OKUMUNYETHWE YISAHLUKO LESI

UJehova uhlela abantu bakhe kancane kancane

1, 2. Yiluphi untshintsho olwenziwa ku-Zion’s Watch Tower kaJanuary 1895, njalo abafowethu bazizwa njani ngontshintsho lolu?

UMFUNDI WEBHAYIBHILI owayetshiseka uJohn A. Bohnet wathaba waba manzi te ngesikhathi ebona i-Zion’s Watch Tower kaJanuary 1895. Ikhasi elingaphandle laselintshintshwe laba lihle, selilomfanekiso wesakhiwo eside esasisetshenziswa ukuxwayisa abahamba ngemikhumbi ukuthi bangangeni engozini, phansi kwaso kwakulolwandle oludla amahabula njalo izibane zaso zikhanyisa isibhakabhaka esimnyama. Isaziso esasikumagazini le esasichaza ngontshintsho lolu sasilesihloko esithi “Isigqoko Sethu Esitsha.”

2 UMfowethu uBohnet wathinteka kwamancane waze wabhalela uMfowethu uRussell incwadi. Wathi: “Ngiyajabula ukubona i-Watch Tower icece kangaka. Inhle kakhulu.” Omunye uMfundi weBhayibhili othembekileyo uJohn H. Brown wakhuluma ngekhasi layo langaphandle wathi: “Liyabukeka. Isisekelo somphotshongo lo siqine okwamagama, awunyikinyeki lanxa amagagasi kanye lesiphepho kutshaya phezu kwawo.” Untshintsho olwenziwa ekhasini elingaphandle lwalungolokuqala abafowethu abalubonayo ngalowo mnyaka, kodwa lwalungayisilo lokucina. NgoNovember abafowethu babona olunye untshintsho olukhulu. Untshintsho lolu lwalunjengolwandle oludla amahabula.

3, 4. Yiluphi uhlupho olwalungisiswa yi-Watch Tower kaNovember 15, 1895, futhi yiluphi untshintsho olukhulu olwamenyezelwayo?

3 I-Watch Tower kaNovember 15, 1895 yaba lesihloko esaluchaya egcekeni uhlupho olwaselukhona: Uhlupho olunjengamagagasi olwandle lwaseludunga ukuthula okwakuphakathi kwenhlanganiso yaBafundi beBhayibhili. Abafowethu basebehlala bephikisana ngokuthi ngubani okwakumele akhokhele emabandleni ababekuwo. Isihloko lesi safanisa inhlanganiso lomkhumbi, ukuze abafowethu bazwisise ukuthi babengawuqeda njani umoya wokuncintisana owawusubaxabanisa. Sasesivuma ukuthi ababekhokhela babehlulekile ukwenza ukuthi inhlanganiso eyayifanana lomkhumbi ilungele isiphepho esasingaqhamuka. Kwakumele benzeni?

4 Isihloko lesi sathi umtshayeli womkhumbi owazi kuhle umsebenzi wakhe uyaba leqiniso lokuthi emkhunjini kulezinto zokuvikela abantu engozini, lokuthi abasebenza emkhunjini bakulungele ukuvala iminyango nxa sekusiza isiphepho.  Yikho-ke abakhokhelayo enhlanganisweni kwakumele babe leqiniso lokuthi wonke amabandla azilungele izikhathi ezinjengesiphepho. Ukuze lokhu kwenzeke, isihloko leso samemezela ukuthi kwasekulontshintsho olukhulu. Sathi kusukela ngalesosikhathi, “ekhampanini ngayinye kwasekumele kukhethwe abadala” ukuze “‘bakhokhele’ umhlambi.”​—ImiSeb. 20:28.

5. (a) Kungani untshintsho lokuthi kuqalise ukuba labadala emabandleni kwakulinyathelo elathathwa ngesikhathi esihle? (b) Sizaphendula yiphi imibuzo?

5 Untshintsho lokuthi kuqalise ukuba labadala emabandleni kwakulinyathelo lokubumba amabandla aqinileyo elathathwa ngesikhathi esihle. Lwanceda abafowethu ukuthi baphumelele ekulwisaneni lamagagasi ezinhlupho ayebangelwa yiMpi Yomhlaba Yokuqala. Eminyakeni eyalandelayo, intuthuko eyaba khona enhlanganisweni yasiza abantu bakaNkulunkulu ukuthi bakulungele kuhle ukukhonza uJehova. Yisiphi isiphrofetho esiseBhayibhilini esasikhulume ngentuthuko le? Yiziphi izinto ozibone zintshintshwa enhlanganisweni? Zikuncede njani?

Ngizakwenza Ukuthula Kube Ngababonisi Bakho

6, 7. (a) Utshoni uMbhalo ka-Isaya 60:17? (b) Ukukhuluma ‘ngababonisi’ kanye ‘labaniki bemisebenzi’ evesini leli kutshengisani?

6 Njengoba sabona eSahlukweni 9, u-Isaya waphrofetha ukuthi uJehova wayezabusisa abantu bakhe ngokubandisa. (Isaya. 60:22) Kodwa kulokunye futhi uJehova abathembisa khona. Esiphrofethweni lesi wathi: “Esikhundleni sethusi ngizakulethela igolide, lesiliva esikhundleni sensimbi. Esikhundleni sezigodo ngizakulethela ithusi, lensimbi esikhundleni samatshe. Ngizakwenza ukuthula kube ngumbusi [‘ngumbonisi’, NW ] wakho, lokulunga kube yinkosi yakho [‘ngumniki womsebenzi,’ NW ].” (Isaya. 60:17) Isiphrofetho lesi sitshoni? Sisebenza njani kithi lamuhla?

Akukhitshwa okubi kulethwa okuhle, kodwa kukhitshwa okuhle kulethwa okuhle kakhulu

7 Isiphrofetho sika-Isaya sithi ezinye izinto zazizakhitshwa kulethwe ezinye esikhundleni sazo. Kodwa uzananzelela ukuthi akukhitshwa okubi kulethwa okuhle, kodwa kukhitshwa okuhle kulethwa okuhle kakhulu. Ukulethwa kwegolide esikhundleni sethusi kuyintuthuko, njengoba nje lezinye izinto eziqanjiweyo zithuthukiswa. Yikho-ke uJehova wasebenzisa umfanekiso lo ukuze aphrofethe ukuthi wayezathuthukisa abantu bakhe kancane kancane. Isiphrofetho lesi sikhuluma ngayiphi intuthuko? UJehova wakhuluma ‘ngababonisi’ kanye ‘labaniki bemisebenzi,’ okutshengisa ukuthi wayezaqhubeka ethuthukisa indlela abantu bakhe ababezanakekelwa futhi bahlelwe ngayo.

8. (a) Ngubani obangela intuthuko ebhalwe esiphrofethweni sika-Isaya? (b) Untshintsho lolu lusinceda ngani? (Khangela lebhokisi elithi “ Wazithoba, Wavuma Ukuqondiswa.”)

8 Ngubani obangela intuthuko le enhlanganisweni? UJehova uthi: “Ngizakulethela igolide lesiliva, . . . ngizakwenza ukuthula.” Kuliqiniso ukuthi nguJehova kuphela othuthukise indlela ibandla elihlelwe ngayo. Njalo kusukela uJesu eqalise ukubusa, uJehova ubesebenzisa yena ukuthi alethe intuthuko le. Untshintsho lolu lusinceda ngani? Umbhalo lo uqhubeka  usithi intuthuko le yayizakwenza ukuthi kube ‘lokuthula’ kanye “lokulunga.” Nxa sivuma ukukhokhelwa nguNkulunkulu njalo silungisa lapho okumele silungise khona, kuba lokuthula phakathi kwethu njalo ukuthanda ukulunga kuzasenza sikhonze uJehova, lowo umphostoli uPhawuli amchaza ngokuthi ‘nguNkulunkulu wokuthula.’​—Flp. 4:9.

9. Kuyini okuyisisekelo esiqinileyo sokuhleleka lokumanyana ebandleni, futhi ngani?

9 UPhawuli waphinda wabhala ngoJehova wathi: “UNkulunkulu kasuye Nkulunkulu wengxabangxoza kodwa owokuthula.” (1 Khor. 14:33) Qaphela ukuthi uPhawuli kazange aqathanise ingxabangxoza lokuhleleka kodwa wayiqathanisa lokuthula. Wayekwenzelani? Cabanga ngalokhu: Izinto zingahleleka kodwa kungela kuthula. Ngokwesibonelo, amasotsha angamatsha ngendlela ehlelekileyo, kodwa ukuhleleka kwawo akutsho ukuthi kulokuthula ngoba ayabe eqonda empini. Yikho-ke, njengamaKhristu akumelanga sikhohlwe umcijo lo oqakathekileyo: Loba yiphi inhlanganiso ehlelekileyo engela sisekelo esiyikuthula izafadalala loba sekutheni. Kodwa ukuthula okuvela kuNkulunkulu yikho kuphela okwenza ukuthi kube lokuhleleka okungapheliyo. Ngenxa yalokhu siyabonga kakhulu ukuthi inhlanganiso yethu ikhokhelwa njalo ihlanjululwa ‘nguNkulunkulu wokuthula’! (Rom. 15:​33) Ukuthula okuvela kuNkulunkulu yikho okuyisisekelo sokuhleleka okulusizo kanye lokumanyana esikuqakathekisa kakhulu emabandleni ethu emhlabeni wonke.​—Hubo. 29:11.

10. (a) Kwaba lentuthuko bani enhlanganisweni yethu eminyakeni eyadlulayo? (Khangela ibhokisi elithi “ Ukukhethwa Kwabakhokhelayo Ebandleni Kwathuthuka Njani?”) (b) Yiphi imibuzo esizaphendulwa khathesi?

10 Ibhokisi elithi “ Ukukhethwa Kwabakhokhelayo Ebandleni Kwathuthuka Njani?” lisitshengisa ngamafitshane izinto ezisincedayo ezantshintsha ngendlela ehlelekileyo enhlanganisweni yethu eminyakeni eyadlulayo. Kodwa uJehova ulintshintshe njani ‘ithusi laba ligolide’ ezikhathini zalamuhla esebenzisa iNkosi yethu? Ukuntshintshwa kwendlela yokukhokhela kungezelele njani ukuthula kanye lokumanyana okusemabandleni emhlabeni wonke? Kukuncede njani ukuthi ukhonze “uNkulunkulu wokuthula”?

Indlela UKhristu Akhokhela Ngayo Ibandla

11. (a) Ukuchwayisisa iMibhalo kwenza ukuthi kube laluphi untshintsho? (b) Abafowethu bequla elibusayo babezimisele ukwenzani?

11 Kusukela ngo-1964 kusiya ku-1971, iqula elibusayo laqondisa umsebenzi omkhulu wokuchwayisisa izihloko zeBhayibhili, ezazigoqela indlela ibandla lamaKhristu ekhulu lokuqala elalihlelwe ngayo. * Bathola ukuthi amabandla ekhulu lokuqala ayengakhokhelwa ngumdala kumbe umbonisi oyedwa kuphela, kodwa ayekhokhelwa liqula labadala. (Bala uFiliphi 1:1; 1 Thimothi 4:14.) Indaba le ithe isicaca, abequla elibusayo babona ukuthi iNkosi yabo uJesu yayibaqondisa ukuthi bathuthukise indlela inhlanganiso yabantu bakaNkulunkulu ebunjwe ngayo. Amalunga equla elibusayo ayezimisele ukulandela indlela ayeyitshengiswa yiNkosi. Kawatshonanga ezilazila kodwa ahle antshintsha indlela abadala ababehlelwe ngayo ukuze ihambelane lalokho okutshiwo yiMibhalo. Yiziphi  ezinye izinto ezantshintshayo ekuqaliseni kweminyaka yabo-1970?

12. (a) Yiluphi untshintsho olwenziwa kuqula elibusayo? (b) Chaza ukuthi iQula Elibusayo selihlelwe njani khathesi. (Khangela ibhokisi elithi “ Indlela IQula Elibusayo Elinakekela Ngayo Imisebenzi YoMbuso.”)

12 Untshintsho lokuqala lwenziwa kuqula elibusayo. Kungakenziwa untshintsho lolu, iqembu leli labazalwane abagcotshiweyo lalibunjwa ngamalunga abaqondisi be-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania angu-7. Kodwa ngo-1971 iqula elibusayo langezelela amalunga alo aba ngu-11 njalo lalingasabunjwa ngabaqondisi be-Society. Wonke ayezibona elingana njalo aqalisa ukuntshintshana ukuba ngabagcinisihlalo umnyaka ngomnyaka ngokulandelana kwamabizo awo.

13. (a) Amabandla ayekhokhelwa njani kusukela ngo-1932 kusiya ku-1972? (b) IQula Elibusayo lenzani ngo-1972?

13 Untshintsho olwalandelayo lwenziwa kuwo wonke amabandla. Kwakuyiluphi? Kusukela ngo-1932 kusiya ku-1972, umsebenzi wokukhokhela ibandla wawusenziwa ikakhulu ngumzalwane oyedwa. Umzalwane lo wayebizwa ngokuthi ngumkhokheli wenkonzo kwaze kwaba ngu-1936. Ngemva kwesikhathi wantshintshwa wabizwa ngokuthi yinceku yekhampani, kwasekuthiwa yinceku yebandla, wacina esebizwa ngokuthi ngumbonisi webandla. Abazalwane laba ababebekiwe babekukhuthalele ukunakekela umhlambi ekukhonzeni. Umbonisi webandla wayejayele ukwenza izinqumo eziphathelane lebandla engaxoxanga lezinye izinceku ezazisebandleni.  Kodwa ngomnyaka ka-1972, iQula Elibusayo lacenta indlela yontshintsho olukhulu olwalusiza. Lwalugoqelani untshintsho lolu?

14. (a) Yiphi indlela entsha eyaqalisa ukusetshenziswa ngo-October 1, 1972? (b) Umhleli wequla labadala usisebenzisa njani iseluleko esikuFiliphi 2:3?

14 Kulokuthi ibandla ngalinye libe lomzalwane oyedwa ongumbonisi, abanye abazalwane abafaneleyo basebezabekwa ukuthi babe ngabadala kusetshenziswa iMibhalo. Babezabumba iqula labadala elalizakhokhela ibandla. Indlela le entsha yaqalisa ukusetshenziswa ngo-October 1, 1972. Lamuhla umhleli wequla labadala kaziboni eqakatheke kulabanye abadala, kodwa uziphatha ‘njengomncinyane.’ (Luk. 9:48) Abazalwane laba abathobekileyo bayisibusiso kubafowethu labodadewethu abasemhlabeni wonke!​—Flp. 2:3.

Kuyazikhanyela ukuthi iNkosi yethu ikhaliphile ngoba inike abalandeli bayo abelusi ngesikhathi esifaneleyo

15. (a) Uhlelo lokuthi amabandla abe lequla labadala luncede njani? (b) Kuyini okutshengisa ukuthi iNkosi yethu ikhaliphile?

15 Uhlelo lokuthi iqula labadala lincedisane ukwenza imisebenzi yebandla lwenze kwaba lentuthuko enkulu. Khangela izindlela ezintathu uhlelo lolu oluncede ngazo: Okokuqala okuqakatheke kakhulu yikuthi uhlelo lolu lunceda bonke abadala ukuthi bahlale bekhumbula ukuthi uJesu uyiNhloko yebandla, kungelani lokuthi umsebenzi wabo mkhulu kangakanani. (Efe. 5:23) Okwesibili, iZaga 11:14 zithi: “Aluba bebanengi abeluleki siyanqoba.” Nxa abadala behlanganisa amakhanda ngodaba oluthile oluphathelane lebandla njalo belalelana, kwenza ukuthi baphume lezinqumo ezivumelana  lezimiso zeBhayibhili. (Zaga. 27:17) UJehova uyazibusisa izinqumo ezinjalo futhi zenza ibandla liphumelele. Okwesithathu, ukubekwa kwabazalwane abanengi abafaneleyo ukuthi babe ngabadala kwenza ukuthi inhlanganiso yenelise ukuthola abadala abangakhokhela njalo beluse amabandla aqhubeka esanda. (Isaya. 60:3-5) Ake ukucabange ukuthi ngo-1971 kwakulamabandla angu-27 000, kodwa ngo-2013 ayesengu-113 000! Kuyazikhanyela ukuthi iNkosi yethu ikhaliphile ngoba inike abalandeli bayo abelusi ngesikhathi esifaneleyo.​—Mik. 5:5.

“Liyisibonelo Emhlambini”

16. (a) Abadala balomlandu wokwenzani? (b) ABafundi beBhayibhili babewuzwisisa njani umlayo kaJesu wokuthi ‘bagcine izimvu’?

16 Ngesikhathi saBafundi beBhayibhili, abadala babevele sebekuzwisisa ukuthi babelomlandu wokusiza ababekhonza labo ukuthi baqhubeke beyizinceku zikaNkulunkulu. (Bala uGalathiya 6:​10.) Ngo-1908, i-Watch Tower yaba lesihloko esakhuluma ngomlayo kaJesu othi: “Gcina izimvu zami.” (Joh. 21:15-17) Isihloko lesi satshela abadala sathi: “Kuqakatheke kakhulu ukuthi umlayo weNkosi ophathelane lezimvu siwufake ezinhliziyweni zethu, sikubone kuyisibusiso esikhulu ukunakekela lokondla abalandeli bayo.” Ngo-1925 i-The Watch Tower yaphinda yagcizelela ukuqakatheka kokuba ngabelusi ngokukhumbuza abadala ukuthi: ‘Isonto ngekaNkulunkulu, njalo bonke abaphiwe umsebenzi wokukhonza abafowabo bazalandisa kuye.’

17. Ababonisi bathole luphi usizo ukuze babe ngabelusi abanakekela kuhle izimvu?

17 Inhlanganiso kaJehova isize njani abadala ukuthi indlela yabo yokwalusa ithuthuke, isuka ekubeni ‘yinsimbi isiba yisiliva’? Ibasize ngokubaqeqetsha. Ngo-1959, kwaba leSikolo Senkonzo SoMbuso sokuqala esasenzelwe ababonisi. Kwelinye lamahlandla aso, bafunda ngesihloko esasithi “Ukunakekela  Izidingo Zomuntu Ngamunye.” Ababonisi laba bakhuthazwa ukuthi “benze uhlelo lokuvakatshela abamemezeli ezindlini zabo.” Baphinda bafunda ngezindlela ezinengi abelusi ababengakhuthaza ngazo abamemezeli ababavakatshelayo. Ngo-1966 kwaqalisa ukuba lesinye iSikolo Senkonzo SoMbuso esasesithuthukisiwe. Sahlola isihloko esasisithi “Ukuqakatheka Komsebenzi Wokwalusa.” Yiwuphi umcijo oqakathekileyo owavezwayo? Ngowokuthi bonke abakhokhelayo “kumele banakekele umhlambi kaNkulunkulu, kodwa bangakhohlwa ukutshumayela lokunakekela izimuli zabo.” Eminyakeni esanda kwedlula kube lezinye futhi izikolo zabadala. Kuncede ngani ukuqeqetsha obekusenziwa yinhlanganiso kaJehova? Lamuhla ibandla lamaKhristu lilezinkulungwane zamadoda afaneleyo akhonza njengabelusi.

Isikolo Senkonzo YoMbuso ePhilippines, ngo-1966

18. (a) Abadala baphathiswe wuphi umsebenzi oqakathekileyo? (b) Kungani uJehova loJesu bebathanda kakhulu abadala abakhutheleyo?

18 Abadala abangamaKhristu babekwe nguJehova esebenzisa iNkosi yethu uJesu, ukuze benze umsebenzi oqakatheke kakhulu. Ngowani? Ngowokukhokhela izimvu zikaNkulunkulu phakathi kwezikhathi ezinzima kulazo zonke emlandweni wabantu. (Efe. 4:11, 12; 2 Tim. 3:1) UJehova loJesu bayabathanda kakhulu abadala abakhutheleyo emsebenzini wabo ngoba balalela umlayo oseMbhalweni othi: ‘Yibani ngabelusi bomhlambi kaNkulunkulu eliwugcinayo, ngenxa yokuthanda kwenu, lifisa ukusiza, liyisibonelo emhlambini.’ (1 Phet. 5:2, 3) Kasihloleni izindlela ezimbili abelusi abangamaKhristu abayizibonelo ngazo emhlambini labenza ngazo ukuthi kube lokuthula lenjabulo ebandleni.

Abadala Belusa Njani Umhlambi KaNkulunkulu Lamuhla?

19. Sizizwa njani ngabadala abahamba lathi ekutshumayeleni?

19 Okokuqala, abadala basebenza ndawonye labamemezeli. ULukha owabhala iVangeli, wathi ngoJesu: “Wahambahamba  engena kuleli laleli idolobho lemizi, ememezela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. Abalitshumi lambili babelaye.” (Luk. 8:1) Lamuhla abadala abayisibonelo basebenza ndawonye lalabo abakhonza labo ekutshumayeleni, njengoba nje uJesu watshumayela labaphostoli bakhe. Bayakwazi ukuthi nxa besenza njalo, abantu bayajabula ebandleni. Abamemezeli bona bazizwa njani ngabadala abenza njalo? UJeannine, udade oleminyaka edlula 80, uthi: “Ukusebenza lomdala ekutshumayeleni kunginika ithuba elihle lokuxoxa laye lelokuthi ngimazi ngcono.” USteven, umzalwane oleminyaka engaba ngu-35, uthi: “Nxa umdala angahamba lami enkonzweni yendlu ngendlu, kuhle kungikhanyele ukuthi ufuna ukungisiza. Kuyangithokozisa kakhulu ukwamukela usizo olunjalo.”

Njengoba nje umalusi edinga imvu elahlekileyo, abadala labo bayazama ukudinga labo asebezehlukanise lebandla

20, 21. Abadala bangamlingisela njani umalusi osemzekelisweni kaJesu? Nika isibonelo. (Khangela lebhokisi elithi “ Ukuvakatsha Maviki Onke Kwaphumelela.”)

20 Okwesibili, inhlanganiso kaJehova iqeqetshe abadala ukuthi bakhathalele labo asebetshiye ibandla. (Heb. 12:12) Kungani abadala kumele basize labo asebebuthakathaka ekukhonzeni, njalo kumele bakwenze njani? Impendulo siyithola emzekelisweni kaJesu ophathelane lomalusi lemvu elahlekileyo. (Bala uLukha 15:4-7.) Nxa umalusi esenanzelele ukuthi kulemvu elahlekileyo, uyayidinga angathi yiyo yodwa alayo. Abadala abangamaKhristu bamlingisela njani umalusi lo lamuhla? Njengoba nje imvu elahlekileyo iqhubeka iligugu kumalusi, lalabo asebelahlekelane labantu bakaNkulunkulu baqhubeka beligugu kubadala. Abadala babona umuntu osebuthakathaka ekukhonzeni njengemvu elahlekileyo, hatshi umuntu ongasancedisekiyo. Kanti njalo njengoba umalusi ekhetha ukuthi ‘ayedinga leyo elahlekileyo aze ayithole,’ abadala yibo abasukuma kuqala ukuze bayedinga njalo basize labo asebebuthakathaka.

21 Umalusi osemzekelisweni wenzani nxa eseyitholile imvu? Uyayiphakamisa kuhlekuhle “ayithwale emahlombe,” abeseyibuyisela emhlambini. Amazwi okukhathalela njalo asuka enhliziyweni akhulunywa ngumdala lawo angamvuselela osebuthakathaka ekukhonzeni njalo amsize abuyele ebandleni. Yikho kanye okwenzakala kuVictor, umzalwane ose-Africa owayesezehlukanise lebandla. Ulandisa esithi: “Phakathi leminyaka engu-8 ngingasafezi inkonzo yami, abadala baqhubeka bezama ukungisiza.” Kuyini okwamnceda kakhulu? Uchaza esithi: “Ngelinye ilanga ngavakatshelwa nguJohn, umdala engangingene laye iSikolo Senkonzo Samaphayona, wangitshengisa amapikitsha esawathatha sisesikolo lesi. Angikhumbuza izikhathi ezinengi ezimnandi, ngaze ngayikhanuka intokozo engangisiba layo ngisakhonza uJehova.” Akuthathanga sikhathi ukuthi uVictor abuyele ebandleni ngemva kokuvakatshelwa nguJohn. Lamuhla useliphayona futhi. Kusegcekeni ukuthi abadala abangamaKhristu abakhathalelayo basenza sijabule kakhulu.​—2 Khor. 1:24. *

 Ukuthuthukiswa Kwendlela Yokukhokhela Kuqinisa Ukumanyana Kwabantu BakaNkulunkulu

22. Ukulunga lokuthula kuqinisa njani ukumanyana kwebandla lamaKhristu? (Khangela lebhokisi elithi “ Samangala Kakhulu.”)

22 Njengoba sike sabona, uJehova wathi ukulunga lokuthula kwakuzaqhubeka kusanda phakathi kwabantu bakhe. (Isaya. 60:17) Ukulunga lokuthula kuqinisa ukumanyana okusemabandleni. Ngaziphi izindlela? Endabeni yokulunga, “UNkulunkulu wethu nguJehova munye.” (Dute. 6:4) Izimiso zakhe zokulunga ziyafanana kuwo wonke amabandla asemazweni atshiyeneyo. Kulezimiso zinye zokuthi kuyini okulungileyo lokungalunganga ezisebenza ‘emabandleni wonke abangcwele.’ (1 Khor. 14:33) Yikho-ke ibandla lingaphumelela nxa lisebenzisa izimiso zikaNkulunkulu kuphela. Endabeni yokuthula, iNkosi yethu kayifuni ukuthi sijabulele ukuthula okusebandleni kuphela, kodwa ifuna lokuthi sibe “ngabalamulayo.” (Mat. 5:9) Ngakho kumele ‘senze imizamo yonke yokwenza okusilethela ukuthula.’ Kumele sibe ngabokuqala ukuyaxolisana lalowo esingabe siphambanisane laye. (Rom. 14:19) Ngaleyondlela siyabe sincedisile ukuthi kube lokuthula kanye lokumanyana ebandleni lethu.​—Isaya. 60:18.

23. Kuyini izinceku zikaJehova ezikujabulelayo lamuhla?

23 Ngo-1895, i-Watch Tower yathi imemezela ngohlelo lwabadala lokuqala, abazalwane abakhokhelayo baveza izifiso ezazisezinhliziyweni zabo. Kuyini ababekufisa? Babefisa njalo bethandazela ukuthi indlela le entsha incede abantu bakaNkulunkulu ukuthi “bamanyane ekukholweni ngokuphangisa.” Nxa sikhangela iminyaka yonke le edlulileyo, siyajabula ngokuthi indlela yokukhokhela ebilokhu ilungisiswa nguJehova esebenzisa iNkosi yethu, ikuqinisile sibili ukumanyana kwethu ekukhonzeni kweqiniso. (Hubo. 99:4) Ngenxa yalokho, bonke abantu bakaJehova emhlabeni wonke bayathokoza njengoba behamba “ngomoya munye,” belandela “indlela yinye,” njalo bekhonza “uNkulunkulu wokuthula” ‘bemanyene.’​—2 Khor. 12:18; bala uZefaniya 3:9.

^ indima 11 Abakutholayo lapho bechwayisisa kwabhalwa ebhukwini okuthiwa yi-Aid to Bible Understanding.

^ indima 21 Khangela isihloko esithi “Abadala AbangamaKhristu​—‘Basebenza Lathi Ukuze Sithokoze,’” (NgesiZulu), ku-Nqabayokulinda kaJanuary 15, 2013, amakhasi 27-31.