KUNGANI KUQAKATHEKILE?

Nxa uvuma amaphutha akho abantu bazakuthemba njalo kuzakwenza ukhule.

KUNGUWE UBUZAKWENZANI?

Cabanga ngesimo lesi: UMthulisi uyazidlalela labangane bakhe, abesephosa ibhora litshaye libulale iwindi likamakhelwana.

Ubuzakwenzani ngabe unguMthulisi?

QALA UCABANGE!

KULEZINTO EZINTATHU ONGAZENZA:

 1. 1. Ungacela ezinyaweni.

 2. 2. Ungesulela icala komunye.

 3. 3. Ungatshela umakhelwana okwenzakeleyo ubususitsho ukuthi uzalibhadala iwindi elifileyo.

Ungalingeka ukuthi ukhethe u-1, kodwa ukuvuma amaphutha kuyanceda ngaso sonke isikhathi kungelani lokuthi ubulele iwindi kumbe wenze okunye nje.

 KUNGANI KUQAKATHEKILE UKUVUMA AMAPHUTHA?

 1. Ukuvuma amaphutha yikho okuqondileyo.

  IBhayibhili lithi: “Sifisa ukuhlala ngobuqotho ngezindlela zonke.”KumaHebheru 13:18.

 2. Kulula ukuthi abantu bakuxolele nxa uvuma amaphutha.

  IBhayibhili lithi: “Lowo ofihla iziphambeko zakhe kayikuphumelela, kodwa lowo ozivumayo azitshiye ufumana umusa.”IZaga 28:13.

 3. UNkulunkulu uyathokoza nxa uvuma amaphutha.

  IBhayibhili lithi: “Ngokuba uJehova uyamenyanya umuntu oxhwalileyo kodwa oqotho umbeka ekhwapheni lakhe.”IZaga 3:32.

UKarina oleminyaka engu-20 wazama ukufihlela uyise ukuthi wathi etshayela waphiwa itikiti lokugijima kakhulu. Kodwa okulempondo akufihlwa emgodleni. UKarina uthi: “Ngemva komnyaka ubaba walibona itikiti lelo. Ngaba semanyaleni.”

Kwamfundisani lokhu? Uthi: “Ukufihla amaphutha kwenza izinto zibe zimbi kakhulu. Lizafika kuphela eliyisithutha lapho azavela khona.”

SINGENZANI UKUZE SINGAWAPHINDI AMAPHUTHA?

IBhayibhili lithi: “Sonke siyakhubeka ngezindlela ezinengi.” (UJakhobe 3:2) Njengoba sibonile, ukuvuma amaphutha ethu masinyane kutshengisa ukuthi sithobekile lokuthi singabantu abakhulileyo.

Ngemva kokuvuma amaphutha ethu kumele sizimisele ukuthi singawaphindi. Intombazana okuthiwa nguVera ithi: “Ngingaphambanisa ngiyazama ukubona ukuthi kuyini engingakwenza ukuze ngingaphindi iphutha elifananayo.” Ake sibone ukuthi ungakwenza njani lokho.

Ake sithi uboleke ibhayisikili likayihlo ubusulibulala. Uzakwenzani?

 • Uzazithulela uzitshele ukuthi uyihlo kasoze ananzelele.

 • Uzamtshela lokho okwenzakeleyo.

 • Uzamtshela okwenzakeleyo kodwa ubususola omunye.

Ake sithi kawuphumelelanga emhlolisweni ngenxa yokuthi ubungabalanga. Uzakwenzani?

 • Uzakuthi umhloliso ubunzima.

 • Uzakhuluma ukuthi kade ungabalanga.

 • Uzakuthi vele umbalisi ukuqophile.

Ukuhlala uzisola ngamaphutha owawenza kudala kufanana lokutshayela imota ukhangele isibuko sokubona okungemuva

 Khathesi khangela izimo lezi ubusuzicabanga (1) unguyihlo (2) ungumbalisi. Uyihlo lombalisi wakho bazakubona ungumntwana onjani nxa ungavuma amaphutha akho? Bazacabanga ukuthi ungumntwana onjani nxa ungafihla amaphutha akho?

Khathesi cabanga ngephutha owake walenza ubusuphendula imibuzo elandelayo.

Yiliphi iphutha owalenzayo? Wenzani usulenzile iphutha lelo?

 • Ngalifihla.

 • Ngasola omunye.

 • Ngalivuma.

Nxa walifihla iphutha lakho, wezwa njani ngemva kwalokho?

 • Wathaba ukuthi awubanjwanga.

 • Wazisola wafisa ukuthi ngabe ukhulume iqiniso.

Kuyini okuqondileyo okwakumele ukwenze?

Iphutha lakho lakufundisani?

UNGAPHENDULA USITHINI?

Kuyini okwenza abanye abantu bangavumi amaphutha abo?

Abantu bazacabanga ukuthi ungumuntu onjani nxa uhlala ufihla amaphutha akho kodwa nxa uhlala uwavuma bazacabangani ngawe?ULukha 16:10.