Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 UMBUZO 5

Ngingenzani Nxa Ngihlutshwa Ngabanye Abantwana Esikolo?

Ngingenzani Nxa Ngihlutshwa Ngabanye Abantwana Esikolo?

KUNGANI KUQAKATHEKILE?

Indlela ozakwenza ngayo ingenza ukuthi abanye bekele ukukuhlupha kumbe baqhubeke.

KUNGUWE UBUZAKWENZANI?

Cabanga ngesimo lesi: UBukhosi kasafuni lakuzwa ngesikolo. Okwenza akudondele ukuya esikolo yikuthi ezinyangeni ezintathu ezidlulileyo abanye afunda labo esikolo bahamba bekhuluma amanga ngaye. Basebeqalisa ukumbiza ngamabizo okutshoka. Kwesinye isikhathi othile wayewisa amabhuku ayabe ethwelwe nguBukhosi kumbe nxa kulabantu ngemva kwakhe othile wayemfuqa, nxa ethalaza angaboni ukuthi ufuqwe ngubani. Izolo kube kubi kakhulu ngoba uthunyezelwe umlayezo esethuselwa . . .

Ubuzakwenzani ngabe unguBukhosi?

QALA UCABANGE!

Lanxa ungasebenzisanga izibhakela, kukhona ongakwenza nxa uhlutshwa ngothile. Ungenzani?

  •   UNGAPHANGISI UKUZONDA. IBhayibhili lithi: “Isiwula siyalukhihliza lonke ulaka lwaso, kodwa umuntu ohlakaniphileyo uyazithiba.” (IZaga 29:11) Yenza angani vele akuthi thiki kuwe nxa bekuhlupha, lokhu kungenza ukuthi batshiyane lawe.

  • UNGAPHINDISELI. IBhayibhili lithi: “Lingaphindiseli muntu okubi ngokubi.” (KwabaseRoma 12:17) Ungaphindisela uyabe ungani uthela ipharafini emlilweni.

  • UNGALANDI INGOZI UYIKHANGELE. IBhayibhili lithi: “Umuntu olengqondo uthi ebona ingozi acatshe.” (IZaga 22:3) Zama sibili ukudlalela khatshana labantu abangakuhlupha njalo ungabi sendaweni lapho abangakuhlupha khona.

  • MTHELE NGAQANDAYO. IBhayibhili lithi: “Impendulo ethobileyo iyaludedisa ulaka.” (IZaga 15:1) Nxa othile esithi uyisifuqufuqu, ungathi: “Yazi uqinisile, kumele ngizame sibili ukwehlisa amafutha.”

  • ZIHAMBELE. UNora oleminyaka engu-19 uthi: “Ukuzithulela kutshengisa ukuthi ukhulile lokuthi uyamehlula lowo okuhluphayo. Uyabe utshengisa lokuthi awufanani laye ngoba wena uyenelisa ukuzithiba.”—2 KuThimothi 2:24.

  • TSHENGISA UKUTHI AWUMESABI. Abantu abahlupha abanye bayabananzelela labo abazikhangelela phansi labakhanya bengelamandla, besebebathwalisa amagabha avuzayo. Kodwa bangehlukana lawe nxa ungabatshengisa ukuthi awubesabi.

  • MCEBELE. Omunye owayengutitsha uthi: “Ngikhuthaza bonke abantwana abahlutshwa ngabanye ukuthi babacebele. Yinto eqondileyo okumele yenziwe. Ungaceba uyabe uncedile ngoba kungenza ukuthi kungabi labanye abantwana abahlutshwayo.”

Ungenelisa ukunqoba umuntu okuhluphayo nxa ungatshengisa ukuthi awumesabi