AMA-ASHA Ama-asha akhona ukuze alisize. Sicela libambisane lawo kukho konke akutshoyo endabeni yokupaka izimota, eyokungena lokuphuma enkundleni, eyokugcina izindawo zokuhlala, lokunye nje.

UBHABHATHIZO Izitulo zalabo abazabhabhathizwa zizabe ziphambi kwesiteji ngaphandle nxa kuphiwe eminye imilayezo. Abazabhabhathizwa kumele babe sebehlezi ezitulweni lezi kungakaqalisi inkulumo yobhabhathizo ezakwenziwa ngoMgqibelo ekuseni. Bonke abazabhabhathizwa kumele babuye lamathawulo kanye lezigqoko zokubhabhathizwa ezifaneleyo.

IMINIKELO Kusetshenziswe imali enengi ukuze kubhadalelwe izitulo, i-sound, kanye lokunye okwenza siwujabulele umhlangano futhi okusinceda ukuthi sisondele kuJehova. Iminikelo yenu yokuzithandela inceda ukuthi kubhadalelwe izindleko lezi futhi isekela lomsebenzi wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke. Kulamabhokisi eminikelo afakwe ezindaweni ezehlukeneyo zenkundla ukuze lenelise ukunikela. IQula Elibusayo liyabonga ngokunikela kwenu ukuze lisekele umsebenzi woMbuso.

USIZO LOKUQALA Sicela likhumbule ukuthi usizo lolu lwenzelwe IZIMO EZINGALINDELEKANGA.

OKULAHLEKILEYO Zonke izinto ezilahlekileyo kumele zihanjiswe ohlangothini lolu. Nxa ulahle okuthile, yana ohlangothini lolu ukuze uyekudinga. Nxa ungabona umntwana olahlekileyo, mhambise ohlangothini lolu. Kodwa kakumelanga libone angani uhlangothi lolu ngolokugcina abantwana. Sicela likhangele abantwabenu futhi lingabayekeli behamba bodwa.

IZINDAWO ZOKUHLALA Sicela libe lendaba labanye. Khumbulani ukuthi indawo lingayigcinela labo elihamba labo emoteni, elihlala labo, kumbe izifundo zenu. Sicela lingafaki lutho ezitulweni elingasoze lizisebenzise.

UHLANGOTHI LWAMAVOLONTIYA Nxa ufisa ukuncedisa emisebenzini ethile, sicela utshele abohlangothi lolu.

 UMHLANGANO

UMHLANGANO OWABAFUNA UKUYA ESIKOLO SABAVANGELI BOMBUSO Amaphayona aleminyaka engu-23 kusiya kwengu-65 alesifiso sokwengezelela inkonzo yawo ayamenywa ukuthi azongena umhlangano lo ngeSonto emini. Lizakwaziswa ukuthi umhlangano lo uzakwenzelwa ngaphi njalo sikhathi bani.

Uhlelwe liQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova