UKHA i-aphula eligobhozisa amathe esihlahleni. Nxa ulisondeza emakhaleni ulizwa linuka kamnandi, ube usuliphosela kwamanye ebhasikitini esigcwala. Akulamuhla usebenza, kodwa lokhu ungadinwanga ngitsho, lokhu ulamandla okuqhubeka usebenza. Intombi ekuzalayo iseduze khonapho kwesinye isihlahla, layo iyakholisa ukusebenza njalo itshisa ingxoxo lezihlobo labangane abalincedisa ukuvuna. Ikhanya ibutshelezi, ifanana lalokho owawuyazi iyikho ngesikhathi usesemncane kudala le. Kunzima ukukukholwa ukuthi nguye lowana owambona eguga emhlabeni osekukudala wadlula. Wambona edliwa ngumkhuhlane, wabamba isandla sakhe umbona esephela, njalo wakhala ezimathonsi esengcwatshwa. Kodwa nangu lapha labanye abanengi, uziphilele njalo useqine saka.

Siyakwazi ukuthi izinsuku ezinjalo ziyeza. Siyakwazi ngoba izithembiso zikaNkulunkulu zihlala zigcwaliseka. Engxenyeni le, sizahlola ukuthi ezinye izithembiso zoMbuso zizagcwaliseka njani esikhathini esiseduze, kuze kufike impi ye-Amagedoni. Sizaphinda sibone ezinye izithembiso zoMbuso ezithokozisayo ezizagcwaliseka ngemva kwempi le. Sizathokoza kakhulu lapho uMbuso kaNkulunkulu usubusa umhlaba wonke, ususenza ukuthi zonke izinto zibe zintsha!