyini okungasenza sibe leqiniso lokuthi umhlaba uzakuba lipharadayisi?

15 Kusukela ekuqaleni, injongo kaJehova ibiyikwenza ukuthi umhlaba wonke ube lipharadayisi. Wabeka u-Adamu lo-Eva esivandeni esilipharadayisi, wasebanika umlayo wokuthi bagcwalise umhlaba ngenzalo yabo njalo banakekele konke okuphilayo. (Gen. 1:28) Kodwa u-Adamu lo-Eva bahlamuka kanye loSathane,  njalo babangela ukuthi inzalo yabo yonke ibe lesono njalo ife. Lanxa kunjalo injongo kaNkulunkulu kayintshintshanga. Amazwi awakhulumayo kawaweli phansi, wonke ayagcwaliseka. (Bala u-Isaya 55:10, 11.) Ngakho-ke singaba leqiniso lokuthi inzalo ka-Adamu lo-Eva izagcwalisa umhlaba njalo iwubuse, inakekele indalo kaJehova ngothando emhlabeni olipharadayisi. Ngalesosikhathi, iziphrofetho ezaziphiwe amaJuda ayethunjiwe ezazitshengisa ukuthi ukuphila kwakuzakuba njani epharadayisi, zizagcwaliseka ngokupheleleyo! Khangela izibonelo ezilandelayo.

16. IBhayibhili likuchaza njani ukuvikeleka esizakujabulela ePharadayisi?

16 Ukuvikeleka. Amazwi amahle aku-Isaya 11:6-9, osekulesikhathi eside elindelwe, azagcwaliseka ngokupheleleyo ngendlela engokoqobo. Amadoda, abesifazane kanye labantwana bazabe belondekile njalo bevikelekile loba ngaphi abangaya khona emhlabeni. Akulamuntu loba inyamazana ezakubayingozi kubo. Cabanga ngesikhathi lapho ozabe usubona khona umhlaba wonke usulikhaya lakho, lapho ongazibhukutshela khona ezizibeni, emifuleni kanye lasolwandle; ongaziqansela khona izintaba; njalo udabule amagusu ungesabi ngitsho. Kanti njalo kawusoze ukhathazeke nxa ilanga selingene kunina. Amazwi akuHezekheli 34:25 azagcwaliseka, kube yinto engokoqobo ukuthi abantu bakaNkulunkulu ‘bavikeleke enkangala njalo balale emahlathini.’ (TBS)

17. Kungani singaba leqiniso lokuthi uJehova uzasinika inala yalokho esikudingayo lapho uMbuso usubusa umhlaba wonke?

17 Inala. Ake ucabange ngesikhathi lapho okuzabe kungaselanto okuthiwa yibuyanga, yindlala, yisomiso kumbe yizinhlanganiso ezisiza abahluphekayo. Inala yolwazi olutholwa ngabantu bakaNkulunkulu lamuhla iyisitshengiselo esiqinisekileyo sokuthi iNkosi enguMesiya izabondla abantu bayo ngazo zonke izindlela. Lapho uJesu esemhlabeni, watshengisa kancane ukuthi uyenelisa ukugcwalisa izithembiso ezinjengalezi, ngoba wasuthisa izinkulungwane zabantu ababelambile ngezinkwa lezinhlanzi ezilutshwana nje. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mak. 8:19, 20) Lapho uMbuso kaNkulunkulu usubusa umhlaba wonke, kuzagcwaliseka iziphrofetho ezinjengalesi esithi: “UJehova uzalehlisela izulu lenhlanyelo yenu eliyihlanyele emhlabathini, lamabele azavela emhlabathini azakuba mahle njalo emanengi. Ngalolosuku izinkomo zenu zizakudla emadlelweni abanzi.”​—Isaya. 30:23.

18, 19. (a) Isiphrofetho esiku-Isaya 65:​20-22 sitshoni kuwe? (b) Izinsuku zethu zizakuba “njengezinsuku zesihlahla” ngayiphi indlela?

18 Lamuhla abantu abanengi bakubona kuliphupho ukuthi bangaba leyabo indlu enhle kumbe ukuthi bangathola umsebenzi omuhle abangawukholisa. Emhlabeni lo owonakeleyo, abanengi bazizwa angathi basebenza nzima kakhulu okwamahora amanengi kodwa kungabancedi kangako bona lezimuli zabo, ngapha abanothileyo lezihwaba bezitholela yonke inzuzo. Cabanga ukuthi kuzakuba njani lapho sekugcwaliseka isiphrofethi lesi emhlabeni wonke, esithi: “Bazakwakha izindlu bahlale kuzo; bazahlanyela izivini badle izithelo zazo. Kabasayikwakha izindlu zihlalwe ngabanye kumbe bahlanyele, kudle abanye. Ngoba njengezinsuku zesihlahla, zizakuba njalo izinsuku zabantu bami; abakhethiweyo bami bazakholisa umsebenzi wezandla zabo okwesikhathi eside.”​—Isaya. 65:20-22.

 19 Kutshoni ukuthi izinsuku zethu zizakuba “njengezinsuku zesihlahla”? Nxa umi phansi kwesihlahla esikhulukazi, akukumangalisi yini ukucabanga ngokuthi isihlahla leso sesileminyaka emingaki sikhona? Mhlawumbe sasivele sikhona labokhokho bakho bengakazalwa. Kungenzeka kufike engqondweni yakho ukuthi nxa ubungaqhubeka ulesono njengakhathesi, ubuzaze ufe usitshiye isihlahla leso, sona siqhubeke siphila ngokuthula okweminyaka eminengi wena sewakhohlakala. UJehova ulomusa ngoba usiqinisekisa ukuthi ePharadayisi elizayo, ezethu izinsuku lazo zizakuba zinde njalo zizakuba lokuthula! (Hubo. 37:11, 29) Luzafika usuku lapho izihlahla esezileminyaka eminengi ezizabe sezingathi butshani obuphila okwesikhatshana nje, zizakuba khona zidlule thina silokhu siphila kuze kube nini lanini!

20. Abantu abathembekileyo ababuswa nguMbuso bazakujabulela njani ukuba lempilo epheleleyo?

20 Impilo epheleleyo. Ukugula lokufa kukhathaza bonke abantu emhlabeni. Ngezinye indlela sonke siyagula, silesifo esingelaphekiyo futhi esibulalayo esibizwa ngokuthi yisono. Umhlatshelo kaKhristu wenhlawulo yiwo wodwa ongaselapha. (Rom. 3:​23; 6:​23) OkweMinyaka eyiNkulungwane, uJesu lalabo azabusa labo bazasiza abantu besebenzisa umhlatshelo lo ukuze basuse zonke izinsalela zesono kancane kancane ebantwini abathembekileyo. Sizagcwaliseka ngokupheleleyo isiphrofetho sika-Isaya esithi: “Akulamuntu ohlala eZiyoni ozakuthi, ‘Mina ngiyagula;’ labantu abahlala khona bazathethelelwa izono zabo.” (Isaya. 33:​24) Sibone ngelihlo lengqondo isikhathi lapho okuzabe kungaselamuntu oyisiphofu, oyisacuthe loba oqhulayo. (Bala u-Isaya 35:​5, 6.) Akula mkhuhlane uJesu azakwehluleka ukuwelapha, kungelani lokuthi ngohlasela umzimba, ingqondo kumbe imizwa. Izizalwane zoMbuso ezithembekileyo zizakujabulela ukuba lempilo epheleleyo!

21. Kuzakwenzakalani ngokufa, njalo kungani isithembiso lesi sikududuza?

21 Kodwa kuzakwenzakalani ngokufa, okuyisiphetho sokugula esijayelekileyo njalo okungumpumela wesono esingeke siwubalekele? Ukufa ‘yisitha’ sethu “sokucina” esilamandla okunqoba loba ngubani olesono. (1 Khor. 15:​26) Kodwa ukufa kuyisitha esethusayo yini kuJehova? Zwana ukuthi u-Isaya waphrofetha wathini: “Uzakuginya kokuphela ukufa. UJehova Wobukhosi uzakwesula izinyembezi ebusweni babantu bonke.” (Isaya. 25:8) Uyasibona ngengqondo yini isikhathi lesi? Kuzabe kungasela mingcwabo, kungasela mangcwaba njalo izinyembezi zosizi zingasekho! Esikhundleni salokhu kuzakuba lezinyembezi zenjabulo lapho uJehova egcwalisa isithembiso sakhe esithokozisayo sokuthi avuse abafileyo! (Bala u-Isaya 26:​19.) Lapho-ke amanxeba amanengi abangelwa yikufa azakwelatshwa.

22. Kuzakwenzakalani lapho uMbuso kaMesiya usuqedile ukwenza intando kaNkulunkulu emhlabeni?

22 Ekucineni kweMinyaka eyiNkulungwane, uMbuso uzabe usuqedile ukwenza intando kaNkulunkulu emhlabeni, njalo uKhristu uzabuyisela amandla okubusa kuYise. (1 Khor. 15:​25-​28) Ngalesisikhathi abantu bazabe sebengasela sono njalo bazabe sebekulungele ukuhlasela kukaSathane kokucina lapho ekhululwa emgodini ongelamkhawulo wokungenzi lutho. Ngemva kwalokho, uKhristu uzayihlifiza-ke inyoka leyi elolunya  kanye labasekeli bayo. (Gen. 3:​15; Isam. 20:​3, 7-​10) Kodwa bonke abathanda uJehova ngokwethembeka bazakuba lekusasa elihle. Mhlawumbe kawakho amazwi angakuchaza kuhle lokhu ukwedlula lawo esiwathola eBhayibhilini. Amazwi la athembisa ukuthi abathembekileyo bazakuba ‘lenkululeko elenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu.’​—Rom. 8:21.

UMbuso uzagcwalisa zonke izithembiso zikaJehova eziphathelane labantu kanye lomhlaba

23, 24. (a) Kungani sisithi izithembiso zikaJehova zizagcwaliseka loba sekutheni? (b) Uzimisele ukwenzani?

23 Izithembiso lezi kazisiwo maphupho kumbe izifiso nje kuphela. Izithembiso zikaJehova zizagcwaliseka loba sekutheni! Kungani sisitsho njalo? Uyawakhumbula yini amazwi kaJesu esixoxe ngawo esahlukweni sokuqala sebhuku leli? Wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bathandaze kuJehova besithi: “UMbuso wakho kawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.” (Mat. 6:​9, 10) UMbuso kaNkulunkulu kawusilophupho nje lomuntu othile. Ukhona sibili! Sikhuluma sisenzenje uyabusa ezulwini. Usuleminyaka elikhulu ugcwalisa izithembiso zikaJehova ngezindlela esizibonayo ebandleni lobuKhristu. Ngakho singaba leqiniso lokuthi zonke izithembiso zikaJehova zizagcwaliseka lapho uMbuso kaNkulunkulu usiza ukuzobusa umhlaba wonke ngokupheleleyo!

24 Siyakwazi ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzabuya. Siyakwazi ukuthi zonke izithembiso zikaJehova zizagcwaliseka. Kungani sisitsho njalo? Kungenxa yokuthi UMBUSO KANKULUNKULU UYABUSA! Umbuzo okumele munye ngamunye wethu azibuze wona ngothi, ‘UMbuso lo uyangibusa yini mina?’ Kasenzeni konke okusemandleni ethu ukuthi siphile njengabantu abathembekileyo ababuswa nguMbuso khathesi, ukuze sithole izibusiso zokubusa kwawo okuhle njalo okulokulunga, kuze kube nini lanini!