Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Ukuhlupheka Kuzaphela Yini?

Ukuhlupheka Kuzaphela Yini?

Ubungaphendula usithi . . .

  • ye?

  • hatshi?

  • engxenye?

 LOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

“UNkulunkulu . . . uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo, akusayikuba khona futhi ukufa, ukuhlupheka ukukhala lobuhlungu.”ISambulo 21:3, 4, Contemporary English Version.

LOKHU KUNGAKUNCEDA NGANI WENA?

Uzakuba leqiniso lokuthi uNkulunkulu kabangeli ukuhlupheka kwethu.UJakhobe 1:13.

Ukwazi ukuthi uNkulunkulu laye uzwa ubuhlungu nxa esibona sihlupheka kuzakududuza.UZekhariya 2:8.

Uzakuba lethemba lokuthi konke ukuhlupheka kuzaphela.IHubo 37:9-11.

 KUMELE SIKUKHOLWE YINI LOKHO OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

Ye, silezizathu ezimbili zokwenza lokho:

  • UNkulunkulu uyakuzonda ukuhlupheka lokungalungi. Khangela ukuthi uJehova uNkulunkulu wezwa njani lapho abantu bakhe basendulo bephathwa ngesihluku. IBhayibhili lithi wayebazondele labo “ababebacindezele bebahlukuluza.”ABahluleli 2:18, Holy Bible in Ndebele.

    UNkulunkulu uzwa ubuhlungu obukhulu ngalabo abahlukuluza abanye. Ngokwesibonelo iBhayibhili lithi “izandla ezichitha igazi elingelacala” ziyisinengiso kuye.IZaga 6:16, 17.

  • UNkulunkulu ukhathalela munye ngamunye wethu. Kakusikho ukuthi ‘ngulowo lalowo ubona izinhlupheko lezinsizi zakhe’ kuphela kodwa loJehova uyazibona!2 ImiLando 6:29, 30.

    Sekuseduze ukuthi uJehova aqede ukuhlupheka komuntu munye ngamunye esebenzisa uMbuso wakhe. (UMathewu 6:9, 10) Okwakhathesi ubaduduza ngomusa bonke abamdinga ngobuqotho.ImiSebenzi 17:27; 2 KwabaseKhorinte 1:3, 4.

 OKUMELE UCABANGE NGAKHO

Kungani uNkulunkulu ekuvumela ukuhlupheka?

IBhayibhili liyawuphendula umbuzo lo ku-KWABASEROMA 5:12 laku-2 UPHETRO 3:9.