“LIFUNDISWA NGUNKULUNKULU UKUTHI LITHANDANE”​—1 KWABASETHESALONIKA 4:9

EKUSENI

 EMINI